Νέα | ανακαίνιση κτιρίων

ΥΠΕΝ: αναθέσεις νέων έργων για πλατφόρμα «εξοικονομώ» και ανακαινίσεις κτιρίων

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Αλλάζει ο ανάδοχος της ψηφιακής πλατφόρμας του «εξοικονομώ κατ΄οίκον ΙΙ» ενόψει του νέου «εξοικονομώ μαμούθ» που ετοιμάζει το ΥΠΕΝ και παράλληλα ανατίθεται νέα μελέτη για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης σε μακροπρόθεσμη βάση, με δύο σχετικές αποφάσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τα δύο έργα, που εγκρίνει το ΥΠΕΝ και προχωρά το επόμενο διάστημα στην υπογραφή των συμβάσεων με τους ιδιώτες αναδόχους, οι οποίοι επιλέχθηκαν με τη διαδικασία  λίστας προμηθευτών τεχνικής βοήθειας  για έργα έως 40.000 ευρώ, συγκεκριμένα είναι:

 • Ανάθεση έργου με τίτλο «Υποστήριξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος του προγράμματος Εξοικονόμηση ΚατΌίκον ΙΙ». Για το έργο προϋπολογισμού 49.600 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  προβλέπεται χρονική διάρκεια, η  οποία θα είναι τέσσερεις μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
 • Ανάθεση έργου με τίτλο «Μελέτη «α) Εξέλιξη του κόστους ενέργειας και τιμών ενέργειας στην τελική κατανάλωση μέχρι το 2050 και β) μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης του εθνικού αποθέματος κτιρίων, δημόσιων και ιδιωτικών, και μετατροπής του σε υψηλής ενεργειακής απόδοσης και απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές κτιριακό απόθεμα έως το 2050». Για το έργο προϋπολογισμού 49.600 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  προβλέπεται χρονική διάρκεια η  οποία θα είναι  δύο μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Εξοικονομώ μαμούθ

Το νέο έργο «Υποστήριξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος του προγράμματος Εξοικονόμηση ΚατΌίκον ΙΙ» συνδυάζεται με την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και την προετοιμασία για τις αλλαγές που προωθεί το ΥΠΕΝ στα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων,  συνολικού ύψους 5 δις ευρώ,  για τα οποία έχει ανακοινωθεί ότι θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2021,  με ετήσια χρηματοδότηση 500 εκατ. ευρώ για κάθε χρόνο μέχρι το 2030.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΥΠΕΝ το σχέδιο για το νέο «εξοικονομώ μαμούθ» προβλέπει τη δημιουργία μίας νέας ενιαίας χρηματοδοτικής πλατφόρμας, η οποία μέσω δανείων θα προσφέρει άμεση χρηματοδότηση για την υλοποίηση των έργων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, των ιδιωτικών κατοικιών, ακινήτων και άλλων υποδομών του δημοσίου, όπως επίσης τις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η εφαρμογή του νέου χρηματοδοτικού  προγράμματος θα συνδυαστεί με φορολογικά κίνητρα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων και επιχειρήσεων, που θα υλοποιούν έργα ενεργειακής αναβάθμισης, ώστε να υπάρξει πολλαπλασιαστικό όφελος  για τους ιδιοκτήτες και την οικονομία. Στη νέα χρηματοδοτική πλατφόρμα για το «εξοικονομώ μαμούθ» των 5 δις ευρώ θα αξιοποιηθούν εθνικοί και πόροι του ΕΣΠΑ, οι οποίοι ωστόσο είναι περιορισμένοι, ενώ η κύρια πηγή χρηματοδότησης του προγράμματος θα είναι το νέο πρόγραμμα InvestEU, το οποίο θα διαδεχθεί από το 2021 το σημερινό επενδυτικό πακέτο Γιούνκερ.

Υψηλή ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Το έργο που περιλαμβάνει την «εκπόνηση μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης του εθνικού αποθέματος κτιρίων, δημόσιων και ιδιωτικών, και μετατροπής του σε υψηλής ενεργειακής απόδοσης και απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές κτιριακό απόθεμα έως το 2050» συνδυάζεται με τους όρους και τις προδιαγραφές που θα τεθούν από το ΥΠΕΝ για την επίτευξη των στόχων ενεργειακής βελτίωσης μέσω της εφαρμογής των νέων προγραμμάτων ενεργειακής εξοικονόμησης. Σημειώνεται ότι το ΥΠΕΝ είχε προχωρήσει στην διενέργεια σχετικού διαγωνισμού τους προηγούμενους μήνες ο οποίος κηρύχθηκε άγονος. Στο μεταξύ το ΥΠΕΝ  έχει προχωρήσει σε υποχρεωτικές ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις οποίες οι  οικοδομικές άδειες από 1/1/2020 να συνοδεύονται από ειδική Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ), ώστε όλα τα νέα κτίρια να είναι σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Σημειώνεται ότι το ΤΕΕ,  ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών και άλλοι τεχνικοί επιστημονικοί φορείς  έχουν ζητήσει την αναστολή εφαρμογής της απαίτησης Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης έως το τέλος του έτους, με παράλληλη αντιμετώπιση των θεμάτων που έχουν ανακύψει. Επισημαίνουν  ότι το εγχείρημα στην υλοποίησή του έχει τεχνικές δυσκολίες, που αν δεν επιλυθούν σύντομα υπάρχει κίνδυνος να παραλύσει η οικοδομική δραστηριότητα αλλά και να μην επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι για εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα

Οι δύο αναθέσεις έργων

Πληροφοριακό Σύστημα  του «Εξοικονόμηση ΚατΌίκον ΙΙ»

Η απόφαση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Ανάθεση έργου με τίτλο «Υποστήριξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος του προγράμματος Εξοικονόμηση ΚατΌίκον ΙΙ» ΄έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 1. To άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και α Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005)
 2. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (ΦΕΚ Α’ 106).
 3. Το Π.Δ. 83/2019 (Α’2019/09.07.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»
 4. Το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α/30.10.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)».
 5. Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 6. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 7. Το Ν. 4270/2014 (Α’143), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 8. Το Ν. 4622/07.08.2019 (ΦΕΚ/Α/133/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
 9. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α 713.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 10. Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση», όπως ισχύει.
 11. Την, με αριθμό 137675/ΕΥΘΥ1016 (ΦΕΚ 5968/Β’/31.12.2018), Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί αντικατάστασης της υπ’αριθ.110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016(ΦΕΚΒ’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ.αριθ.81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β Ί822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 -Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”»
 1. Την ΚΥΑ με αριθμό 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ2857/Β ‘/2015)«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ2573/τ.Β’ )»
 2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006»,
 3. Την υπ’ αριθ. 88238/ΕΥΘΥ 811 (ΦΕΚ 2733/Β/31.08.2016) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» και αντικατάσταση των υπ’ αριθ. Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (ΦΕΚ 1540/Β/ 4.8.2008) και Δ13/Φ7.11/18801/29.07.2008 (ΦΕΚ 1577/Β/6.8.2008) κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν».
 4. Την υπ’ αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/03.03.2017 (ΦΕΚ 677/Β’) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 5. Την με αριθμό C(2014)10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI 2014GR16M2OP001), όπως ισχύει
 6. Τη με αριθμ. πρωτ. 4511/1272/Α2/05.09.2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες-Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5000994 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». (ΑΔΑ: Ψ6ΓΝ4653Ο7-4ΛΛ)
 7. Την υπ’αριθμ. 1079/B1/222/24-02-2020 Τροποποίηση της Πράξης «Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες -Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5000994 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΑΔΑ: ΩΤΜΙ46ΜΤΛΡ-ΑΙ6)
 8. Το με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/21836/123/26-2-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ σχετικά με την «Αποστολή καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠΑνΕΚ»
 9. Το με Α.Π. 6611/1724Γ/Φ.86/7-11-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ με θέμα: « Βεβαίωση εγγραφής της «ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E.” στον κατάλογο των προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ»
 10. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ / ΕΣΠΑΕΝ / 24092/ 136/ 04-03-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την εταιρεία ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ
 11. Την με Α.Π. ΥΠΕΝ / ΕΣΠΑΕΝ / 26647 / 159/ 11-03-2020 υποβληθείσα οικονομική προσφορά της εταιρείας ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ
 12. Την με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/26290/157/10.03.2020 Απόφαση Σύστασης και Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο των Υποέργων 1, 3 και 4 Πράξης «Μελέτες και Εμπειρογνωμοσύνες – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» (Κωδ. ΟΠΣ 5000994) η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΙΖ4653-Π8-Φ3Ρ)
 13. Την από 11.03.2020 και με Α.Π ΥΠΕΝ / ΕΣΠΑΕΝ / 27899 / 167 /13.03.2020 εισήγηση της Υπηρεσίας για την έκδοση απόφασης ανάθεσης.
 14. Την ανάγκη εξειδικευμένης υποστήριξης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ – Τομέα Ενέργειας για την υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»
 15. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων οκτώ ευρώ (49.600,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες-Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5000994 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 με Κωδικό ΟΠΣ 5000994 (ΣΑΕ 1751, κωδ. ΠΔΕ 2016ΣΕ17510000)
 16. Το άρθρο 60 της ΠΝΠ 20-3-2020 (ΦΕΚ 68Α/20-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάθεση, κατόπιν διαπραγματεύσεων και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 119, παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016), του έργου «Υποστήριξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ’Οίκον ΙΙ». και σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου (υπ’ αριθμ. 22 στοιχείο ανωτέρω), στην εταιρεία με την επωνυμία ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ , με ΑΦΜ 082964412 και ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, εφεξής καλούμενο «Ανάδοχος», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Αντώνη Τρίτση, αριθμός 21, ΤΚ 57001 νομίμως εκπροσωπούμενου από τον κο Κωνσταντίνο Καγγελίδη.

Η σχετική δαπάνη, ύψους σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €) προ ΦΠΑ 24% ή σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (49.600,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα βαρύνει τις πιστώσεις της οριζόντιας πράξης με τίτλο «Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες-Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5000994 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 με Κωδικό ΟΠΣ 5000994 (ΣΑΕ 1751, κωδ. ΠΔΕ 2016ΣΕ17510000).

Μεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου θα υπογραφεί σχετική σύμβαση έργου η χρονική διάρκεια της οποίας θα είναι τέσσερεις μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η αμοιβή θα καταβληθεί σε 2 δόσεις με την υποβολή και οριστική παραλαβή εκάστου των παραδοτέων, όπως αναφέρονται στην πρόσκληση. Με την παραλαβή του πρώτου Παραδοτέου ο Ανάδοχος θα πληρωθεί για το 60% της συμβατικής αμοιβής όπως θα ορίζεται στη σύμβαση, ενώ με την παραλαβή του δευτέρου παραδοτέου θα πληρωθεί το υπόλοιπο 40%. Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση όλων των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του νόμου 4412/2016 όπως κάθε φορά ισχύει.

Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση όλων των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του νόμου 4412/2016 όπως κάθε φορά ισχύει.

Η παραλαβή του έργου θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής η οποία έχει συγκροτηθεί δυνάμει της με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 26290/157/10.03.2020 Απόφαση Σύστασης και Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο των Υποέργων 1, 3 και 4 Πράξης «Μελέτες και Εμπειρογνωμοσύνες – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» (Κωδ. ΟΠΣ 5000994) η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΙΖ4653-Π8-Φ3Ρ)

Καλούμε τον Ανάδοχο να προσκομίσει εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας:

o Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, η οποία θα καλύπτει ποσοστό 5% του συνολικού τιμήματος του έργου μη συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α, ήτοι ποσό 2.000,00 Ευρώ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή του έργου.

o Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

o Ένορκη βεβαίωση από την οποία να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του αναδόχου σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

o Νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας

ο Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ουδείς εκ των συμμετεχόντων στο ΔΣ του Αναδόχου δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.

o Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί σε καμία από τις κάτωθι διαδικασίες: υπό πτώχευση, σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Aνακαίνιση του εθνικού αποθέματος κτιρίων

Η απόφαση του ΥΠΕΝ με θέμα: Ανάθεση έργου με τίτλο «Μελέτη «α) Εξέλιξη του κόστους ενέργειας και τιμών ενέργειας στην τελική κατανάλωση μέχρι το 2050 και β) μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης του εθνικού αποθέματος κτιρίων, δημόσιων και ιδιωτικών, και μετατροπής του σε υψηλής ενεργειακής απόδοσης και απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές κτιριακό απόθεμα έως το 2050» έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 1. To άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και α Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005)
 2. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (ΦΕΚ Α’ 106).
 3. Το Π.Δ. 83/2019 (Α’2019/09.07.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»
 4. Το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α/30.10.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)».
 5. Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 6. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 7. Το Ν. 4270/2014 (Α’143), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 8. Το Ν. 4622/07.08.2019 (ΦΕΚ/Α/133/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
 9. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α 713.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 10. Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση», όπως ισχύει.
 11. Την, με αριθμό 137675/ΕΥΘΥ1016 (ΦΕΚ 5968/Β’/31.12.2018), Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί αντικατάστασης της υπ’αριθ.110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016(ΦΕΚΒ’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ.αριθ.81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β Ί822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 -Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”»
 1. Την ΚΥΑ με αριθμό 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ2857/Β ‘/2015)«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ2573/τ.Β’ )»
 2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006»,
 3. Την υπ’ αριθ. 88238/ΕΥΘΥ 811 (ΦΕΚ 2733/Β/31.08.2016) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» και αντικατάσταση των υπ’ αριθ. Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (ΦΕΚ 1540/Β/ 4.8.2008) και Δ13/Φ7.11/18801/29.07.2008 (ΦΕΚ 1577/Β/6.8.2008) κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν».
 4. Την υπ’ αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/03.03.2017 (ΦΕΚ 677/Β’) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 5. Την με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI 2014GR16M2OP001), όπως ισχύει
 1. Τη με αριθμ. πρωτ. 4511/1272/Α2/05.09.2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες-Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5000994 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». (ΑΔΑ: Ψ6ΓΝ4653Ο7-4ΛΛ)
 2. Την υπ’αριθμ. 1079/B1/222/24-02-2020 Τροποποίηση της Πράξης «Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες -Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5000994 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΑΔΑ: ΩΤΜΙ46ΜΤΛΡ-ΑΙ6)
 3. Το με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/21836/123/26-2-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ σχετικά με την «Αποστολή καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠΑνΕΚ»
 4. Το με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ ΔΕΠΕΑ/ 21249/149/26-02-2020 έγγραφο της Δ/νσης Ενεργειακών Πολιτικών & Ενεργειακής Αποδοτικότητας- Τμήμα Ενεργειακής Αποδοτικότητας
 5. Το με Α.Π.: 1262/315Γ/Φ.86/27-2-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ με θέμα: «Βεβαίωσης εγγραφής της «Ε3- MODELLING AE” στον κατάλογο των προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ»
 6. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ / ΕΣΠΑΕΝ / 24160 / 137/ 04-03-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την εταιρεία Ε3-Modelling AE
 7. Την με Α.Π. ΥΠΕΝ / ΕΣΠΑΕΝ / 26515 / 158/ 10-03-2020 υποβληθείσα οικονομική προσφορά της εταιρείας Ε3-Modelling AE
 8. Την με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/26290/157/10.03.2020 Απόφαση Σύστασης και Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο των Υποέργων 1, 3 και 4 Πράξης «Μελέτες και Εμπειρογνωμοσύνες – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» (Κωδ. ΟΠΣ 5000994) η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΙΖ4653-Π8-Φ3Ρ)
 9. Την από 11.03.2020 και με Α.Π ΥΠΕΝ / ΕΣΠΑΕΝ / 27899 / 167 /13.03.2020 εισήγηση της Υπηρεσίας για την έκδοση απόφασης ανάθεσης.
 10. Την ανάγκη εξειδικευμένης υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για την επικαιροποίηση της μελέτης εξέλιξης κόστους τελικών τιμών ενεργειακών προϊόντων μέχρι το 2050 στους τομείς ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και πετρελαιοειδών ανά γενική και ειδική κατηγορία καταναλωτών καθώς την ύπαρξη ανελαστικής προθεσμίας υποβολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Έκθεσης Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανακαίνισης του Κτιριακού Αποθέματος
 11. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων οκτώ ευρώ (49.600,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες-Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5000994 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 με Κωδικό ΟΠΣ 5000994 (ΣΑΕ 1751, κωδ. ΠΔΕ 2016ΣΕ17510000)
 12. Το άρθρο 60 της ΠΝΠ 20-3-2020 (ΦΕΚ 68Α/20-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάθεση, κατόπιν διαπραγματεύσεων και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 119, παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016), παροχής υπηρεσιών για την εκπόνηση «Μελέτης «α) Εξέλιξη του κόστους ενέργειας και τιμών ενέργειας στην τελική κατανάλωση μέχρι το 2050 και β) μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης του εθνικού αποθέματος κτιρίων, δημόσιων και ιδιωτικών, και μετατροπής του σε υψηλής ενεργειακής απόδοσης και απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές κτιριακό απόθεμα έως το 2050». και σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου (υπ’ αριθμ. 23 στοιχείο ανωτέρω), στην εταιρεία με την επωνυμία Ε3 MODELLING AE , με ΑΦΜ 800525457 και ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, εφεξής καλούμενο «Ανάδοχος», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πανόρμου, αριθμός 70-, ΤΚ 11523 νομίμως εκπροσωπούμενου από τον κο ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΟ.

Η σχετική δαπάνη, ύψους σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €) προ ΦΠΑ 24% ή σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (49.600,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα βαρύνει τις πιστώσεις της οριζόντιας πράξης με τίτλο «Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες-Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5000994 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 με Κωδικό ΟΠΣ 5000994 (ΣΑΕ 1751, κωδ. ΠΔΕ 2016ΣΕ17510000).

Μεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου θα υπογραφεί σχετική σύμβαση έργου η χρονική διάρκεια της οποίας θα είναι δύο μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η αμοιβή θα καταβληθεί εφάπαξ (100% της συμβατικής αμοιβής όπως αυτή ορίζεται στη σύμβαση) με την υποβολή και οριστική παραλαβή των δύο παραδοτέων, όπως αναφέρονται παραπάνω. Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση όλων των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του νόμου 4412/2016 όπως κάθε φορά ισχύει.

Η παραλαβή του έργου θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής η οποία έχει συγκροτηθεί δυνάμει της με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 26290/157/10.03.2020 Απόφαση Σύστασης και Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο των Υποέργων 1, 3 και 4 Πράξης «Μελέτες και Εμπειρογνωμοσύνες – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» (Κωδ. ΟΠΣ 5000994) η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΙΖ4653-Π8-Φ3Ρ)

Καλούυε τον Ανάδοχο να προσκουίσει εντός εξήντα (60) ηυερών από την κοινοποίηση της παρούσας:

o Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, η οποία θα καλύπτει ποσοστό 5% του συνολικού τιμήματος του έργου μη συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α, ήτοι ποσό 2.000,00 Ευρώ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή του έργου.

o Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

o Ένορκη βεβαίωση από την οποία να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του αναδόχου σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

o Νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας

ο Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ουδείς εκ των συμμετεχόντων στο ΔΣ του Αναδόχου δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.

o Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί σε καμία από τις κάτωθι διαδικασίες: υπό πτώχευση, σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Του Αργύρη Δεμερτζή

Πηγή: ecopress.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

 1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
 2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
 3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
 4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
 5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.