Νέα | άδειες μικρής κλίμακας

Νέο ΦΕΚ: Πότε απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας • Απαιτούμενα Δικαιολογητικά • Το πλήρες κείμενο

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Υφυπουργού ΥΠΕΝ που αφορά στις “Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγησή της» σε αντικατάσταση της 69701/4461/12-10-2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017» (ΦΕΚ Β΄ 4520).

Το B2Green παρουσιάζει παρακάτω το πλήρες κείμενο της απόφασης:

Θέμα: «Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση της» σε αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 69701/4461/12-10-2018 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017.» (ΦΕΚ 4520 Β΄).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπ όψιν:
1. Το ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (Α΄98).
3. Το υπ’ αρίθμ. 70/22-9-2015 Π.Δ/γμα «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α’114).
4. Το π.δ/γμα 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).
5. Το π.δ/γμα 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).
6. Η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23-7-2019 Υπουργική Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου» (Β΄3107).
7. Το π.δ/γμα 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄160).
8. Τον ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (A΄79).
9. Τον ν.4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 28 και 29.
10. Την υπ’ αριθμ. 69701/4461/12-10-2018 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του Άρθρου 29 του ν.4495/2017» (Β΄4520)
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας, εκτός αν άλλως ειδικότερα ορίζεται:

α) σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα, σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων τα οποία έχουν εξαιρεθεί της κατεδάφισης ή έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και σε οικόπεδα ή γήπεδα εφόσον:

αα) δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις,

ββ) τα οικόπεδα, τα γήπεδα ή τα κτίσματα, στα όποια εκτελούνται, δεν βρίσκονται σε δάσος, ρέμα, αιγιαλό ή παραλία, σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο όπου απαγορεύεται η δόμηση, σε περιοχή απολύτου προστασίας, σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού, σε κτίρια που είναι στατικά επικίνδυνα, πριν αρθεί η επικινδυνότητα, σε τμήμα κτιρίου που έχει κατασκευαστεί μετά τη θεσμοθέτηση παρόδιας στοάς και εμπίπτει σε αυτήν, παρά το όριο διεθνών, εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης πλάτους πενήντα τοις εκατό (50%) των οριζόμενων από τη νομοθεσία για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας.

β) σε ρυμοτομούμενα κτίρια επιτρέπεται μόνο για τις εκ του νόμου επιτρεπόμενες εργασίες σε αυτά.

Άρθρο 2

Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας απαιτείται:

1. για τις αναφερόμενες στην παρ. 2 του άρθρου 29 περιπτώσεις, όπως αυτές τροποποιούνται κάτωθι.

α) Η περίπτωση α της παρ. 2 του αρ. 29 του ν. 4495/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας εκτός εάν η έγκριση οι δοκιμαστικές τομές του εδάφους διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς για εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2003.»

β) Η περίπτωση ιζ της παρ. 2 του αρ. 29 του ν. 4495/2017 τροποποιείται ως εξής:

«ιζ) εσωτερικές διαρρυθμίσεις, καθώς και εργασίες αλλαγής χρήσης για τις οποίες σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.4067/12, όπως ισχύει, δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και δεν μεταβάλλονται προς το δυσμενέστερο τα φορτία και η κατηγορία σεισμικής σπουδαιότητας σύμφωνα με τον ΕΑΚ,»

γ) Η περίπτωση κη της παρ. 2 του αρ. 29 του ν. 4495/2017 καταργείται.

2. για τις κάτωθι πρόσθετες περιπτώσεις:

λστ) διαχωρισμό οριζόντιων ιδιοκτησιών,

λζ) εγκατάσταση κατασκευών αντιθορυβικής προστασίας (ηχοπετάσματα) σε δώματα ή σε ακάλυπτους χώρους υφιστάμενων ειδικών κτιρίων, με σκοπό την απόσβεση ήχων που προέρχονται από μηχανήματα κλιματισμό,

λη) τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών νηπιαγωγείων για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης της παρ. 12 του άρθρου 220 του ν.4610/2019, εκτός παραδοσιακών οικισμών. Η τοποθέτηση των παραπάνω αιθουσών ισχύει για τέσσερα (4) έτη από τη διοικητική παραλαβή της αίθουσας προς χρήση από τον οικείο Δήμο με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακόμη έτη. Στις εργασίες, περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες για την τοποθέτηση των αιθουσών διαμορφώσεις του εδάφους. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, ο Δήμος υποχρεούται στην άμεση απομάκρυνση των αιθουσών, η υλοποίηση της οποίας καλύπτεται από την χορηγηθείσα έγκριση, μετά από σχετική έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας ΥΔΟΜ.

λθ) κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα, που δεν εμπίπτουν στην περ. ιη της παρ.1 του άρθρου 30 του Ν.4495/17

μ) εγκατάσταση Μικρών και μεγάλων Πράσινων Σημείων του άρθρου 44 Α του ν.4042/2012 (Α΄24), συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής υποστηρικτικών κτισμάτων τους, καθώς και άλλων τυχόν απαιτούμενων εργασιών

Άρθρο 3
Απαιτούμενα γενικά δικαιολογητικά

Για τη χορήγηση της έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 41 του ν. 4495/2017 δικαιολογητικά, όπως αυτά κάτωθι τροποποιούνται και εξειδικεύονται υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 3.

α. Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του και τα στοιχεία του ακινήτου.

β. Εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων (όπως Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής κ.τ.λ.) όπου αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, με τα συνοδευτικά τους στοιχεία.

γ. Βεβαίωση – Τεχνική Έκθεση Μηχανικού και Προϋπολογισμός Έργου

αα) Στην βεβαίωση – τεχνική έκθεση:

– δηλώνεται ότι το κτίσμα, το γήπεδο, το οικόπεδο ή η διηρημένη ιδιοκτησία βρίσκεται σε εκτός ή εντός σχεδίου περιοχή ή σε οικισμό, ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές περιπτώσεις του άρθρου 1 του παρόντος, με την επιφύλαξη εξαίρεσης αυτού από άλλες διατάξεις, ότι οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν πληρούν τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς και ότι το κτίριο εμπίπτει στις περιπτώσεις του άρθρου 2 της παρούσας με ειδική αναφορά στα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά στοιχεία. Ειδικότερα, αναγράφεται ο αριθμός της οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης ή άλλης άδειας, ή/και ο ηλεκτρονικός αριθμός οριστικής δήλωσης υπαγωγής αυθαιρέτου ή της δήλωσης εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή στοιχεία οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση δυνάμει άλλου νόμου,

– περιγράφεται το οικόπεδο ή το γήπεδο, το κτίσματα καθώς και αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν σε αυτά.

Την Τεχνική Έκθεση συνοδεύουν σχέδια, εφόσον απαιτούνται, για να τεκμηριωθεί επαρκώς.

ββ. Προϋπολογισμός εργασιών μόνο για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται έλεγχος υπέρβασης ή μη του οριζομένου ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, υπολογιζόμενος σύμφωνα με το Παράρτημα Β του ν. 4495/2017.

δ. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου ή βεβαίωση για την υποβολή δήλωσης στο κτηματολόγιο.

ε. Φωτογραφίες του ακινήτου και του περιβάλλοντος χώρου αυτού.

στ. Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι εργασίες πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους, όπως ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου, όπως όψεις, φέροντα οργανισμό, δώμα και στέγη. Η συναίνεση αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο τρόπο (όπως υπεύθυνες δηλώσεις με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, πρακτικό γενικής Συνελεύσεως συνιδιοκτητών κλπ.).

ζ. Κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του έργου, με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 305/1996 (Α’ 212), όπου απαιτείται.

Άρθρο 4
Απαιτούμενα ειδικά δικαιολογητικά ανά είδος εργασίας

1. α) Για τις περιπτώσεις της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, όπως έχει τροποποιηθεί από το άρ. 3 παρ. 1 της παρούσας κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 3 της παρούσας:

αα) Το έγγραφο της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού το οποίο ορίζει τη σχετική υποχρέωση για την περίπτωση δοκιμαστικών τομών, ή βεβαίωση μηχανικού ότι δεν απαιτούνται εργασίες αντιστήριξης για την περίπτωση εργασιών για γεωτεχνικές έρευνες.
ββ) Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος.

β) Για τις περιπτώσεις της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 3 της παρούσας:

αα) Τοπογραφικό διάγραμμα.
ββ) Σχέδια κατόψεων, τομών και όψεων.
γγ) Δικαιολογητικά στοιχεία που προβλέπονται για το εκάστοτε ειδικό πρόγραμμα στέγασης ή αυτοστέγασης από ειδικές διατάξεις και κανονιστικές πράξεις.

γ) Για τις περιπτώσεις της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 3 της παρούσας:

αα) Έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
ββ) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος με απεικόνιση της θέσης της εγκατάστασης.

δ) Για τις περιπτώσεις της περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 3 της παρούσας:

αα) Δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων.
ββ) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή απόσπασμα ρυμοτομικού ή άλλο διάγραμμα, στο οποίο αποτυπώνονται οι θέσεις των εγκαταστάσεων.
γγ) Σχέδια κατόψεων και τομών.

ε) Για τις περιπτώσεις της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, και μέχρι να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 21 του ν. 4067/2012 υπουργική απόφαση, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 3 της παρούσας:

αα) Πιστοποιητικό στατικής επάρκειας ή στατική μελέτη.
ββ) Μισθωτήριο συμβόλαιο για την παραχώρηση της δημόσιας ή κοινόχρηστης έκτασης.
γγ) Εγκριτικές πράξεις παραχώρησης από τον αρμόδιο κατά περίπτωση Φορέα (Δήμος, Περιφέρεια, Κτηματική Υπηρεσία, κ.τ.λ.).
δδ) Έγκριση τοποθέτησης από τον αρμόδιο κατά περίπτωση Φορέα, που εγκρίνει τη λειτουργία.
εε) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή απόσπασμα ρυμοτομικού ή άλλο διάγραμμα, με την υπό κλίμακα σκαριφηματική αποτύπωση των εγκαταστάσεων (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις, κ.λ.π.)
στστ) Κάτοψη, τομή και όψεις σε κατάλληλη κλίμακα.

στ) Για τις περιπτώσεις της περ. στ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 3 της παρούσας:

αα) Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού, στην οποία αναφέρεται ότι οι μελέτες προσθήκης ανελκυστήρα και του χώρου πρόσβασης σ’ αυτόν, συντάχθηκαν σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς, είναι πλήρεις και τα στοιχεία και οι διαστάσεις τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν. Δηλώνεται επίσης ότι στο υφιστάμενο κτίριο, κατά τον χρόνο ανέγερσής του δεν ήταν υποχρεωτική η κατασκευή ανελκυστήρα από τις ισχύουσες τότε διατάξεις, ή ότι ήταν υποχρεωτική αλλά η σχετική αλλαγή κατά την κατασκευή έχει υπαχθεί στις διατάξεις περί τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαιρέτων ή ότι το κτίριο διαθέτει ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ – ΕΝ 81-70, ή ότι στο κτίριο πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να είναι δυνατή η πρόσβαση.

ββ) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, με την υπό κλίμακα αποτύπωση του ανελκυστήρα και του απαιτούμενου χώρου πρόσβασης σε αυτόν.
γγ) Σχέδιο κάτοψης και τομής σε κλίμακα 1:100, καθώς και όψη στην περίπτωση που ο ανελκυστήρας τοποθετείται εκτός του περιγράμματος του υφιστάμενου κτιρίου.
δδ) Στατική μελέτη από αρμόδιο μηχανικό όταν πρόκειται για προσθήκη νέας κατασκευής/εγκατάστασης ανελκυστήρα σε υφιστάμενο κτίριο, ή πιστοποιητικό στατικής επάρκειας στην περίπτωση επέμβασης σε υπάρχον κέλυφος σύμφωνα με τις ισχύουσες ελληνικές ή ευρωπαϊκές προδιαγραφές και κανονισμούς.
εε) Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ή τεχνική έκθεση αρμοδίου Μηχανικού για την ασφάλεια της εγκατάστασης στην περίπτωση επέμβασης σε υπάρχον κέλυφος σύμφωνα με τις ισχύουσες ελληνικές ή ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
στστ) Αντί της υποβολής Δήλωσης Συναίνεσης, πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας με πλειοψηφία του 51% του συνόλου των ψήφων κατά το άρθρο 11 του ν. 3209/2003 για την κατά παρέκκλιση του ΝΟΚ κατασκευή ανελκυστήρα στις περιπτώσεις που η οικοδομή έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3741/1929 «Περί ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους».

ζ) Για τις περιπτώσεις της περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 3 της παρούσας:

– Για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού:

αα) Αίτηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
ββ) Αιτιολογημένη Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου γεωπόνου, δασολόγου, ή αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα στην οποία περιγράφονται οι λόγοι για την κοπή δέντρων και ότι αυτά δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας.
γγ) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή απόσπασμα ρυμοτομικού ή άλλο διάγραμμα, στο οποίο θα σημειώνεται η θέση των δέντρων που θα κοπούν και τυχόν μελλοντικές θέσεις φύτευσης δέντρων.
δδ) Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του οικείου δήμου.

– Για την κοπή δένδρου/ων σε οικόπεδα, κατατίθενται:

αα) Τεχνική έκθεση του μηχανικού ή γεωπόνου στην οποία περιγράφεται ο λόγος για τον οποίο επιβάλλεται η κοπή και βεβαιώνεται ότι τα δέντρα δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας. Ειδικότερα για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο δηλώνεται ότι εξασφαλίζεται ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός δέντρων όπως αυτός ορίζεται στις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού (υπουργική απόφαση 3046/304/1989 (Δ’ 59), όπως εκάστοτε ισχύει, για άδειες που εκδόθηκαν μετά την ισχύ του.
ββ) Αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος, στο οποίο σημειώνεται η θέση των δέντρων που θα κοπούν και τυχόν θέσεις μελλοντικής φύτευσης δέντρων.

η) Για τις περιπτώσεις της περ. η της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 3 της παρούσας:
Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, με την υπό κλίμακα αποτύπωση των εγκαταστάσεων (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κ.τ.λ.).

θ) Για τις περιπτώσεις της περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 3 της παρούσας:

αα) Δήλωση ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου.
ββ) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος.

ι) Για τις περιπτώσεις της περ. ι της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 3 της παρούσας:

αα) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, με την αποτύπωση των εγκαταστάσεων (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κ.τ.λ.). Ειδικά για τις περιπτώσεις δημοσίων ή δημοτικών έργων μπορεί να κατατίθεται αντί του τοπογραφικού διαγράμματος, οδοιπορικό σκαρίφημα με σημειωμένες τις θέσεις τοποθέτησης των εργοταξιακών οικίσκων.
ββ) Τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία περιγράφεται η αναγκαιότητα, το μέγεθος και η θέση τοποθέτησης των εργοταξιακών οικίσκων και δηλώνεται ότι οι ανωτέρω οικίσκοι απομακρύνονται υποχρεωτικά πριν την οριστική ηλεκτροδότηση του ακινήτου ή την προσωρινή παραλαβή του έργου αντιστοίχως. Επίσης, σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση παραπάνω του ενός οικίσκου, τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους.
γγ) Σε περίπτωση που ο χώρος τοποθέτησης των οικίσκων είναι ιδιωτικός, συνυποβάλλεται το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης του χώρου αυτού.

ια) Για τις περιπτώσεις της περ. ια της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 3 της παρούσας:

αα) Αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος, με την αποτύπωση των εγκαταστάσεων (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κ.τ.λ.).
ββ) Άδεια Ίδρυσης ή λειτουργίας του Πρατηρίου υγρών και αερίων καυσίμων από την αρμόδια Υπηρεσία.

ιβ) Για τις περιπτώσεις της περ. ιβ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 3 της παρούσας:

αα) Δήλωση ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου.
ββ) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος.

Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, για τις εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάστασης κιγκλιδωμάτων ή επισκευής επιχρισμάτων ή επισκευής όψεων με διαφορετικό υλικό και ανεξαρτήτως χρήσης ικριωμάτων, εκδίδεται υποχρεωτικά έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και κατατίθενται συμπληρωματικά όψεις του κτιρίου. Στην περίπτωση που από την τεχνική έκθεση του μηχανικού προκύπτει ότι οι εργασίες θα υλοποιηθούν με το ίδιο ακριβώς υλικό κατά την τυπολογία της υπάρχουσας κατασκευής, απαιτείται η έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, μόνο εφόσον γίνεται χρήση ικριωμάτων και δεν απαιτείται η υποβολή όψεων του κτιρίου.

Σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως μνημεία και διατηρητέα κτίρια για τις εργασίες της παρούσας περίπτωσης κατατίθενται συμπληρωματικά και όψεις του κτιρίου.

ιγ) Για τις περιπτώσεις της περ. ιγ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 3 της παρούσας:

αα) Βεβαίωση του μηχανικού ότι δεν θίγονται τα δομικά στοιχεία της όψης του κτιρίου.
ββ) ) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος.

Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι ή/και σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως μνημεία, διατηρητέα κτίρια και στις ζώνες προστασίας αυτών, για την επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων κατατίθενται συμπληρωματικά και όψεις του κτιρίου.

ιδ) Για τις περιπτώσεις της περ. ιδ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 3 της παρούσας:

αα) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, με την υπό κλίμακα αποτύπωση των εγκαταστάσεων (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κ.τ.λ.).
ββ) Σχέδια κάτοψης και όψεων σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.
γγ) Υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού ότι δεν παραβιάζεται το ιδεατό στερεό του κτιρίου.

ιε) Για τις περιπτώσεις της περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 3 της παρούσας:

αα) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, με την υπό κλίμακα αποτύπωση των εγκαταστάσεων (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κ.τ.λ.) καθώς και των διαμορφώσεων του εδάφους.
ββ) Υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι δεν απαιτείται για την εγκατάστασή της τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και ότι το ύψος όλων των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα μέτρο (1,00 μ.) από την οριστική στάθμη εδάφους και ότι δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από 1,50 μ. για την τοποθέτησή της καθώς και ότι τηρείται η απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου.
γγ) Δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων.
δδ) Στατική μελέτη ή πιστοποιητικό στατικής επάρκειας της κατασκευής. εε) Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη.

ιστ) Για τις περιπτώσεις της περ. ιστ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 3 της παρούσας:

αα) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος.
ββ) Σχέδιο κάτοψης δώματος με αποτύπωση των εγκαταστάσεων (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κ.λπ.) καθώς και σχέδιο όψης εφόσον απαιτείται.
γγ) Υπεύθυνη Δήλωση του Μηχανικού, στην οποία αναφέρεται ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της ασφάλειας της κατασκευής ή της εγκατάστασης, ότι δεν θίγεται η στατική επάρκεια του κτιρίου, ότι πληρούνται οι γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμοί και ότι δεν παραβιάζεται το ιδεατό στερεό του κτιρίου.

ιζ) Για τις περιπτώσεις της περ. ιζ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 3 της παρούσας:

αα) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος.
ββ) Υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.
γγ) Σχέδιο κάτοψης σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.
δδ) Συμβολαιογραφική δήλωση του ν. 1221/81 και μεταγραφή της, για την εξασφάλιση των υποχρεωτικών θέσεων στάθμευσης, εφόσον απαιτείται.

Σε περίπτωση που από τις εσωτερικές διαρρυθμίσεις ή την αλλαγή χρήσης τροποποιούνται μελέτες του κτιρίου (π.χ παθητική/ενεργητική πυροπροστασία, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, κ.λ.π), κατατίθενται και οι κατά περίπτωση τροποποιημένες μελέτες.

ιη) Για τις περιπτώσεις της περ. ιη της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, μέχρι την δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α’) κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 3 της παρούσας τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην αριθμ. 911/9-1-2012 υπουργική απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία κατασκευής φυτεμένων επιφανειών σε δώματα, στέγες και υπαίθριους χώρους κτιρίων» (ΦΕΚ 14/Β’/2012) και μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης όσα ορίζονται σε αυτή.

Ειδικότερα για την κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών σε Δημόσια Κτίρια, τα οποία έχουν ενταχθεί σε οποιοδήποτε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, κατατίθενται συμπληρωματικά και τα εξής:

αα) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος.
ββ) Αντίγραφο της απόφασης ένταξης του έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ή αντίγραφο της απόφασης θετικής αξιολόγησης και πρόκρισης προς χρηματοδότηση του έργου.
γγ) Δήλωση στατικής επάρκειας από αρμόδιο μηχανικό.
δδ) Αντίγραφο της τεχνικής έκθεσης Κατασκευής Φυτεμένης Επιφάνειας, όπως αυτή κατατέθηκε στον αρμόδιο φορέα για την ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί τεχνική έκθεση για την χρηματοδότηση, τότε κατατίθεται η τεχνική έκθεση που προβλέπεται στις διατάξεις της αριθμ. 911/9-1- 2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 14/Β’/2012).

ιθ) Για τις περιπτώσεις της περ. ιθ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 3 της παρούσας: Βεβαίωση του μηχανικού ότι δεν αλλοιώνονται οι όψεις, ότι δεν θίγονται τα φέροντα στοιχεία των όψεων και του κτιρίου καθώς και ότι τηρούνται οι πολεοδομικές διατάξεις. Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, για τις ανωτέρω εργασίες κατατίθενται συμπληρωματικά και όψεις του κτιρίου.

κ) Για τις περιπτώσεις της περ. κ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 3 της παρούσας:

αα) Δήλωση ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης του μηχανικού για την επίβλεψη του έργου.
ββ) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος.
γγ) Βεβαίωση του μηχανικού ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.

κα) Για τις περιπτώσεις της περ. κα της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, κατατίθεται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 3 της παρούσας: Τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο σημειώνεται η περίφραξη ή η θέση των πασσάλων και οι διαστάσεις της. Σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε παραθαλάσσια περιοχή κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού στην οποία δηλώνει ότι το γήπεδο απέχει περισσότερο από 500 μέτρα από τη θάλασσα.

κβ) Για τις περιπτώσεις της περ. κβ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, κατατίθεται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 3 της παρούσας: Τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο σημειώνεται η περίφραξη και οι διαστάσεις της.

Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, για τις ανωτέρω εργασίες κατατίθενται συμπληρωματικά και όψεις.

κγ) Για τις περιπτώσεις της περ. κγ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 3 της παρούσας:

αα) Έγκριση της αρμοδίας Διεύθυνσης Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων ότι η αποθήκη κρίνεται απαραίτητη, για την αποθήκευση αγροτικών γενικώς προϊόντων και εφοδίων.
ββ) Τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο αποτυπώνεται η αποθήκη (θέση, διαστάσεις αποστάσεις κ.τ.λ.).
γγ) Σχέδια κάτοψης και τομής σε κλίμακα 1:100ή 1:50.

Όπου από ειδικές διατάξεις της περιοχής ορίζεται υποχρεωτική η κατασκευή στέγης, κατασκευάζεται υποχρεωτικά στέγη, ενώ αντίστοιχα όπου είναι υποχρεωτική η κατασκευή δώματος, το ύψος των 3,00 μ. υπολογίζεται συμπεριλαμβανομένου του στηθαίου του δώματος.

κδ) Για τις περιπτώσεις της περ. κδ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 3 της παρούσας:

αα) Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι η εγκατάσταση θα εξυπηρετεί επαγγελματική χρήση και ότι η καμινάδα πληροί τις διατάξεις του «Κτιριοδομικού Κανονισμού», υπουργική απόφαση 3046/304/1989 (Δ’ 59), όπως εκάστοτε ισχύει.
ββ) Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού ότι δεν επηρεάζεται η στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.
γγ) Αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος, με την αποτύπωση των εστιών και φούρνων (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κ.τ.λ.).

Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι ή/και σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως μνημεία, διατηρητέα κτίρια και στις ζώνες προστασίας αυτών για την κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών κατατίθενται συμπληρωματικά και όψεις του κτιρίου.

κε) Για τις περιπτώσεις της περ. κε της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 3 της παρούσας:

αα) Αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος.
ββ) Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού ότι δεν επηρεάζεται η στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και ότι η καμινάδα πληροί τις διατάξεις του
«Κτιριοδομικού Κανονισμού», υπουργική απόφαση 3046/304/1989 (Δ’ 59), όπως εκάστοτε ισχύει.
γγ) Σχέδιο κάτοψης σε κλίμακα 1:100 ή 1:50 στο οποίο αποτυπώνεται η θέση του τζακιού και της καπνοδόχου.

Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι ή/και σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως μνημεία, διατηρητέα κτίρια και στις ζώνες προστασίας αυτών για την κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους κατατίθενται συμπληρωματικά και όψεις του κτιρίου.

κστ) Για τις περιπτώσεις της περ. κστ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 3 της παρούσας:

αα) Αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος.
ββ) Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού στην οποία αναφέρεται ότι αυτή έχει τις ίδιες διαστάσεις, ότι δεν μεταβάλλεται ο όγκος της, ότι δεν αυξάνεται το τελικό ύψος του κτιρίου, και της στέγης και ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.
γγ) Σχέδια κάτοψης, όψης και τομής σε 1:100 ή 1:50.
δδ) Στατική μελέτη.

κζ) Για τις περιπτώσεις της περ. κζ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις αριθμ. 13448/16-3-2012 και 13451/163-2012 υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ 116/ Α.Α.Π/9.10.2012), κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 3 της παρούσας:

αα) Αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος.
ββ) Αίτηση εκάστου των ιδιοκτητών των προς συνένωση χώρων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους.
γγ) Ιδιωτική σύμβαση των ιδιοκτητών, στην περίπτωση λειτουργικής συνένωσης κτιρίων ομόρων οικοπέδων, στην οποία αναγράφεται το χρονικό διάστημα της λειτουργικής ενοποίησης των κτισμάτων ή χώρων.
δδ) Τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία αναγράφονται οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την ενιαία λειτουργία του χώρου (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εσωτερικών διαρρυθμίσεων) και αναφέρεται ότι δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές και κτιριοδομικές διατάξεις, ότι δεν δημιουργείται αυθαίρετη αλλαγή χρήσης και ότι δεν θίγεται η στατική επάρκεια των κτιρίων στα οποία ανήκουν οι χώροι που συνενώνονται λειτουργικά.
εε) Συναίνεση με αυξημένη πλειοψηφία 67% των συνιδιοκτητών των όμορων οικοπέδων ή των όμορων αυτοτελών ιδιοκτησιών του ιδίου κτιρίου.
στστ) Αντίγραφα των οικοδομικών αδειών των όμορων κτιρίων ή του ενός εφόσον πρόκειται για συνένωση ιδιοκτησιών εντός του ιδίου κτιρίου.
ζζ) Σχέδια αρχιτεκτονικής μελέτης (κάτοψη, τομή) συνοδευόμενη από την τροποποιημένη μελέτη πυροπροστασίας του ενιαίου χώρου.
ηη) Συμβολαιογραφική δήλωση του ν. 1221/1981 και μεταγραφή της, για την εξασφάλιση των υποχρεωτικών θέσεων στάθμευσης, όπου απαιτείται.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τον διαχωρισμό των χώρων μετά τη λειτουργική συνένωση. κη) Καταργήθηκε.

κθ) Για τις περιπτώσεις της περ. κθ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 3 της παρούσας:

αα) Αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος, με την υπό κλίμακα, σκαριφηματική αποτύπωση των εγκαταστάσεων (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κ.τ.λ.).
ββ) Δήλωση στατικής επάρκειας από αρμόδιο μηχανικό. γγ) Έγκριση εγκατάστασης από τον αρμόδιο φορέα.

λ) Για τις περιπτώσεις της περ. λ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 3 της παρούσας:

αα) Δήλωση ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου.
ββ) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράµµατος.
γγ) Τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία περιγράφονται οι εργασίες που θα γίνουν και το σύστημα θέρμανσης που επιλέγεται.
δδ) Πλήρης μελέτη εγκατάστασης αυτόνομου συστήματος θέρμανσης.
εε)Μελέτη κατανομής δαπανών για όλο το κτίριο, εφ’ όσον τροποποιείται η υπάρχουσα μελέτη.

Στην περίπτωση που γίνεται εφαρμογή του άρθρου 127 του ν.4495/17, αντί του δικαιολογητικού της συναίνεσης των συνιδιοκτητών ισχύουν τα οριζόμενα περί συναινέσεων στο εν λόγω άρθρο και υποβάλλονται επιπρόσθετα Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή κτιριακής μονάδας (ΠΕΑ), ενώ στην ανωτέρω Τεχνική έκθεση μηχανικού πρέπει επιπρόσθετα να αιτιολογείται η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της ιδιοκτησίας σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης και η ικανοποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ σε ό,τι αφορά το προτεινόμενο σύστημα θέρμανσης.

λα) Για τις περιπτώσεις της περ. λα της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 3 της παρούσας:

αα) Αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος.
ββ) Διάγραμμα κάλυψης στο οποίο αποτυπώνονται οι κατασκευές με τις διαστάσεις τους.
γγ) Τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία περιγράφονται οι προτεινόμενες κατασκευές και δηλώνεται υπεύθυνα ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις που θέτουν η παράγραφος 6 ιστ του άρθρου 11, καθώς και οι παράγραφοι 7 ι και 7 ια του άρθρου 17 του ν. 4067/2012.
δδ) Σχέδια κάτοψης και τομής, σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.

λβ) Για τις περιπτώσεις της περ. λβ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 2 της παρούσας:

αα) Αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος.
ββ) Τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία δηλώνεται ότι δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός και οι επεμβάσεις δεν αντίκεινται σε ειδικότερες διατάξεις.
γγ) Σχέδια όψεων σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.

λγ) Για τις περιπτώσεις της περ. λγ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 3 της παρούσας:

αα) Αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος.
ββ) Τεχνική έκθεση μηχανικού στη οποία περιγράφεται αναλυτικά η προτεινόμενη κατασκευή, βεβαιώνεται η στατική της επάρκεια και δηλώνεται ότι πληρούνται όλες οι γενικές και ειδικές διατάξεις.
γγ) Σχέδιο κάτοψης και τομής σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.
δδ) Αντίγραφο διαγράμματος κάλυψης στο οποίο αποτυπώνονται οι κατασκευές με τις διαστάσεις τους.

Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι ή/και σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως μνημεία, διατηρητέα κτίρια και στις ζώνες προστασίας αυτών, για την εγκατάσταση πρόχειρων κατασκευών βοηθητικής χρήσης, κατατίθενται συμπληρωματικά και όψεις.

λδ) Για τις περιπτώσεις της περ. λδ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 3 της παρούσας:

αα. στις περιπτώσεις που τα φ/β εγκαθίστανται σε γήπεδα και κτίρια εκτός σχεδίου, τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπουργική απόφαση 40158/2010 (ΦΕΚ 1556 Β’), όπως εκάστοτε ισχύει.
ββ. στις περιπτώσεις που τα φ/β εγκαθίστανται σε κτίρια εντός σχεδίου, τα προβλεπόμενα της ανωτέρω περίπτωσης ιστ) καθώς και ό,τι άλλο προβλέπεται στις ειδικότερες διατάξεις της υπουργικής απόφασης 36720/2010 (ΦΕΚ 376 ΑΑΠ), όπως εκάστοτε ισχύει.

λε) Για τις περιπτώσεις της περ. λε της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 3 της παρούσας :

αα) Αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος
ββ) τα στοιχεία που προβλέπονται κάθε φορά από τις ειδικές διατάξεις και κανονιστικές πράξεις.

λστ) Για την περίπτωση λστ όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του αρ. 3 της παρούσας για τον διαχωρισμό οριζόντιων ιδιοκτησιών, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 2 της παρούσας:

αα) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος.
ββ) Τεχνική έκθεση μηχανικού, στην οποία αναγράφονται οι εργασίες που θα εκτελεστούν για το διαχωρισμό της οριζόντιας ιδιοκτησίας και υπεύθυνη δήλωση αυτού ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.
γγ) Σχέδιο κάτοψης σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.
δδ) Συμβολαιογραφική δήλωση του ν. 1221/81 και μεταγραφή της, για την εξασφάλιση των υποχρεωτικών θέσεων στάθμευσης, εφόσον απαιτείται.

Σε περίπτωση που από το διαχωρισμό της ιδιοκτησίας τροποποιούνται μελέτες του κτιρίου (π.χ. παθητική / ενεργητική πυροπροστασία, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, κ.λ.π), κατατίθενται παράλληλα οι κατά περίπτωση τροποποιημένες μελέτες

λζ) Για την περίπτωση λζ όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του αρ. 3 της παρούσας για την εγκατάσταση κατασκευών αντιθορυβικής προστασίας (ηχοπετάσματα) σε δώματα ή σε ακάλυπτους χώρους υφιστάμενων ειδικών κτιρίων, με σκοπό την απόσβεση ήχων που προέρχονται από μηχανήματα κλιματισμό, κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 2 της παρούσας :

αα) Μετρήσεις από πιστοποιημένα εργαστήρια του παραγόμενου θορύβου στο κτίριο λόγω των υφιστάμενων μηχανημάτων κλιματισμού στο δώμα.
ββ) Σχέδιο αποτύπωσης του δώματος με τις προτεινόμενες κατασκευές.
γγ) Τεχνική μελέτη, η οποία περιλαμβάνει Ακουστική Μελέτη βελτίωσης των συνθηκών θορύβου έτσι ώστε να πληρούνται οι παράμετροι ακουστικής άνεσης καθώς και Τεχνική έκθεση στατικής επάρκειας, υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό.
δδ) Αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος.

λη) Για την περίπτωση λη όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του αρ. 3 της παρούσας για τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών νηπιαγωγείων για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης της παρ. 12 του άρθρου 220 του ν.4610/2019, εκτός παραδοσιακών οικισμών, κατατίθενται κατ’ εξαίρεση μόνο:

αα) Αίτηση του αρμοδίου
ββ) Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης ή αντίγραφο αυτών από οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης ή άλλη διοικητική πράξη, όπου σημειώνεται η θέση που θα τοποθετηθεί η προκατασκευασμένη αίθουσα. Σε περίπτωση έλλειψης αυτών, η θέση σημειώνεται επί σκαριφήματος υπάρχουσας κατάστασης.
γγ) Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι οι προκατασκευασμένες αίθουσες είναι εγκεκριμένου τύπου, πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας, πληρούν τις ισχύουσες κτιριοδομικές απαιτήσεις (πυροπροστασία, προσβασιμότητα, κ.λ.π) για την εν λόγω χρήση, ότι η θέση τους στο οικόπεδο/γήπεδο δεν παραβλάπτει τη λειτουργία και την ασφάλεια των υφισταμένων κτιρίων, ότι το οικόπεδο/γήπεδο δεν βρίσκεται εντός παραδοσιακού οικισμού, καθώς και ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 220 του ν. 4610/2019.
δδ) Έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς την ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε στο οποίο αναφέρονται οι ακριβείς σχολικές και χωροθετικές ανάγκες κατασκευής αιθουσών.
εε) Σύμφωνη γνώμη της παρ. 7 του αρ. 220 του ν. 4610/2019 για την τήρηση των κριτηρίων καταλληλότητας της παρ. 6 του ιδίου νόμου για τις περιπτώσεις τοποθέτησης των προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών εντός αδόμητων γηπέδων που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) ή στην εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.), τα οποία βρίσκονται εντός ή εκτός σχεδίου ή οικισμών, πλην ρυμοτομούμενων χώρων, κοινόχρηστων, χαρακτηρισμένων συγκεκριμένης χρήσης, δάσους, ρέματος και αρχαιολογικού χώρου.
στστ) Φωτογραφίες του ακινήτου.

λθ) Για την περίπτωση λθ όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του αρ. 3 της παρούσας για κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα, που δεν εμπίπτουν στην περ. ιη της παρ.1 του άρθρου 30 του Ν.4495/17 κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 2 της παρούσας:

αα) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, με την υπό κλίμακα αποτύπωση της κατασκευής (θέση, διαστάσεις, κ.τ.λ.).
ββ) Τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία περιγράφεται η προτεινόμενη κατασκευή και δηλώνεται υπεύθυνα ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η παρ.9 γ του άρθρου 17 του ν. 4067/2012.
γγ) Σχέδια κάτοψης και όψης, σε κλίμακα 1:50.

μ) Για την περίπτωση μ όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του αρ. 3 της παρούσας για εγκατάσταση Μικρών και μεγάλων Πράσινων Σημείων του άρθρου 44 Α του ν.4042/2012 (Α΄24), συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής υποστηρικτικών κτισμάτων τους, καθώς και άλλων τυχόν απαιτούμενων εργασιών κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρ. 2 της παρούσας:

αα) Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος με την υπό κλίμακα αποτύπωση των εγκαταστάσεων.
ββ) Τεχνική έκθεση μηχανικού, στην οποία αναγράφονται οι εργασίες που θα εκτελεστούν και η τήρηση των σχετικών προδιαγραφών.
γγ) Σχέδια κάτοψης και τομής σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.

2. Όπου αναφέρεται “Τοπογραφικό Διάγραμμα”, νοείται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το ισχύον κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο (ΕΓΣΑ), συντασσόμενο κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές. Όπου αναφέρεται “Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος” νοείται το τοπογραφικό διάγραμμα της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης εφόσον υφίσταται ή της δήλωσης υπαγωγής σε οποιονδήποτε νόμο περί αυθαιρέτων ή του προσαρτώμενου τοπογραφικού σε δικαιοπραξία. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή “Τοπογραφικού διαγράμματος” καλύπτει τυχόν απαίτηση υποβολής “Αντιγράφου τοπογραφικού διαγράμματος”.

3. Σε περιπτώσεις ρυμοτομούμενων οικοπέδων, όταν ζητούνται εργασίες στο μη ρυμοτομούμενο τμήμα τους, αυτές επιτρέπονται εφόσον αποδίδεται σε κοινή χρήση το ρυμοτομούμενο τμήμα και θα πρέπει η πράξη απόδοσης να προσκομίζεται επιπροσθέτως των ανωτέρω οριζόμενων ως ειδικό δικαιολογητικό.

Άρθρο 5
Διαδικασία έκδοσης έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας

1. Οι αιτήσεις για την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα που προβλέπεται στο άρθρο 33 του ν. 4495/2017, με ευθύνη του υποβάλλοντος μηχανικού και η έγκριση εκδίδεται αυτόματα, αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών και στοιχείων. Με την ίδια ηλεκτρονική αίτηση δύναται να εκτελεστούν περισσότερες από μια εργασίες, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβληθούν συνημμένα στην αίτηση όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για καθεμία από τις αιτούμενες εργασίες.

2. Με την ανωτέρω αίτηση, δεν κατατίθενται ως συνημμένα στοιχεία φορολογικών και άλλων κρατήσεων.

3. Οι εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας συσχετίζονται με τον φάκελο της οικοδομικής άδειας στην οποία αναφέρονται, εφόσον υπάρχει και αντίστοιχα ενημερώνονται οι τροποποιούμενες μελέτες αυτής.

4. Οι εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ισχύουν για ένα (1) έτος από την έκδοσή τους, με δυνατότητα αναθεώρησης του χρόνου ισχύος τους κατά ένα επιπλέον (1) έτος. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών της έγκρισης εντός του ανωτέρω διαστήματος, είναι δυνατή η παράταση της διάρκειας ισχύος της Έγκρισης Εργασιών για ένα έτος ακόμη μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και αιτιολογημένη έκθεση του μηχανικού. Σε περίπτωση που εντός του χρόνου ισχύος της έγκρισης εργασιών ο ιδιοκτήτης προτίθεται να εκτελέσει νέες εργασίες που εμπίπτουν στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, η έγκριση αναθεωρείται και υποβάλλεται από τον μηχανικό συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών (παλαιών και νέων) προκειμένου να ελεγχθεί το ανώτατο όριο προϋπολογισμού των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000) όπως αυτό ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο. Στην περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν πριν τη λήξη ισχύος της ΕΕΔΜΚ, ο μηχανικός δύναται να υποβάλλει σχετική δήλωση στο ηλεκτρονικό σύστημα αδειών.

5. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί για το ακίνητο άδεια δόμησης ή οικοδομική άδεια, η οποία βρίσκεται σε ισχύ, δεν απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας, αλλά ενημέρωση της ισχύουσας άδειας.

6. Η αρμόδια ΥΔΟΜ αποστέλλει αντίγραφο του ηλεκτρονικού εντύπου της ΕΕΔΜΚ αμελλητί στον οικείο ασφαλιστικό φορέα (ΕΦΚΑ) και τον Δήμο.

Άρθρο 6

Η παρούσα αντικαθιστά την υπ΄ αριθμ. 69701/4461/12-10-2018 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017.» (ΦΕΚ 4520 Β΄).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ από εδώ

Πηγή: b2green.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

  1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
  2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
  3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
  4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
  5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.