Νέα | ενεργειακή αναβάθμιση

Greenpeace: Προτάσεις για τα φωτοβολταϊκά, το «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» & την αυτόνομη θέρμανση

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Η Greenpeace καταθέτει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις της για το σχέδιο νόμου «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος».

Διαβάστα αναλυτικά το υπόμνημα της Greenpeace παρακάτω:

Προς:
Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου, Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής Εμπορίου Χαρά Καφαντάρη, Πρόεδρο Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής Εμπορίου

Θέμα:
Υπόμνημα Greenpeace στο Σχέδιο Νόμου «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος»

Φωτοβολταϊκά και έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας

Στο Σχέδιο Νόμου «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος», υπάρχουν ρυθμίσεις που εξειδικεύουν τις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες απαιτείται είτε οικοδομική άδεια είτε έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ή και περιπτώσεις που απαλλάσσονται και από τις δύο διοικητικές πράξεις.

Στις περιπτώσεις αυτές δεν αναφέρεται ρητά η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, παρόλο που ήδη ισχύουν από το παρελθόν εξειδικευμένες διατάξεις. Η μη αναφορά στα φωτοβολταϊκά μπορεί εν δυνάμει να δημιουργήσει προβλήματα με παρερμηνείες της ισχύουσας νομοθεσίας και να οδηγήσει σε πισωγύρισμα σε σχέση με τα ισχύοντα σήμερα.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ

Για την εγκατάστασηφωτοβολταϊκών συστημάτων δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, αλλά έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας. Για φωτοβολταϊκά συστήματα που εγκαθίστανται σε κτίρια και έχουν ισχύ έως 100 kWp, δεν απαιτείται ούτε αυτή η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αλλά αρκεί μια απλή γνωστοποίηση προς τον Διαχειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) ότι ξεκινά η εγκατάσταση.

Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις προβλέπονται στην YA 16-2-2011, «Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια», ΦΕΚ 583Β/14-4-2011

«Ειδικά για την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων πάνω σε κτίρια και για ισχύ μέχρι των 100kW δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, ούτε έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει:
− έγγραφη γνωστοποίηση εργασιών και εκπόνησης της μελέτης εγκατάστασης και ενεργειακής απόδοσης των φωτοβολταϊκών συστημάτων στον Διαχειριστή του δικτύου ή σε άλλο προμηθευτή που ηλεκτροδοτείτο κτίριο όπου εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα, η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και τον επιβλέποντα για την εγκατάσταση μηχανικό και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης που τους καθιστά υπεύθυνους κατά νόμο για την τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης, καθώς και
− υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολεοδομικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.). Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η γνωμοδότηση της Ε.Π.Α.Ε., αυτή κατατίθεται μαζί με το έγγραφο γνωστοποίησης εργασιών
Για τη σύνδεση με τον Διαχειριστή του δικτύου δεν απαιτείται αυτοψία ή άλλη ενέργεια της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας. Ο αρμόδιος Διαχειριστής οφείλει να κοινοποιεί τη Σύμβαση Σύνδεσης στην αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας, πέραν των λοιπών αποδεκτών»

«Για την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων πάνω σε κτίρια για ισχύ μεγαλύτερη των 100kW, απαιτείται η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. οικ.5219/3.2.2004 (ΦΕΚ Δ ༊ 114/17.2.2004) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και απαιτείται η συνυποβολή δήλωσης στατικής επάρκειας του κτιρίου πάνω στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση, υπογεγραμμένη από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό»

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

Στο άρθρο 29, «2. Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας απαιτείται για τις εξής εργασίες:»

Να προστεθεί και η εξής περίπτωση:
Φωτοβολταϊκά συστήματα πάνω σε κτίρια για ισχύ συστημάτων μεγαλύτερη των 100kW

Στο άρθρο 30, «Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας»

Να προστεθεί και η εξής περίπτωση:
Φωτοβολταϊκά συστήματα πάνω σε κτίρια και για ισχύ συστημάτων έως και 100kW,

Εργασίες εξωτερικής θερμομόνωσης στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Εξοικονόμηση κατ’ οίκον’

Στο άρθρο 29, περ. κθ προβλέπεται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για «εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Εξοικονόμηση κατ’ οίκον’».

Με δεδομένο τον περιορισμένο – ποσοτικά και χρονικά – χαρακτήρα του προγράμματος ‘Εξοικονόμηση κατ’ οίκον’, προτείνεται η ευεργετική αυτή πρακτική να επεκταθεί και στις εργασίες εξωτερικής θερμομόνωσης που πραγματοποιούνται και εκτός του πλαισίου του συγκεκριμένου προγράμματος.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

Το άρθρο 29, περ. κθ να τροποποιηθεί ως εξής:
«εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών».

Ενεργειακή αυτονόμηση ιδιοκτησιών

Παρά τις θετικές προθέσεις του άρθρου 127, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων και την επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού ευελιξίας στους ιδιοκτήτες κατοικιών, οι διατάξεις του εν λόγωάρθρου πιθανότατα θα δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα λύσουν. Η έξαρση της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα, καθιστά ιδιαίτερα προβληματικό το άρθρο 127 παρ.7 που δίνει το δικαίωμα αποσύνδεσης από κεντρικό σύστημα θέρμανσης, ακόμα και αν αυτό λειτουργεί κανονικά και παρά την αντίθετη απόφαση της συνέλευσης συνιδιοκτητών. Η διάταξη αυτή επί της ουσίας στηρίζει τα πιο οικονομικά εύρωστα νοικοκυριά εις βάρος των πιο αδύναμων.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

Η τροποποίηση του άρθρου 127 ώστε να δίνει τη δυνατότητα αποσύνδεσης των ιδιοκτητών χωρίς ή παρά την αντίθετη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αποκλειστικά στις εξής περιπτώσεις:

– Στα κτίρια, όπου η κεντρική θέρμανση έχει διακοπεί και η γενική συνέλευση δεν αποφασίζει και δεν υλοποιεί άμεσα την ενεργοποίησή της και μόνο με την προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες σκοπεύουν να εγκαταστήσουν αυτόνομο σύστημα θέρμανσης που στηρίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (λέβητες και σόμπες βιομάζας, ενεργειακά τζάκια, αντλίες θερμότητας, ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση-ψύξη και ζεστό νερό χρήσης).
– Στα κτίρια, όπου δεν υπάρχει κεντρική θέρμανση και μόνο με την προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες σκοπεύουν να εγκαταστήσουν αυτόνομο σύστημα θέρμανσης που στηρίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (λέβητες και σόμπες βιομάζας, ενεργειακά τζάκια, αντλίες θερμότητας, ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση-ψύξη και ζεστό νερό χρήσης).

Συνίσταται τέλος η μικρή οικονομική συμμετοχή των αυτονομούμενων ιδιοκτησιών στη συνέχιση της λειτουργίας της κεντρικής θέρμανσης για λόγους κοινωνικής αλληλεγγύης.

 

Πηγή:b2green.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

  1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
  2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
  3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
  4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
  5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.