Νέα | Εξοικονόμηση Ενέργειας

Εξοικονομώ κατ’οίκον ΙΙ: Αναλυτικές οδηγίες για την πληρότητα των αιτήσεων και την τελική εκταμίευση

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Με στόχο την υποστήριξη των χρηστών (Ωφελούμενοι, Σύμβουλοι, Προμηθευτές, κλπ) στο έργο τους και την όσο το δυνατό πληρέστερη υποβολή των αιτήσεων προς αξιολόγηση (δήλωση πιστοποίησης εργασιών), παραθέτουμε οδηγίες για την πληρότητα των αιτήσεων, οι οποίες σε συνδυασμό με τις λοιπές άλλες οδηγίες που αναρτούνται, θα βοηθήσουν τις αιτήσεις να αξιολογούνται και να οδηγούνται σε τελική εκταμίευση γρηγορότερα και με ευχερέστερο τρόπο.

Οδηγίες για την πληρότητα των Αιτήσεων που υποβάλλονται προς Τελική Εκταμίευση για το Πρόγραμμα “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ”

Οι παρούσες οδηγίες αποτελούν ένα εργαλείο ελέγχου της πληρότητας των Αιτήσεων Ωφελούμενων του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ» που υποβάλλονται προς Τελική Εκταμίευση.

Οι οδηγίες καλύπτουν την πλειοψηφία των βασικών περιπτώσεων συμπλήρωσης των Φακέλων. Ενδέχεται όμως να υπάρχουν και πιο σύνθετες / ειδικές περιπτώσεις που ενδεχομένως να μην περιλαμβάνονται.

Πίνακας Περιεχομένων

1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
1.2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
1.3 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
1.4 ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (Παράρτημα ΙΙΙ & VI)
1.5 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (Παράρτημα VIII-A, B, Γ)
1.6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1.7 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

1.7.1 Για Ενεργειακούς Επιθεωρητές
1.7.2 Για Συμβούλους / Μελετητές
1.7.3 Για Ασφαλιστικές Εισφορές

1.8 ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
1.9 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΞΟΦΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (εάν απαιτείται η καταβολή Ιδίων Κεφαλαίων)
1.10 ΕΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΗΚΑΣΠ)
1.11 ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

2 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

3 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατά περίπτωση για Ωφελούμενο ή Εκπρόσωπο πολυκατοικίας αναφέρονται στο Παράρτημα Χ – Δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου. Αυτά είναι :

 • Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου (Παράρτημα VI) και
  • τα παραστατικά δαπανών επί πιστώσει που εμφανίζονται σε αυτό, καθώς και τυχόν εξοφλημένα παραστατικά που αφορούν στα ίδια κεφάλαια.
  • τυχόν σχετικά Δελτία Αποστολής που συνοδεύουν τα ανωτέρω παραστατικά
 • Απόδειξη παροχής υπηρεσιών 1ης ενεργειακής επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) συνοδευόμενη από παραστατικά εξόφλησης με συνολικό κόστος …………….. €
 • Απόδειξη παροχής υπηρεσιών 2ης ενεργειακής επιθεώρησης (Β’ ΠΕΑ) συνοδευόμενη από παραστατικά εξόφλησης με συνολικό κόστος …………….. €
 • Παραστατικά επί πιστώσει παροχής υπηρεσιών συμβούλου έργου με συνολικό κόστος …………. € (εάν υπάρχουν)
 • Παραστατικά επί πιστώσει παροχής υπηρεσιών εκπόνησης μελέτης με συνολικό κόστος ………… € (εάν υπάρχουν)
 • Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εάν υπάρχουν)
 • Παραστατικά εξόφλησης/ προκαταβολής ιδίων κεφαλαίων (εάν υπάρχουν)
 • Σε περίπτωση συστήματος θέρμανσης με φυσικό αέριο, αποδεικτικό μοναδικού Ηλεκτρονικού Κωδικού Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ)
 • Αντίγραφα πιστοποίησης/ σήμανση CE, όπου απαιτείται από τη νομοθεσία
 • Αντίγραφα πιστοποίησης των ενεργειακών χαρακτηριστικών / δελτίο προϊόντος
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν. 1599/1986 Αναδόχων του έργου (Παράρτημα VIII-A)
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν. 1599/1986 Προμηθευτών Υλικών (Παράρτημα VIII-B)
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν. 1599/1986 Προμηθευτών Υλικών / Αναδόχων (Παράρτημα VIII-Γ)
 • Δανειακή Σύμβαση (όπου απαιτείται)
 • Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών (όπου απαιτείται)
 • Οικοδομική Άδεια παρεμβάσεων ή Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις εργασίες που εκτελέστηκαν (όπου απαιτείται)
 • Σε περίπτωση που δόθηκε προκαταβολή δανείου και έγινε στη συνέχεια αλλαγή προμηθευτή ή το ποσό προκαταβολής υπερβαίνει το ποσό του δανείου επισυνάπτεται το δικαιολογητικό επιστροφής του αντίστοιχου ποσού (σε περίπτωση δανείου).

Σε όλα τα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ όπου προβλέπεται

Βλέπε και σχετική ανακοίνωση:

https://exoikonomisi.ypen.gr/documents/10182/0/ODIGIES_PLIROTITAS_AITHSEON_FINAL_v01.pdf

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 • Η πλήρης διεύθυνση του ακινήτου που έχει δηλωθεί στο σύστημα θα πρέπει να συμπίπτει με τη διεύθυνση που αναγράφεται στα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ και Β’ ΠΕΑ).

1.2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

 • Ελέγξτε εάν το έγγραφο που έχει αναρτηθεί είναι ευανάγνωστο.
 • Ελέγξτε εάν το έγγραφο που έχει αναρτηθεί είναι ολόκληρο το έγγραφο (όλες οι σελίδες)
 • Ελέγξτε εάν στο έγγραφο της Οικοδομικής Άδειας που έχετε αναρτήσει αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση του ακινήτου (Οδός και αριθμός). Εάν δεν αναφέρεται, αναρτήστε Βεβαίωση από τον οικείο ΟΤΑ από την οποία να προκύπτει η ταυτοποίηση της διεύθυνσης του ακινήτου. Συνημμένα με την εν λόγω βεβαίωση να αναρτηθεί και φωτοαντίγραφο της σχετικής αίτησης που υποβλήθηκε στον ΟΤΑ.
 • Εάν η Οικοδομική Άδεια έχει απωλεστεί αναρτήστε σχετική βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια υπηρεσία (π.χ. Υπηρεσία Δόμησης).
 • Εάν απαιτείται η ανάρτηση εντύπου βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής βάση Νόμου περί αυθαιρέτων (π.χ. 3843/10, 4178/13, 4495/17 κλπ.), σε αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται η πλήρης εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου και η ημερομηνία έκδοσης και αποπληρωμής να είναι προγενέστερη της αίτησης στο Πρόγραμμα.
 • Στις περιπτώσεις υπαγωγής του ακινήτου στους Ν.720/1977 και Ν.1337/1983 αναρτήστε έγγραφο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για εξαίρεση / απαλλαγή από κατεδάφιση.

1.3 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

 • Ελέγξτε εάν το έγγραφο που έχει αναρτηθεί είναι ευανάγνωστο.
 • Ελέγξτε εάν ο αριθμός παροχής του λογαριασμού που έχετε αναρτήσει είναι ίδιος με αυτόν που έχετε δηλώσει στο Σύστημα.

1.4 ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (Παράρτημα ΙΙΙ & VI)

 • Ελέγξτε εάν το έγγραφο που έχει αναρτηθεί είναι υπογεγραμμένο από τον αιτούντα, και τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και συμπληρωμένο σε όλα τα πεδία (αναλόγως). Τα στοιχεία του εντύπου θα πρέπει να συνάδουν με τα αντίστοιχα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο Σύστημα (π.χ. Κωδικοί Παρεμβάσεων, κόστος Παρεμβάσεων, σύνολο κόστος).
 • Στο έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης Έργου (Παράρτημα VI), στον Πίνακα καταγραφής Παρεμβάσεων θα πρέπει να καταγράψετε με ΠΛΗΡΗ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ τρόπο την παρέμβαση που υλοποιήθηκε, σημειώνοντας την ΑΚΡΙΒΗ ΤΙΜΗ των χαρακτηριστικών των υλικών και συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν (U, R, P).

Σε σχέση με τα παραπάνω βλέπε και σχετικές ανακοινώσεις :

https://exoikonomisi.ypen.gr/-/dieukrineseis-gia-ten-onomastike-thermike-ischy

https://exoikonomisi.ypen.gr/-/dieukriniseis-gia-ton-tropo-sympleroses-tou-parartematos-vi-entypo-katagraphes-parembaseon-olokleroses-ergou

1.5 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (Παράρτημα VIII-A, B, Γ)

 • Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναρτούνται θα πρέπει να συνάδουν με τις κατηγορίες δαπανών :
  • Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν. 1599/1986 Αναδόχων του έργου (Παράρτημα VIIIA)
  • Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν. 1599/1986 Προμηθευτών Υλικών (Παράρτημα VIIIB)
  • Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν. 1599/1986 Προμηθευτών Υλικών / Αναδόχων (Παράρτημα VIII-Γ)
 • Οι Υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες (όλα τα πεδία της δήλωσης) και να ακολουθούν ακριβώς το Πρότυπο της Δήλωσης.
 • Οι Υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες (δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής).
 • Ο Δηλών / Δηλούσα θα πρέπει να αναφέρει ότι είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρίας ή και να φέρει τη σχετική σφραγίδα της Εταιρίας.

Σε σχέση με τα παραπάνω βλέπε και σχετική ανακοίνωση:

https://exoikonomisi.ypen.gr/-/dieukriniseis-gia-ton-tropo-sympleroses-tou-parartematos-vi-entypo-katagraphes-parembaseon-olokleroses-ergou

1.6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 • Ελέγξτε εάν έχουν αναρτηθεί :
  • αντίγραφα πιστοποίησης/σήμανση CE (όπου απαιτείται)
  • αντίγραφα πιστοποίησης των ενεργειακών χαρακτηριστικών των προϊόντων
  • δελτίο προϊόντος (για τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα)
 • Εάν έχει υλοποιηθεί παρέμβαση που περιλαμβάνει ενσωματωμένο ταμιευτήρα αποθήκευσης του ΖΝΧ του ΖΝΧ στο επιλεγμένο σύστημα θέρμανσης αυτό θα πρέπει να τεκμηριώνεται.

Σε σχέση με τα παραπάνω βλέπε και σχετικές ανακοινώσεις:

https://exoikonomisi.ypen.gr/-/dieukriniseis-gia-themata-pistopoieseon-kai-epileximotetas

https://exoikonomisi.ypen.gr/-/dieukrineseis-gia-ten-epileximoteta-elektromechanologikon-systematon-thermanses-psyxes-kai-paroches-zestou-nerou-chreses-zn-ch-

1.7 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

1.7.1 Για Ενεργειακούς Επιθεωρητές

 • Αναρτήστε Απόδειξη παροχής υπηρεσιών της 1ης ενεργειακής επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ).
 • Αναρτήστε Απόδειξη παροχής υπηρεσιών 2ης ενεργειακής επιθεώρησης (Β’ ΠΕΑ).
 • Αναρτήστε παραστατικό εξόφλησης μέσω τραπεζικού συστήματος της 1ης ενεργειακής επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ). Στο Παραστατικό θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια ο λογαριασμός χρέωσης και ο δικαιούχος του λογαριασμού, όπως επίσης ο λογαριασμός πίστωσης και ο δικαιούχος του λογαριασμού. Σε κάθε περίπτωση το ποσό θα πρέπει να ταυτίζεται με το ποσό που έχει καταχωρηθεί στο Σύστημα.
 • Αναρτήστε το παραστατικό εξόφλησης μέσω τραπεζικού συστήματος της 2ης ενεργειακής επιθεώρησης (Β’ ΠΕΑ). Στο Παραστατικό θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια ο λογαριασμός χρέωσης και ο δικαιούχος του λογαριασμού, όπως επίσης ο λογαριασμός πίστωσης και ο δικαιούχος του λογαριασμού. Σε κάθε περίπτωση το ποσό θα πρέπει να ταυτίζεται με το ποσό που έχει καταχωρηθεί στο Σύστημα
 • Εάν τη συναλλαγή την εκτέλεσε τρίτο πρόσωπο, διαφορετικό του Ωφελούμενου αναρτήστε υπεύθυνη δήλωση του ωφελούμενου στην οποία θα δηλώνει ότι η συγκεκριμένη συναλλαγή (αρ. συναλλαγής, τράπεζα, ημερομηνία) εκτελέστηκε για λογαριασμό του στο πλαίσιο της Εξόφλησης Α΄ ΠΕΑ/ Εξόφλησης Β΄ΠΕΑ για το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ.
 • Εάν υπάρχει συναλλαγή με κατάθεση μετρητών (στο Ταμείο ή σε Μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών) και δεν φαίνεται – προκύπτει ποιος είναι ο καταθέτης αναρτήστε υπεύθυνη δήλωση του ωφελούμενου στην οποία θα δηλώνει ότι η συγκεκριμένη συναλλαγή (αρ. συναλλαγής, τράπεζα, ημερομηνία) εκτελέστηκε από τον ίδιο με κατάθεση μετρητών, στο πλαίσιο της Εξόφλησης Α΄ ΠΕΑ/ Εξόφλησης Β΄ΠΕΑ για το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ.
 • Εάν εκτελέστηκε συναλλαγή με Πιστωτική Κάρτα αναρτήστε το απόκομμα του POS, όπως επίσης υπεύθυνη δήλωση του ωφελούμενου στην οποία θα δηλώνει ότι η συγκεκριμένη συναλλαγή (αρ. συναλλαγής, τράπεζα, ημερομηνία) εκτελέστηκε από τον ίδιο ή για λογαριασμό του στο πλαίσιο της Εξόφλησης Α΄ ΠΕΑ/ Εξόφλησης Β΄ΠΕΑ για το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ.

1.7.2 Για Συμβούλους / Μελετητές

 • Εάν έχει επιλεγεί Σύμβουλος έργου, αναρτήστε Παραστατικό επί πιστώσει παροχής υπηρεσιών συμβούλου.
 • Εάν έχει επιλεγεί Μελετητής, αναρτήστε Παραστατικό επί πιστώσει παροχής υπηρεσιών εκπόνησης μελέτης. Στο παραστατικό θα πρέπει αναλυτικά να αναφέρεται το είδος της μελέτης που έχει εκπονηθεί.
 • Εάν έχει επιλεγεί Μελετητής, αναρτήστε τη σχετική μελέτη. Εάν η μελέτη αφορούσε την έκδοση Οικοδομικής Άδειας ή έγκρισης Εργασιών Δόμησης μικρής κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) αναρτήστε το αντίστοιχο έγγραφο.

1.7.3 Για Ασφαλιστικές Εισφορές

 • Εάν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές, αναρτήστε τα εξοφλημένα Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
 • Για τις ασφαλιστικές εισφορές, εκτός από τα εξοφλημένα τραπεζικά παραστατικά, θα πρέπει να επισυνάπτεται η ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) για να φαίνονται αναλυτικά όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (εργοδότης/ωφελούμενος, εισφορές ανά ανάδοχο κτλ).

Για τις ασφαλιστικές εισφορές βλέπε και σχετική ανακοίνωση :

https://exoikonomisi.ypen.gr/-/dieukriniseis-gia-tis-asphalistikes-eisphores-me-stegasmenon-epangelmaton

1.8 ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

Βλέπε σχετική ανακοίνωση:

https://exoikonomisi.ypen.gr/-/asymbibasto-energeiakon-epitheoreseon

1.9 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (εάν απαιτείται η καταβολή Ιδίων Κεφαλαίων)

 • Τονίζεται ότι βάσει του Οδηγού του Προγράμματος, ο Ωφελούμενος είναι υπεύθυνος για το ύψος της προκαταβολής που δίνεται στους προμηθευτές καθώς και ότι σε περίπτωση όπου ο Ωφελούμενος έχει καταβάλει / καταχωρήσει παραπάνω Ίδια Κεφάλαια από το ποσό που αναγράφεται στην Απόφαση Υπαγωγής, τότε η επιχορήγηση που τελικά θα λάβει θα μειώνεται με το αντίστοιχο ποσό.
 • Εάν απαιτείται η καταβολή Ιδίων Κεφαλαίων αναρτήστε τα σχετικά τραπεζικά παραστατικά. Στα Παραστατικά θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια ο λογαριασμός χρέωσης και ο δικαιούχος του λογαριασμού, όπως επίσης ο λογαριασμός πίστωσης και ο δικαιούχος του λογαριασμού. Σε κάθε περίπτωση τα ποσά που καταβάλλετε θα πρέπει να ταυτίζονται με τα ποσά των Ιδίων Κεφαλαίων που έχουν καταχωρηθεί στο σχετικό πίνακα στο Σύστημα
 • Οι καταθέσεις των ιδίων κεφαλαίων να γίνονται σε επαγγελματικό λογαριασμό των προμηθευτών και όχι σε προσωπικό τους λογαριασμό.
 • Εάν τη συναλλαγή την εκτέλεσε τρίτο πρόσωπο, διαφορετικό του Ωφελούμενου αναρτήστε υπεύθυνη δήλωση του ωφελούμενου στην οποία θα δηλώνει ότι η συγκεκριμένη συναλλαγή (αρ. συναλλαγής, τράπεζα, ημερομηνία) εκτελέστηκε για λογαριασμό του στο πλαίσιο της Καταβολής Ιδίων Κεφαλαίων για το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ.
 • Εάν εκτελέστηκε συναλλαγή με κατάθεση μετρητών (στο Ταμείο ή σε Μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών) και δεν φαίνεται – προκύπτει ποιος είναι ο καταθέτης αναρτήστε υπεύθυνη δήλωση του ωφελούμενου στην οποία θα δηλώνει ότι η συγκεκριμένη συναλλαγή (αρ. συναλλαγής, τράπεζα, ημερομηνία) εκτελέστηκε από τον ίδιο με κατάθεση μετρητών, στο πλαίσιο της Καταβολής Ιδίων Κεφαλαίων για το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ.
 • Εάν εκτελέστηκε συναλλαγή με Πιστωτική Κάρτα αναρτήστε το απόκομμα του POS, όπως επίσης υπεύθυνη δήλωση του ωφελούμενου στην οποία θα δηλώνει ότι η συγκεκριμένη συναλλαγή (αρ. συναλλαγής, τράπεζα, ημερομηνία) εκτελέστηκε από τον ίδιο ή για λογαριασμό του στο πλαίσιο της Καταβολής Ιδίων Κεφαλαίων για το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ.

1.10 ΕΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΗΚΑΣΠ)

Ειδικά για σύστημα θέρμανσης που τροφοδοτείται από δίκτυο Φυσικού Αερίου αναρτήστε το αποδεικτικό μοναδικού Ηλεκτρονικού Κωδικού Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ). Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται το σύστημα με φιάλες υγραερίου και αυτό δεν προκύπτει από τα συνημμένα έγγραφα αναρτήστε σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

1.11 ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

 • Εάν για τις παρεμβάσεις που εκτελέστηκαν απαιτείται η έκδοση Οικοδομικής Άδειας παρεμβάσεων ή Έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) αναρτήστε τη σχετική Άδεια/ Έγκριση.

Βλέπε και τις σχετικές ανακοινώσεις :

https://exoikonomisi.ypen.gr/-/dieukriniseis-gia-themata-ekdoses-poleodomikon-adeion-kai-enkriseon

https://exoikonomisi.ypen.gr/-/schetika-me-ten-ekdose-enkrises-ergasion-domeses-mikres-klimakas

2 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

 • Τα στοιχεία όλων των αναρτημένων παραστατικών θα πρέπει να συνάδουν με αυτά που έχουν καταγραφεί στον Πίνακα Καταχώρησης Δαπανών του Συστήματος και του Εντύπου Ολοκλήρωσης του Παραρτήματος VI.
 • Ελέγξτε εάν όλα τα Παραστατικά Δαπανών έχουν εκδοθεί επί Πιστώσει. Εάν εκτελέστηκε συναλλαγή και εκδόθηκε παραστατικό Ταμειακής Μηχανής το οποίο δεν αναγράφει την ένδειξη «ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ», τότε αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στην Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται.
 • Ελέγξτε εάν όλα τα παραστατικά δαπανών αναφέρουν στα στοιχεία επαγγέλματος του λήπτη του παραστατικού την ένδειξη «ιδιώτης».
 • Ελέγξτε εάν τα είδη στα Παραστατικά είναι κατανεμημένα ανά κατηγορία δαπάνης.
 • Ελέγξτε εάν σε κάθε παραστατικό αναφέρονται όλα τα στοιχεία αναλυτικά. Στις Αποδείξεις Λιανικών Πωλήσεων θα πρέπει να αναγράφονται, μεταξύ άλλων, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού (π.χ. μάρκα, μοντέλο, ισχύς, είδος υλικών, μέτρα, τεμάχια κλπ). τα ανωτέρω αναφερόμενα απαιτούμενα στοιχεία για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού.
 • Εάν έχουν εκδοθεί Αποδείξεις Ταμειακής Μηχανής αναρτήστε σχετική Υπεύθυνη Δήλωση από τον εκδότη για τα στοιχεία που δεν αναφέρονται (π.χ. είδος, τεμάχια, τεχνικά χαρακτηριστικά).
 • Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες των παραστατικών θα πρέπει η ημερομηνία του κάθε παραστατικού να είναι πριν ή και ταυτόσημη με την ημερομηνία του Β’ ΠΕΑ. Εάν ΟΧΙ, θα πρέπει να υπάρχει Δελτίο Αποστολής με προγενέστερη ημερομηνία.
 • Ελέγξτε για την κατηγορία παρέμβασης 3.Ζ ότι δεν υπάρχει υπέρβαση των 3 μονάδων/τεμαχίων.
 • Στην περίπτωση πολυκατοικίας, εκδίδονται διαφορετικά παραστατικά για κάθε διαμέρισμα που αφορούν αποκλειστικά σε μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις και ένα παραστατικό δαπανών, ανά είδος δαπάνης, για τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις με την ένδειξη «διαχείριση πολυκατοικίας»
 • Σε περίπτωση παραστατικού με απαλλαγή ΦΠΑ, αναρτήστε Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 του εκδότη του παραστατικού (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα αναφέρεται το ποσοστό (%) που αναλογεί στο καθεστώς ΦΠΑ της έδρας του.

Σχετικά με την έκδοση των Παραστατικών βλέπε και σχετική ανακοίνωση:

https://exoikonomisi.ypen.gr/-/dieukriniseis-gia-themata-dapanon-kai-parastatikon-apallage-apo-ton-ph-p-a-

3 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

 • Εάν έχετε προχωρήσει σε τραπεζικό δανεισμό αναρτήστε αντίγραφο της δανειακής σύμβασης.
 • Σε περίπτωση που δόθηκε προκαταβολή δανείου και έγινε στη συνέχεια αλλαγή προμηθευτή ή το ποσό προκαταβολής υπερβαίνει το ποσό του δανείου αναρτήστε το δικαιολογητικό επιστροφής του αντίστοιχου ποσού.

Πηγή:b2green.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

 1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
 2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
 3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
 4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
 5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.