Νέα | Εξοικονόμηση Ενέργειας

Σε ΦΕΚ ο «Θερμοστάτης» για τα κτίρια του Δημοσίου

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με τις λεπτομέρειες για τα άμεσα και μεσοπρόθεσμα μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοστούν στα κτίρια του Δημοσίου, μέσω του προγράμματος «Θερμοστάτης».

Με την απόφαση αυτή επισημοποιείται, μεταξύ άλλων, ο πολυσυζητημένος καθορισμός της θερμοκρασίας στα κτίρια του Δημοσίου, τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι.

Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της απόφασης, στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί συνολικά 24 διαφορετικά μέτρα:

Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2412/1996 (Α’ 123) σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του ν. 40/1975
 2. Τον ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 “Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ ΕΚ”, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 “Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.”» (Α’ 143) και ειδικότερα τα άρθρα 7 και 8 αυτού.
 3. Τον ν. 4936/2022 «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 105) και ειδικότερα το άρθρο 17 αυτού.
 4. Τον ν. 4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 42).
 5. Την παρ. 19 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
 6. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
 7. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
 8. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).
 9. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
 10. Τον ν. 4864/2019 «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη» (Α’ 237).
 11. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 133) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
 12. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).
 13. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)» (Α’ 160).
 14. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
 15. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
 16. Τη υπό στοιχεία ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.06.2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (Β’ 2367) ΚΕΝΑΚ.
 17. Τη υπό στοιχεία ΔΕΠΕΑ/οικ.182365/17.10.2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών TEE για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» (Β’ 4003).
 18. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
 19. Την υπ’ αρ. Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
 20. Την υπό στοιχεία 3981/25.2.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).
 21. Την υπ’ αρ. 29810 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).
 22. Την υπ’ αρ. 38428 ΕΞ 2021/29-10-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών» (Β’ 5231).
 23. Την υπό στοιχεία 118944/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).
 24. Την ανάγκη επικαιροποίησης του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου για τη συνολική και ενιαία ρύθμιση του θέματος της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια του δημόσιου τομέα και τις εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του.
 25. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΔΠΔΑ/66014/1478/29.06.2022 εισήγηση της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και η δαπάνη που θα προκληθεί από την εφαρμογή της παρούσας θα καθοριστεί με νεότερες εφαρμοστικές αποφάσεις, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

 1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα, κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).Για τους φορείς αυτούς τίθεται από τη δημοσίευση της παρούσας και εντεύθεν στόχος μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με τις καταναλώσεις της ίδιας/αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας. Για τα επόμενα έτη ο στόχος θα επαναπροσδιοριστεί.
 2. Για την επίτευξη του στόχου της προηγούμενης παραγράφου, οι φορείς της παρ. 1 υλοποιούν τις δράσεις του άρθρου 3 της παρούσας.
 3. Η εξειδίκευση των δράσεων και του συνολικού ετήσιου στόχου σε επιμέρους στόχους ανά κτίριο ή/και ανά ηλεκτροδοτούμενη εγκατάσταση γίνεται από τους Υπευθύνους Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου

Άρθρο 2

Εφαρμογή παρακολούθησης δράσεων και καταναλώσεων – publicenergysavings.gov.gr

 1. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων του άρθρου 3 και της πορείας των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας για την επίτευξη του στόχου του άρθρου 1 γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής (publicenergysavings.gov.gr) που δημιουργείται για τον σκοπό αυτό, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).
 2. Κατά την αρχική πιστοποίηση εισόδου στην εφαρμογή η σύνδεση γίνεται από τον Υπεύθυνο Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων του φορέα με τους μοναδικούς κωδικούς – διαπιστευτήρια (taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που αφορούν στον ΑΦΜ κάθε φορέα. Μετά την αρχική αυτή πιστοποίηση, η είσοδος κάθε φορέα στην εφαρμογή γίνεται από τους Διοικητικούς Υπευθύνους του άρθρου 5 της παρούσας, με χρήση των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 4798).
 3. Η ηλεκτρονική διασταύρωση των απαραίτητων στοιχείων για την παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων του άρθρου 3 και της πορείας των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα άρθρα 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).

Άρθρο 3

Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας

 1. Σε ιδιόκτητα και μισθωμένα κτίρια και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τους φορείς του άρθρου 1 εφαρμόζονται οι παρεμβάσεις του παρόντος άρθρου για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας. Ειδικά στα μισθωμένα ακίνητα, εφόσον απαιτείται, τα μεσοπρόθεσμα μέτρα υλοποιούνται με τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη.
 2. Η εξειδίκευση των παρεμβάσεων ανά κτίριο ή/και ανά ηλεκτροδοτούμενη εγκατάσταση γίνεται από τους Υπευθύνους Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων των φορέων του άρθρου 4 της παρούσας.

α. Άμεσα Μέτρα

 1. Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης συμπεριλαμβανομένων των κλιματιστικών μονάδων τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος. Ειδικά για το τρέχον έτος, η προληπτική συντήρηση για τα συστήματα ψύξης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31.7.2022 και για τα συστήματα θέρμανσης μέχρι 10.2022. Μετά την ολοκλήρωση κάθε συντήρησης, συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον Διοικητικό Υπεύθυνο το “Φύλλο συντήρησης και ρύθμισης του συστήματος κλιματισμού (θέρμανση/ ψύξη)” του Παραρτήματος I της παρούσας.
 2. Καθορισμός εσωτερικής θερμοκρασίας (μέγιστης/ ελάχιστης) τόσο σε θερμαινόμενα/κλιματιζόμενα όσο και σε μη κτίρια βάσει των προδιαγραφών του προτύπου ΕΛΟΤ EN 15251:2007. Η εσωτερική θερμοκρασία των κτιρίων γραφείων του δημόσιου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, κατά την θερινή περίοδο τηρείται στους 27ο C και κατά την χειμερινή στους 19ο C.
 3. Απενεργοποίηση ψύξης/θέρμανσης σε χώρους και ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι.
 4. Απενεργοποίηση εξοπλισμού γραφείου σε χώρους και ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι.
 5. Χρήση του νυχτερινού αερισμού των κτιρίων, όπου αυτό είναι δυνατό.
 6. Σκίαση του κτιρίου προς βελτίωση της ενεργειακής του συμπεριφοράς, εφόσον αυτό δεν μειώνει σε μη ανεκτό επίπεδο τον φυσικό φωτισμό των εσωτερικών χώρων.
 7. Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 10% τουλάχιστον, ενδεικτικά μέσω βελτιστοποίησης του χρονοπρογραμματισμού του οδοφωτισμού και εξορθολογισμού του καλλωπιστικού/διακοσμητικού φωτισμού.
 8. Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των αντλιοστασίων (π.χ. τοποθέτηση inverter).

β. Μεσοπρόθεσμα Μέτρα

 1. Μείωση αέργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων με κατάλληλο εξοπλισμό αντιστάθμισης για την αύξηση του συντελεστή ισχύος τους (συν φ) σε επίπεδο κατ’ ελάχιστον 0,95.
 2. Αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων φωτισμού με τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών λαμπτήρων συγκεκριμένου τύπου και διατάξεων αυτοματισμού για τον έλεγχο της σβέσης ή/και μείωσης της φωτεινότητάς τους.
 3. Προμήθεια συσκευών υψηλής ενεργειακής απόδοσης βάσει του πλαισίου ενεργειακής σήμανσης και των προδιαγραφών EnergyStar.
 4. Φύτευση δωμάτων, εφόσον είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό.
 5. (v. Διατάξεις ανάκτησης θερμότητας από τα καυσαέρια λεβήτων.
 6. Διατάξεις ανάκτησης θερμότητας από απορριπτόμενη θερμότητα του συμπυκνωτή του ψύκτη, σε περίπτωση χρήσης αερόψυκτης μονάδας.
 7. Διατάξεις ανάκτησης θερμότητας από τον απορριπτόμενο αέρα των κλιματιζόμενων χώρων.
 8. Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, το οποίο θα διευκολύνει τη μέτρηση, παρακολούθηση, καταγραφή, επεξεργασία και επιτόπια και διαδικτυακή προβολή των λειτουργικών στοιχείων και αποτελεσμάτων τόσο των επιμέρους ενεργειακών συστημάτων του κτιρίου, όσο και συστημάτων Building Energy Management Systems (ΒEMS) συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης δεδομένων και αποτελεσμάτων.
 9. Εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης.
 10. Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου θερμότητας (θερμοστάτες, είτε συμβατικοί είτε έξυπνοι, και ελεγκτές θερμοστατικών βαλβίδων θερμαντικών σωμάτων, ωρομετρητές).
 11. Εγκατάσταση συστήματος αναλογικού ελέγχου σταθερής θερμοκρασίας σε κεντρικές κλιματιστικές μονάδες.
 12. Εγκατάσταση προγράμματος για αφή-σβέση συστημάτων θέρμανσης-ψύξης.
 13. Εγκατάσταση κυκλοφορητών υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
 14. Μόνωση σωληνώσεων συστημάτων θέρμανσης
 15. Εγκατάσταση έξυπνων μετρητών.
 16. Χρήση ψυχρών έγχρωμων ή λευκών βαφών κατά τον εξωτερικό χρωματισμό των κατακόρυφων όψεων των κτιρίων.

Άρθρο 4

Ευθύνη Εφαρμογής

 1. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων της παρούσας απόφασης σε κάθε κτίριο του δημοσίου τομέα και για τη συγκέντρωση και παροχή στοιχείων, ο οικείος Υπουργός, εντός 7 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, ορίζει Υπεύθυνο Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων, για τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους αυτού φορείς. Ο Υπουργός δύναται με απόφασή του να αναθέτει την αρμοδιότητα ορισμού Υπεύθυνου Ενεργειακών Υποδομών/ Εγκαταστάσεων για τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου στον επικεφαλής του φορέα ή στο όργανο διοίκησης.Για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού ο Υπεύθυνος Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων ορίζεται από τον οικείο Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και είναι αρμόδιος και για τα νομικά πρόσωπα του οικείου ΟΤΑ.Για τις Ανεξάρτητες Αρχές ο Υπεύθυνος Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων ορίζεται από τον επικεφαλής της Αρχής και για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις από τον οικείο Συντονιστή.
 2. Οι Υπεύθυνοι Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων της παρ. 1 ορίζουν τους Διοικητικά Υπεύθυνους του άρθρου 5 οι οποίοι είναι οι υπεύθυνοι υλοποίησης των μέτρων της παρούσας, για ένα ή περισσότερα κτίρια ή/και υποδομές/εγκαταστάσεις των φορέων που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους.Οι Υπεύθυνοι Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων οφείλουν να ενημερώνουν το όργανο που τους όρισε για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. Επιπλέον, ενημερώνουν εγγράφως και σε τακτά χρονικά διαστήματα τους Συντονιστές Ενεργειακής Απόδοσης της παρ. 4.
 3. Οι πράξεις ορισμού των Υπευθύνων Ενεργειακών Υποδομών/Εγκαταστάσεων και των Διοικητικών Υπευθύνων δηλώνονται στην εφαρμογή του άρθρου 2, εντός 2 εργασίμων ημερών από την έκδοσή τους ή σε κάθε περίπτωση από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής.
 4. Η ευθύνη παρακολούθησης της υλοποίησης των μέτρων της παρούσας απόφασης από τους φορείς του άρθρου 1, καθώς και εισήγησης νέων μέτρων προς τους αρμόδιους Υπουργούς, ανατίθεται στους Γενικούς Γραμματείς Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίοι ορίζονται Συντονιστές ΕνεργειακήςΑπόδοσης και επικουρούνται στο έργο τους από ομάδα έργου αποτελούμενη από εκπροσώπους των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και ειδικούς εμπειρογνώμονες.

Άρθρο 5

Διοικητικός Υπεύθυνος

Για το σύνολο των εγκαταστάσεων κάθε φορέα του άρθρου 1 ορίζονται ένας ή περισσότεροι Διοικητικά Υπεύθυνοι. Ο Διοικητικός Υπεύθυνος διαχειρίζεται με τον πλέον αποδοτικό τρόπο τις υποδομές του φορέα που του ανατίθενται, ώστε να επιτευχθεί μείωση στην κατανάλωση της τελικής ενέργειας και προς το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τον Ενεργειακό Υπεύθυνο της Δ6/Β/14826/17.06.2008 (Β’ 1122) κοινής υπουργικής απόφασης, όταν και εφόσον το κρίνει αναγκαίο.

Άρθρο 6

Αρμοδιότητες Διοικητικού Υπευθύνου

Ο Διοικητικός Υπεύθυνος, ο οποίος υποστηρίζεται από την αρμόδια δομή του φορέα, συντονίζει για τα κτίρια ή/και τις εγκαταστάσεις για τα οποία έχει οριστεί, τα ακόλουθα:

α. την αρχική καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 2 με ημερομηνία έναρξης των στοιχείων την 1.1.2022, καθώς και τη συλλογή των αντίστοιχων στοιχείων του έτους βάσης 2019,

β. τον χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό των αναγκαίων παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και την εξασφάλιση των σχετικών πόρων,

γ. τις ενέργειες για την ορθή λειτουργία των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης – ψύξης και τη διενέργεια περιοδικής συντήρησης των λεβήτων – καυστήρων και μονάδων κλιματισμού,

δ. την καταχώριση των σχετικών πληροφοριών/δεδομένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 2 σε μηνιαία βάση,

ε. τον ορισμό των αρμόδιων προσώπων ή κατά περίπτωση δομών για την υλοποίηση και παρακολούθηση των άμεσων δράσεων.

Άρθρο 7

Επιβράβευση επίτευξης στόχου εξοικονόμησης ενέργειας

 1. Στους φορείς στους οποίους έχουν οριστεί οι Υπεύθυνοι των άρθρων 4 και 5 και οι οποίοι υλοποιούν τις δράσεις του άρθρου 3 της παρούσας και εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις προβλέψεις της παρούσας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που καταχωρούνται στην ειδική εφαρμογή του άρθρου 2, δύναται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, να χορηγείται επιβράβευση μέσω ενίσχυσης του προϋπολογισμού τους. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 και ειδικότερα στον Ειδικό Φορέα Γενικές Κρατικές Δαπάνες [1023- 711-0000000] του Υπουργείου Οικονομικών θα προβλεφθούν πιστώσεις στην κατηγορία «πιστώσεις υπό κατανομή» για δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας. Το ύψος και η διάθεση των πιστώσεων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
 2. Έως την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους από την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 2 εξάγεται για κάθε φορέα του Δημόσιου Τομέα ετήσια αναφορά κατανάλωσης ενέργειας και υλοποίησης των δράσεων του άρθρου 3 της παρούσας.Από την αναφορά αυτή προκύπτει εάν την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους ο φορέας πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις των άρθρων 1, 3, 4 και 5 ήτοι την υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων και το στοχευόμενο ποσοστό μείωσης κατανάλωσης ενέργειας, ώστε να είναι καταρχήν επιλέξιμος για τη χορήγηση της επιβράβευσης επίτευξης του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας.
 3. Η συγκεντρωτική ετήσια αναφορά της προηγούμενης παραγράφου για τις Υπηρεσίες και τους φορείς αρμοδιότητας/εποπτείας κάθε Υπουργείου εξάγεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή, ελέγχεται από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κάθε Υπουργείου και Αποκεντρωμένης Διοίκησης και συνοδευόμενος από βεβαίωση της ΓΔΟΥ διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες. Η Βουλή των Ελλήνων, η Προεδρία της Δημοκρατίας, η Προεδρία της Κυβέρνησης και οι ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην κεντρική διοίκηση ως ειδικοί φορείς του τακτικού προϋπολογισμού εξάγουν από την εφαρμογή, ελέγχουν και υποβάλουν την ανωτέρω αναφορά με την αντίστοιχη βεβαίωση απευθείας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η περίοδος αναφοράς για τη θεμελίωση της επιλεξιμότητας για το αίτημα επιβράβευσης αρχίζει από την έναρξη λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 2 και παρακολουθείται, όπου είναι εφικτό, σε μηνιαία βάση.

Άρθρο 8

Όλοι οι φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα και να προμηθεύονται τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό, ο οποίος πρέπει να συνάδει με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα που εξειδικεύονται ανωτέρω εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση ενέργειας.

Για έκτακτες δαπάνες για την εφαρμογή της παρούσας οι φορείς μπορούν να υποβάλουν αίτημα στον Υπουργό Οικονομικών.

Άρθρο 9

Δαπάνες

Οι δαπάνες για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης βαρύνουν, κατά περίπτωση, τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων ή των οικείων φορέων. Ειδικά για το 2022, οι δαπάνες που θα λαμβάνονται υπόψη θα καταγράφονται σε διακριτό πίνακα χρησιμοποιώντας κατηγορίες δαπανών ανάλογα με την οικονομική ταξινόμηση που εφαρμόζει κάθε φορέας για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του.

Πηγή: b2green.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

 1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
 2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
 3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
 4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
 5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.