Όροι και Προϋποθέσεις για αγορά Ενεργειακού Πιστοποιητικού:

 • Η τιμή του Ενεργειακού Πιστοποιητικού διαφοροποιείται στην περίπτωση της έκδοσής του για υπαγωγή στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’οίκον» ή σε άλλο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.
 • Για την έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού απαιτείται αυτοψία του κτιρίου σας από μηχανικό – ενεργειακό επιθεωρητή της εταιρίας μας και θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους χώρους και στο λεβητοστάσιο, εφόσον υπάρχει.
 • Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό σας παραδίδεται μέσα σε 48 ώρες, 5 εργάσιμες ημέρες ή 15 εργάσιμες ημέρες μετά την αυτοψία ανάλογα με την επιλογή που θα κάνετε κατά το τελικό στάδιο αγοράς του Πιστοποιητικού.
 • Το ενεργειακό Πιστοποιητικό σας παραδίδεται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.
 • Για κατοικίες με τετραγωνικά μεγαλύτερα από 200τμ επικοινωνήστε τηλεφωνικά μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για το κόστος.
 • Αν τα τετραγωνικά μέτρα είναι περισσότερα από αυτά που δηλώσατε κατά την αγορά του προϊόντος ενδέχεται να υπάρχουν προσαυξήσεις στο τελικό κόστος.
 • Σε περίπτωση που το σχέδιο που έχετε δεν έχει εφαρμοστεί και δεν συμφωνεί με την διαμόρφωση της κατοικίας σας, θα υπάρχουν προσαυξήσεις στο τελικό κόστος.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών για το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ Οίκον:

 • ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

O Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο και ο τελευταίος αναλαμβάνει να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες για την ένταξη του ακινήτου του στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» και να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με αυτό. Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος αναλαμβάνει όλες τις εργασίες, στο μέτρο που η καθεμία από αυτές κρίνεται απαραίτητη, για την χορήγηση προέγκρισης δανείου από την τράπεζα, την συλλογή προσφορών για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις εφόσον απαιτούνται, την εκπόνηση των απαραίτητων πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και τα συνοδευτικά έντυπα, τις υπηρεσίες συμβούλου έργου και τη μέριμνα για την εκταμίευση της επιχορήγησης και τη σωστή εκτέλεση των όρων του προγράμματος. Όλα τα παραπάνω θα γίνουν σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος και εφόσον ο «Εργοδότης» είναι επιλέξιμος.

 • ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις:
1. Να εκτελέσει προσηκόντως τα αναφερόμενα στο προηγούμενο άρθρο έργο, στις προθεσμίες που τυχόν προβλέπονται από τους όρους του προγράμματος.
2. Ειδικότερα αναφέρεται ότι κατά την εκτέλεση του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες μηχανικού που αναφέρονται στο παρόν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων προδιαγραφές

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το ανατεθέν σε αυτόν έργο στον ταχύτερο δυνατό χρόνο, στο επίπεδο που του αναλογεί, καθώς στην πορεία υλοποίησης του προγράμματος ο χρόνος που θα απαιτηθεί από τις διάφορες αρμόδιες αρχές (κρατικές – ιδιωτικές) για εγκρίσεις, εκταμιεύσεις κτλ δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια.

 • ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την άρτια εκπόνηση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, τη συμπλήρωση του εντύπου παρεμβάσεων, την έκδοση των αντίστοιχων φορολογικών παραστατικών και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου έργου στα πλαίσια του προγράμματος.
2. Ο Ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση που θα αφορά στην χορήγηση προέγκρισης, της υπογραφής της σύμβασης ή της αιτούμενης εκταμίευσης και θα οφείλεται στην τράπεζα ή/και στο αρμόδιο Υπουργείο ή/και σε άλλο εξωτερικό φορέα.
3. Ο Ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για την περίπτωση που τελικά δεν ενταχθεί ο Εργοδότης στο πρόγραμμα ή δεν εκταμιευθεί μέρος ή ολόκληρο το ποσό που θα έχει αιτηθεί λόγω περιορισμού ή εξάντλησης των οικονομικών πόρων ή λόγω προτεραιότητας άλλων αιτήσεων που κατά την κρίση του Υπουργείου θα πρέπει να προηγηθούν στη χρηματοδότηση.
4. Σε περίπτωση που οι όροι και οι προϋποθέσεις για το ισχύον πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ’ οίκον” μεταβληθούν από το αρμόδιο Υπουργείο, το παρόν θα πρέπει να τροποποιηθεί και να προσαρμοστεί με βάση τις νέες συνθήκες. Για τις αλλαγές αυτές καμία ευθύνη δε φέρει ο Ανάδοχος και δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν από αυτόν.
5. Σε περίπτωση που έχουν ανατεθεί και εκτελεστεί υπηρεσίες για την προετοιμασία του φακέλου στο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον (πχ. Έκδοση 1ου ΠΕΑ, συλλογή προσφορών, έλεγχος δικαιολογητικών κ.α.) χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη σε ισχύ και έχει καταβληθεί από τον Εργοδότη η αντίστοιχη αμοιβή, ο Εργοδότης δεν θα έχει αξιώσεις επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης σε περίπτωση μη έναρξης ή καθυστερημένης έναρξης του προγράμματος.

 • ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο την αμοιβή του 1ου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, όπως έχει οριστεί είτε από το ΤΕΕ είτε από τον οδηγό του προγράμματος και ο τελευταίος θα εκδώσει σχετικό παραστατικό. Για την κατάθεση της αρχικής αίτησης, ο Εργοδότης δεν υποχρεούται να καταβάλλει κάποια επιπλέον αμοιβή στον Ανάδοχο. Μετά το πέρας των εργασιών, ο Ανάδοχος θα εκπονήσει το 2ο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο την αμοιβή του 2ου Πιστοποιητικού, όπως έχει οριστεί είτε από το ΤΕΕ είτε από τον οδηγό του προγράμματος, ενώ ο τελευταίος θα εκδώσει σχετικό παραστατικό. Και οι δύο αυτές δαπάνες είναι επιλέξιμες κατά 100%, εφόσον η αίτηση εγκριθεί. Οι επιδοτούμενες αμοιβές θα πιστωθούν σε λογαριασμό του Εργοδότη με την τελική εκταμίευση. Η αμοιβή του συμβούλου έργου είναι καθορισμένη από το πρόγραμμα ανά αίτηση και θα πιστωθεί απευθείας σε λογαριασμό του Αναδόχου με την τελική εκταμίευση, εκδίδοντας το σχετικό παραστατικό.
2. Οι παραπάνω αμοιβές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%.

 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Οποιαδήποτε τροποποίηση στους όρους παροχής υπηρεσιών γίνεται μόνο κατόπιν γραπτής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

 • ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Οι όροι παροχής υπηρεσιών διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό.
2. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει για τους όρους παροχής υπηρεσιών αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια του Ηρακλείου.