Νέα | Εξοικονόμηση Ενέργειας

Εξοικονομώ κατ΄οίκον ΙΙ: 6.963 οι εδικές περιπτώσεις, 3.800 σε εκκρεμότητα

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Σε απάντηση της ερώτησης για τις καθυστερήσεις των ειδικών περιπτώσεων και όχι μόνο του προγράμματος ”Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ”, που κατέθεσε ο Βουλευτής της ΝΔ Α’ Πειραιώς και Νήσων και αναπληρωτής Τομεάρχης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Κώστας Κατσαφάδος, κατέθεσε αναλυτικά στοιχεία ο Υπουργός ΥΠΕΝ, κ. Σταθάκης.

Ο Υπουργός, στην απάντησή του αναφέρει:

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Κατσαφάδο Κώστα, σας γνωρίζουµε ότι:

Το πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον ΙΙ» έχει καλύψει περίπου 55.000 αιτήσεις, δίνοντας τη δυνατότητα ένταξης και χρηµατοδότησης του συνόλου των ενδιαφεροµένων διότι η Κυβέρνηση κατάφερε να διπλασιάσει τους αρχικά διαθέσιµους πόρους από το ΕΣΠΑ 2014-2020, από περίπου 250 εκατ. ευρώ σε 500 εκατ. ευρώ, ώστε το Πρόγραµµα να ανταποκριθεί στο µεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών, µε τον συνολικό προϋπολογισµό του Προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένων των ιδιωτικών κεφαλαίων, να προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ. Σηµειώνουµε ότι παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της προηγούµενης Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013, στο πλαίσιο του «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον Ι», εκδόθηκαν 50.041 αποφάσεις υπαγωγής, µε συνολικό συγχρηµατοδοτούµενο προϋπολογισµό 521,5 εκατ. ευρώ, καλύφθηκαν τελικώς λιγότερες από τις µισές αιτήσεις, καθώς 35.943 παρέµειναν εκκρεµείς, στα τέλη του 2015. Πρόκειται για ένα µείζον πρόβληµα που µας κληροδότησε η προηγούµενη κυβέρνηση, καθώς ενέκρινε ένα πολύ µεγάλο αριθµό αιτήσεων, τον οποίο στη συνέχεια δεν κατάφερε να καλύψει, λόγω έλλειψης κονδυλίων. Η παρούσα Κυβέρνηση, εξασφάλισε κεφάλαια, ώστε µε τα δύο ενδιάµεσα Προγράµµατα, να καλυφθούν:

 • Κατά το έτος 2016, 8.518 αιτήσεις, συνολικού προϋπολογισµού 96,1 εκατ. ευρώ, εθνικοί πόροι 59,1 εκατ. ευρώ.
 • Κατά το έτος 2017, 7.000 αιτήσεις, συνολικού προϋπολογισµού 81,5 εκατ. ευρώ, µε πλήρη κάλυψη από εθνικούς πόρους.

Συνεπώς ο αριθµός των αιτήσεων που καλύφθηκαν µόνο από τα ενδιάµεσα Προγράµµατα (περίπου 15.000) ξεπέρασαν το σύνολο των αιτήσεων που µπόρεσε να καλύψει το «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον Ι» ( περίπου 14.000). Αθροιστικά, περίπου 70.000 νοικοκυριά ωφελήθηκαν από τα δύο ενδιάµεσα Προγράµµατα και το «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον ΙΙ».

Σας ενηµερώνουµε επιπρόσθετα, ότι το ΥΠΕΝ άλλαξε ριζικά το σχεδιασµό του Προγράµµατος, κάνοντας την όλη διαδικασία απολύτως διαφανή, µε την ηλεκτρονική υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων και στη βάση κανόνων ίσης µεταχείρισης, σε συµφωνία µε το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. Ο νέος αυτός σχεδιασµός κατέστησε εφικτά τα εξής:

 • Τη δυνατότητα αίτησης χωρίς υποχρεωτική λήψη δανείου.
 • Απλούστερη και ταχύτερη διαδικασία αίτησης.
 • Μείωση του χρόνου αναµονής των τελικών εκταµιεύσεων.
 • Εισαγωγή νέων κατηγοριών δικαιούχων µε προτεραιότητα στην ένταξη οικογενειών µε παιδιά και νοικοκυριών µε χαµηλά εισοδήµατα.

Τα στατιστικά στοιχεία δικαιώνουν το σχεδιασµό του ΥΠΕΝ, καθώς το 61,1% των αιτήσεων που εγκρίθηκαν προς υπαγωγή αφορούν δικαιούχους που ανήκουν στην πρώτη εισοδηµατική κατηγορία, δηλαδή έχουν ατοµικό εισόδηµα µέχρι 10.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 20.000 ευρώ. Επιπλέον 21,2% αφορά δικαιούχους της δεύτερης κατηγορίας. Κατά συνέπεια σχεδόν οι 8 στους 10 ωφελούµενους έχουν ατοµικό εισόδηµα µέχρι 15.000 ευρώ ή οικογενειακό µέχρι 25.000 ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ακόµη, ότι περισσότερες από τις µισές αιτήσεις που εγκρίθηκε ήδη η υπαγωγή τους ανήκουν στη χαµηλότερη ενεργειακή κατηγορία (G) και άρα η αναβάθµιση θα έχει σηµαντικά αποτελέσµατα. Μόλις 1 στις 7 ανήκει στην ανώτερη ενεργειακή κατηγορία για την οποία είναι εφικτή η υπαγωγή (D).

Ως προς τα ειδικότερα θέµατα που θέτει ο κ. Βουλευτής, σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τις ενταγµένες πράξεις στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020, οι πόροι για το Πρόγραµµα Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον ΙΙ ανέρχονται σε περίπου 600,1 εκ. Ευρώ, σε όρους δηµόσιας δαπάνης (555,73 εκ. ευρώ από το ΕΠΑNΕΚ- Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα, Καινοτοµία»- και 44,37 εκ. ευρώ από τα ΠΕΠ- Επιχειρησιακά Προγράµµατα των Περιφερειών).

Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε στις 19.03.2018 για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, ∆υτικής Ελλάδας, συνεχίστηκε στις 26.03.2018 για τις περιφέρειες ∆υτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και στις 02.04.2018 για τις περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και µέχρι εξάντλησης του Π/Υ, ενώ η δυνατότητα ακύρωσης, επανακαταχώρησης και οριστικής υποβολής αιτήσεων δόθηκε έως τις 30.06.2018. Ο αριθµός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν οριστικά στο Πληροφοριακό Σύστηµα ανέρχονται περίπου σε 46.800 αιτήσεις, συνολικού Π/Υ 700 εκ. €. Συνολικά, οι µέχρι σήµερα υπαγωγές ανέρχονται σε 37.666, καλύπτοντας περίπου το 66% του προϋπολογισµού της άµεσης ενίσχυσης του προγράµµατος. Συγκεκριµένα, ο επιλέξιµος προϋπολογισµός παρεµβάσεων για το σύνολο των ανωτέρω αιτήσεων είναι 582,42 εκατ. ευρώ (δηµόσια δαπάνη 406,6 εκατ. ευρώ).

Σχετικά µε τις ειδικές περιπτώσεις, σας ενηµερώνουµε ότι καταχωρήθηκαν στο Πληροφοριακό Σύστηµα του Προγράµµατος «Εξοικονόµηση Κατ’ Οίκον ΙΙ» 6.963 αιτήσεις που χαρακτηρίστηκαν ως ειδικές περιπτώσεις, εκ των οποίων εκκρεµεί η αξιολόγηση 3.800 αιτήσεων, η κατανοµή των οποίων ανά περιφέρεια παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Περιφέρεια Πλήθος αιτήσεων
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 188
Αττικής 2106
Βορείου Αιγαίου 80
∆υτικής Ελλάδας 175
∆υτικής Μακεδονίας 32
Ηπείρου 133
Θεσσαλίας 236
Ιονίων Νήσων 52
Κεντρικής Μακεδονίας 496
Κρήτης 118
Νοτίου Αιγαίου 118
Πελοποννήσου 34
Στερεάς Ελλάδας 32
Γενικό Άθροισµα 3800

Στην παρούσα φάση, η αξιολόγηση των ειδικών περιπτώσεων αποτελεί προτεραιότητα του Προγράµµατος και διενεργείται έτσι ώστε να µην υπάρχουν καθυστερήσεις έχοντας όµως πάντα ως γνώµονα την ίση µεταχείριση όλων των αιτούντων. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της πλειοψηφίας των αιτήσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως ειδικές περιπτώσεις εντός του επόµενου µήνα, λαµβάνοντας υπόψη το είδος των προς έλεγχο στοιχείων για κάθε κατηγορία ειδικής περίπτωσης, καθώς και το γεγονός ότι κάποιες από τις αιτήσεις εµπίπτουν σε περισσότερες της µίας κατηγορίας ειδικής περίπτωσης. Σε όλες τις ειδικές περιπτώσεις γίνεται ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων όπου είναι δυνατόν, ενώ δεν πραγµατοποιείται µόνο όπου δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων επιλεξιµότητας που χρίζουν ελέγχου (πχ. στις περιπτώσεις µη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, σε κατοίκους εξωτερικού κ.λπ.).

Σχετικά µε την επιλογή της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. ως δικαιούχο του προγράµµατος σας επισηµαίνουµε ότι καθώς το πρόγραµµα χορηγεί κίνητρα µε τη µορφή επιχορήγησης (άµεση ενίσχυση) και δανείου (Ταµείο «Εξοικονοµώ ΙΙ») µε επιδότηση του επιτοκίου, ο δικαιούχος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις και του διαχειριστή Ταµείου Χαρτοφυλακίου, προκειµένου να εξασφαλισθεί η ορθολογική και συντονισµένη διαχείριση των δύο χρηµατοδοτικών µέσων του Προγράµµατος. Η διαχείριση του ταµείου ανατέθηκε στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε., δεδοµένου ότι:

 • διαθέτει την απαραίτητη ειδική εµπειρία και τεχνογνωσία στον τοµέα διαχείρισης χρηµατοδοτικών µέσων που διατίθενται σε επιχειρήσεις έχοντας υλοποιήσει το µεγαλύτερο µέρος των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων που συγχρηµατοδοτήθηκαν από την Ε.Ε. την προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013,
 • δύναται να αναλάβει καθήκοντα διαχειριστή Ταµείου Χαρτοφυλακίου σύµφωνα µε το Άρθρο 38, παρ. 4, σηµείο β (ii) του Καν. 1303/2013 και βάσει της διαδικασίας όπως αυτή περιγράφεται στο καθοδηγητικό έγγραφο της Επιτροπής 2016/C 276/01, παρ. 3.5 και πληροί τις απαιτήσεις του Άρθρου 7, παρ. 1 και 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 480/2014,
 • έχει εµπειρία από την υλοποίηση της δράσης «εξοικονόµηση κατ΄οίκον» της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου,
 • έχει επεξεργασθεί µεγάλο όγκο αιτηµάτων νοικοκυριών (άνω των 15.500) που υλοποιήθηκαν µε εθνικούς πόρους,
 • διαθέτει κονδύλια από τις επιστρεπτέες ενισχύσεις του ταµείου «εξοικονοµώ κατ΄ οίκον» της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, τα οποία θα µπορούσαν να επαναχρησιµοποιηθούν για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στις κατοικίες.

Τέλος, σχετικά µε την υπαγωγή των ειδικών περιπτώσεων, επισηµαίνεται ότι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων γίνεται σταδιακά και στη συνέχεια οι αιτήσεις αυτές προωθούνται άµεσα προς υπαγωγή. Στόχος του Υπουργείου είναι η απρόσκοπτη υλοποίηση του Προγράµµατος µε γνώµονα την ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ωφελουµένων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Το κείμενο της ερώτησης του κ. Κατσαφάδου:

Εμπόδια και καθυστερήσεις φαίνεται να αντιμετωπίζει το πολύπαθο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον II», παρά τους πανηγυρισμούς των στελεχών της Κυβέρνησης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ το αρμόδιο Υπουργείο διέρρεε ότι τα πρώτα χρήματα θα δοθούν τον Μάιο, μόλις στα μέσα Ιουλίου εκδόθηκαν οι πρώτες αποφάσεις. Επιπλέον, φαίνεται πως το Υπουργείο δεν είναι σε θέση να ανακοινώσει πόσες πραγματικά αιτήσεις μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, καθώς συνεχώς αναφέρεται σε έναν αριθμό «στο περίπου», δηλαδή πάνω από 50.000.

Αυτό γίνεται, διότι ένα από τα σημαντικά σημεία του προγράμματος, έχει μείνει εξαιρετικά πίσω. Πρόκειται για την εξέταση και ένταξη (με απόφαση υπαγωγής) των λεγόμενων «ειδικών περιπτώσεων». Οι ειδικές περιπτώσεις περιλαμβάνουν, κυρίως, τις εξής περιπτώσεις, όπως αναφέρονται στον οδηγό του προγράμματος: την ενοικιαζόμενη κατοικία, τα πρόσφατα αποκτηθέντα ακίνητα, τις περιπτώσεις μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, τους ενδιαφερόμενους ή συζύγους που είναι κάτοικοι εξωτερικού κ.α.

Στις περιπτώσεις αυτές, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα, θα πρέπει να γίνει έλεγχος των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για την κατάταξη του ενδιαφερόμενου σε εισοδηματική κατηγορία του πίνακα 2.2.1 και την έκδοση της απόφασης υπαγωγής.

Ο έλεγχος των ειδικών περιπτώσεων φαίνεται να ξεκίνησε στις 2 Ιουλίου και μάλιστα διενεργείται από το ΕΤΕΑΝ, έναν φορέα που δεν έχει καμία σχέση και καμία εξειδίκευση για κάτι τέτοιο και μάλιστα, χρειάστηκε γι’ αυτό, να επιστρατεύσει εξωτερικούς συνεργάτες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Όσοι ενδιαφερόμενοι εντάχθηκαν στις ειδικές περιπτώσεις βρίσκονται εδώ και μήνες, μέχρι σήμερα, σε «διαδικασία ελέγχου» και δεν έχουν καμία επίσημη ενημέρωση για την αίτησή τους.

Εν ολίγοις, πέρασε το καλοκαίρι, κοντεύουμε να μπούμε στη χειμερινή περίοδο και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα, ενώ αν κανείς συνυπολογίσει και τον χρόνο αίτησης και αξιολόγησης δανείου, τον χρόνο υπαγωγής της αίτησης έως την έκδοση απόφασης υπαγωγής στη Διαύγεια και μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων θα φτάσουμε πιθανότατα στον επόμενο χειμώνα.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 1. Ποια είναι η εξέλιξη του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον II»; Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί;
 2. Τι γίνεται με τις ειδικές περιπτώσεις; Πόσες αιτήσεις ειδικών περιπτώσεων έχουν ολοκληρωθεί και πόσες εκκρεμούν ανά περιφέρεια; Ποιος είναι ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης της αξιολόγησης αυτών;
 3. Για ποιο λόγο δεν γίνεται η ηλεκτρονική διασταύρωση των συγκεκριμένων στοιχείων, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες;
 4. Με ποια κριτήρια επελέγη ο ΕΤΕΑΝ ως δικαιούχος φορέας που πραγματοποιεί τον έλεγχο;
 5. Μπορεί να δεσμευτεί η κυβέρνηση για το πότε θα πάρουν τα χρήματα που δικαιούνται όσοι ενδιαφερόμενοι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες; Θα προλάβουν να κάνουν τις απαραίτητες εργασίες πριν τον χειμώνα ή θα χαθεί ακόμη μία χρονιά στην εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς ήδη η κυβέρνηση έχει χάσει τρία ολόκληρα χρόνια;»

Πηγή:b2green.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

 1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
 2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
 3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
 4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
 5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.