Όροι και Προϋποθέσεις για αγορά Ενεργειακού Πιστοποιητικού

 • Η τιμή του Ενεργειακού Πιστοποιητικού διαφοροποιείται στην περίπτωση έκδοσής για υπαγωγή στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» ή σε άλλο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.
 • Για την έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού απαιτείται αυτοψία του κτιρίου από μηχανικό – ενεργειακό επιθεωρητή. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους χώρους και στο λεβητοστάσιο, εφόσον υπάρχει.
 • Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό παραδίδεται σε 48 ώρες, 5 εργάσιμες ημέρες ή 15 εργάσιμες ημέρες μετά την αυτοψία. Εξαρτάται από την επιλογή που θα κάνετε κατά το τελικό στάδιο αγοράς του Πιστοποιητικού.
 • Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό παραδίδεται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.
 • Για κατοικίες με τετραγωνικά μεγαλύτερα από 200 τ.μ., επικοινωνήστε τηλεφωνικά για να σας ενημερώσουμε για το κόστος.
 • Αν τα τετραγωνικά μέτρα είναι περισσότερα από αυτά που δηλώσατε κατά την αγορά, ενδέχεται να υπάρχουν προσαυξήσεις στο τελικό κόστος.
 • Σε περίπτωση που το σχέδιο που έχετε δεν έχει εφαρμοστεί και δεν συμφωνεί με την διαμόρφωση της κατοικίας σας, θα υπάρχουν προσαυξήσεις στο τελικό κόστος.
Όροι Παροχής Υπηρεσιών για το πρόγραμμα Εξοικονομώ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

O Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο και ο τελευταίος αναλαμβάνει να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες για την ένταξη του ακινήτου του στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με αυτό.

Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος αναλαμβάνει όλες τις εργασίες, στο μέτρο που η καθεμία από αυτές κρίνεται απαραίτητη, για:
 • τη χορήγηση προέγκρισης δανείου από την τράπεζα,
 • τη συλλογή προσφορών για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις εφόσον απαιτούνται,
 • την εκπόνηση των απαραίτητων πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και τα συνοδευτικά έντυπα,
 • τις υπηρεσίες συμβούλου έργου και τη μέριμνα για την εκταμίευση της επιχορήγησης και τη σωστή εκτέλεση των όρων του προγράμματος.

Όλα τα παραπάνω θα γίνουν σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος και εφόσον ο «Εργοδότης» είναι επιλέξιμος.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις:

1. Να εκτελέσει προσηκόντως τα αναφερόμενα στο προηγούμενο άρθρο έργο, στις προθεσμίες που τυχόν προβλέπονται από τους όρους του προγράμματος.

2. Ειδικότερα αναφέρεται ότι κατά την εκτέλεση του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες μηχανικού που αναφέρονται στο παρόν, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων προδιαγραφές.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το ανατεθέν σε αυτόν έργο στον ταχύτερο δυνατό χρόνο, στο επίπεδο που του αναλογεί, καθώς στην πορεία υλοποίησης του προγράμματος, ο χρόνος που θα απαιτηθεί από τις διάφορες αρμόδιες αρχές (κρατικές – ιδιωτικές) για εγκρίσεις, εκταμιεύσεις κτλ, δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για:

 • την άρτια εκπόνηση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης
 • τη συμπλήρωση του εντύπου παρεμβάσεων
 • την έκδοση των αντίστοιχων φορολογικών παραστατικών και
 • την παροχή υπηρεσιών συμβούλου έργου στο πλαίσιο του προγράμματος.

2. Ο Ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση που θα αφορά στη χορήγηση προέγκρισης, της υπογραφής της σύμβασης ή της αιτούμενης εκταμίευσης. Θα οφείλεται στην τράπεζα ή/και στο αρμόδιο Υπουργείο ή/και σε άλλο εξωτερικό φορέα.

3. Ο Ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για την περίπτωση που τελικά δεν ενταχθεί ο Εργοδότης στο πρόγραμμα ή δεν εκταμιευθεί μέρος ή ολόκληρο το ποσό που θα έχει αιτηθεί λόγω περιορισμού ή εξάντλησης των οικονομικών πόρων ή λόγω προτεραιότητας άλλων αιτήσεων που κατά την κρίση του Υπουργείου θα πρέπει να προηγηθούν στη χρηματοδότηση.

4. Σε περίπτωση που οι όροι και οι προϋποθέσεις για το ισχύον πρόγραμμα «Εξοικονομώ» μεταβληθούν από το αρμόδιο Υπουργείο, το παρόν θα πρέπει να τροποποιηθεί και να προσαρμοστεί με βάση τις νέες συνθήκες. Για τις αλλαγές αυτές, καμία ευθύνη δε φέρει ο Ανάδοχος και δε θα μπορούσαν να προβλεφθούν από αυτόν.

5. Σε περίπτωση που έχουν ανατεθεί και εκτελεστεί υπηρεσίες για την προετοιμασία του φακέλου στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» (π.χ. Έκδοση 1ου ΠΕΑ, συλλογή προσφορών, έλεγχος δικαιολογητικών κ.α.) χωρίς, ωστόσο, να είναι ακόμη σε ισχύ και να έχει καταβληθεί από τον Εργοδότη η αντίστοιχη αμοιβή, ο Εργοδότης δεν θα έχει αξιώσεις επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης σε περίπτωση μη έναρξης ή καθυστερημένης έναρξης του προγράμματος.

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο την αμοιβή του 1ου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, όπως έχει οριστεί, είτε από το ΤΕΕ είτε από τον οδηγό του προγράμματος. Ο τελευταίος θα εκδώσει σχετικό παραστατικό. Για την κατάθεση της αρχικής αίτησης, ο Εργοδότης δεν υποχρεούται να καταβάλει κάποια επιπλέον αμοιβή στον Ανάδοχο. Μετά το πέρας των εργασιών, ο Ανάδοχος θα εκπονήσει το 2ο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο την αμοιβή του 2ου Πιστοποιητικού, όπως έχει οριστεί είτε από το ΤΕΕ είτε από τον οδηγό του προγράμματος, ενώ ο τελευταίος θα εκδώσει σχετικό παραστατικό. Και οι δύο αυτές δαπάνες είναι επιλέξιμες κατά 100%, εφόσον η αίτηση εγκριθεί. Οι επιδοτούμενες αμοιβές θα πιστωθούν σε λογαριασμό του Εργοδότη με την τελική εκταμίευση. Η αμοιβή του συμβούλου έργου είναι καθορισμένη από το πρόγραμμα ανά αίτηση και θα πιστωθεί απευθείας σε λογαριασμό του Αναδόχου με την τελική εκταμίευση, εκδίδοντας το σχετικό παραστατικό.

2. Οι παραπάνω αμοιβές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Οποιαδήποτε τροποποίηση στους όρους παροχής υπηρεσιών, γίνεται μόνο κατόπιν γραπτής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Οι όροι παροχής υπηρεσιών διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό.

2. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει για τους όρους παροχής υπηρεσιών, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια του Ηρακλείου.
Όροι χρήσης Ιστοσελίδας

Η παρούσα Ιστοσελίδα ανήκει στην εταιρεία ENERGYCERTGR ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Με τον όρο Ιστοσελίδα νοείται εφεξής το σύνολο των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, περιεχομένου, κειμένων, πληροφοριών, φωτογραφιών, οπτικών απεικονίσεων κλπ., που περιλαμβάνονται υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση energycert.gr.

Η Energycert αποτελείται από ένα σύνολο διπλωματούχων μηχανικών και πιστοποιημένων ενεργειακών επιθεωρητών. Παρέχει υπηρεσίες Ενεργειακού Ελέγχου, Πράσινης Ανακαίνισης (Ενεργειακής Αναβάθμισης) και έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Παράλληλα, διαθέτει ορισμένες από τις υπηρεσίες της και ηλεκτρονικά.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

*Σημείωση: Η Πολιτική Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας energycert.gr.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ιστοσελίδα energycert.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας με επωνυμία ENERGYCERTGR ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα το δήμο Ηρακλείου, οδός Μιχαήλ Ηλιάδη 12 , Τ.Κ. 71409 (ΑΦΜ: 801069501, ΔΟΥ: Ηρακλείου). Στο εξής θα καλείται χάριν συντομίας ως «Energycert». Η εταιρεία Energycert τηρεί και εφαρμόζει υπεύθυνα τη νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων. Η Energycert αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου. Έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Οι παρακάτω όροι αφορούν τη χρήση της Ιστοσελίδας. Η χρήση της Ιστοσελίδας μας, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη με τους Όρους χρήσης και την Πολιτική απορρήτου που ακολουθούμε.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου, προκειμένου να ενημερωθείτε:

 • σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε την Energycert.
 • πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να κοινοποιηθούν.
 • πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές και ποια είναι τα δικαιώματά σας.

Οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει, και ρητά δηλώνετε και εγγυάστε, ότι έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για χρήση της Ιστοσελίδας από χρήστες που δεν έχουν τις παραπάνω ιδιότητες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Η energycert.gr παρέχει στους χρήστες της υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του διαδικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει η energycert.gr, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήστη (user name). Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την Energycert για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους.

Έναρξη – διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών

Η Energycert διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της energycert.gr με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη. Ο λογαριασμός μέλους διαγράφεται αυτομάτως μετά την παρέλευση 6 μηνών μη χρήσης οποιασδήποτε υπηρεσίας.

Διάρκεια

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι η Energycert διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες της ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου της στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

NEWSLETTER
Η Energycert διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών που έχουν εγγραφεί στην Ιστοσελίδα, με σκοπό την αποστολή email (newsletters). Στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να διαγραφεί από την υπηρεσία, μπορεί να κάνει χρήση του σχετικού συνδέσμου διαγραφής που υπάρχει σε κάθε email που αποστέλλεται. Η Energycert διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα.

Πιο συγκεκριμένα, η Energycert μπορεί να αποστείλει επικοινωνίες ενημέρωσης μέσω email για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για σκοπούς ενημέρωσης.
 • Για σκοπούς προωθητικών ενεργειών.
 • Για προτάσεις σχετικών προϊόντων / υπηρεσιών.
 • Για προτροπή προς συμπλήρωση ερωτηματολογίων ή εν γένει λήψη αποκρίσεων των επισκεπτών / πελατών σχετικών με την ικανοποίησή τους σχετικά με τις υπηρεσίες της Energycert.

Στην περίπτωση που ένας χρήστης δεν θέλει να λαμβάνει κανένα απολύτως email ή άλλου είδους επικοινωνία από την Energycert, θα πρέπει να ζητήσει την διαγραφή του από την υπηρεσία στέλνοντας σχετικό αίτημα στο [email protected].

CONTACT FORM / CV
 • Η Εταιρεία σας δίνει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμείτε, διερευνητικής επαφής μαζί της αναφορικά με τα παρεχόμενα προϊόντα / υπηρεσίες της, μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Η συμπλήρωση και υποβολή της Φόρμας Επικοινωνίας δε συνιστά σύναψη σύμβασης. Ούτε η αποδοχή της είναι δεσμευτική για την Εταιρεία. Το περιεχόμενο της Φόρμας Επικοινωνίας μπορεί να αλλάξει χωρίς ειδοποίηση από την Εταιρεία.
 • Σε περίπτωση που μας αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα, σε θέσεις που έχει αναρτήσει η εταιρεία, τα στοιχεία σας καθώς και οι πληροφορίες του βιογραφικού σας, φυλάσσονται στη βάση μας με ασφάλεια και μόνο σύμφωνα με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για 1 έτος, με σκοπό την πιθανή μελλοντική συνεργασία.

Το αρχείο προσωπικών δεδομένων τηρείται από την Energycert για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι παραπάνω περιγραφόμενοι σκοποί επεξεργασίας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και / ή των συμβεβλημένων επιχειρήσεων. Προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Energycert και τις υπηρεσίες της, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας. Προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνισή και έκθεση τους στην παρούσα Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Για τους λόγους αυτούς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, καταφόρτωση (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδα με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου Δικαιούχου των ανωτέρω δικαιωμάτων.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο επισκέπτης που κάνει χρήση των σελίδων της Energycert αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη.

Δηλαδή δεν θα τη χρησιμοποιεί για δημιουργία ή / και μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που:
 • είναι ψευδές, ανακριβές ή παραπλανητικό, παράνομο, βλαβερό, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό ή εκβιαστικό.
 • αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου.
 • δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.
 • υπονοεί ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με παιδική πορνογραφία.
 • καταφέρεται εναντίον κοινωνικών μειονοτήτων, ομάδων πληθυσμού και φυλετικών χαρακτηριστικών.
 • δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις. (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
 • παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • περιέχει ιούς λογισμικού ή, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής.
 • δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο.
 • χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
 • Ο επισκέπτης που κάνει χρήση των σελίδων της Energycert αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρεία από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιου είδους χρήση από τις ενδεικτικά προαναφερόμενες, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις.
Η Ιστοσελίδα παρέχεται σε Εσάς «ως έχει» («as is»).

Η χρήση της, πλήρης ή μερική, από Εσάς γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ορθότητα, εγκυρότητα, πληρότητα, ακρίβεια ή χρησιμότητα της Ιστοσελίδας. Ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση όσον αφορά στην καταλληλότητα (τεχνική ή άλλη) αυτής για οποιονδήποτε σκοπό. Η Εταιρεία καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνει για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία τυχόν υποστείτε Εσείς ή τρίτοι, άμεσα ή έμμεσα, από τη χρήση της Ιστοσελίδας. Ιδίως όσον αφορά σε βλάβες υπολογιστικών ή άλλων συστημάτων, απώλεια δεδομένων, δυσλειτουργίες με τυχόν ήδη εγκατεστημένο λογισμικό ή hardware κλπ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Η Energycert δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websites και σελίδων τα οποία παραπέμπουν μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners στην energycert.gr. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites και σελίδες. Αυτά φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Energycert σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων τα οποία παραπέμπουν μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners στην energycert.gr ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (E-COMMERCE)

Η Energycert παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες της τη δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.

Η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες της energycert.gr δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος, πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISP’s) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ – ΑΡΧΕΙΟ ΑΓΟΡΩΝ

Για την αγορά προϊόντων / υπηρεσιών μέσω των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου της energycert.gr απαιτείται είτε η δημιουργία λογαριασμού πελάτη – μέλους. Είτε η αγορά ολοκληρώνεται με σύνδεση «Ως επισκέπτης». Εκ μέρους της Energycert γίνεται αποστολή αυτοματοποιημένων e-mails επιβεβαίωσης/ενημέρωσης κλπ, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει χορηγήσει ο χρήστης στην Energycert. Οι εντολές και παραγγελίες του χρήστη αρχειοθετούνται από την εταιρεία. Διατηρούνται στο αρχείο της για όσο χρόνο απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία περί τηρήσεως βιβλίων και στοιχείων από επιτηδευματίες. (Κ.Β.Σ. – Π.Δ. 186/1992).

ΤΙΜΕΣ – ΦΠΑ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Energycert διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Οι τιμές των προϊόντων / υπηρεσιών ενσωματώνουν τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α. που τα βαρύνει.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Energycert & των επισκεπτών της και δε δεσμεύει παρά μόνον αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Κατά τόπον αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά υπάρξει είναι τα δικαστήρια του Ηρακλείου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις 13 επ. του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ. Καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε εν γένει οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Η Energycert διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών / μελών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης, θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη / μέλους.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 12/06/2019
Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.