Νέα | εξοικονομώ

Κίνδυνος ανάκλησης της υπαγωγής ωφελούμενων στο «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Κίνδυνος ανάκλησης της υπαγωγής ωφελούμενων στο «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» φαίνεται πως υπάρχει, όπως επισημαίνει ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας Βασίλης Κόκκαλης σε ερώτηση προς τον υπουργό Κώστα Σκρέκα, και αυτό λόγω της σύνδεσης των εγκεκριμένων φωτοβολταϊκών σταθμών στο δίκτυο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. που δεν είναι εφικτή.

Ο κίνδυνος ανάκλησης υπαγωγής ωφελούμενων στο «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» μέσα από τη σχετική ερώτηση:

«Στην απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033 ΦΕΚ 5229/Β’/26.11.2020 με θέμα: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020». Αναφέρονται και προσδιορίζονται οι διαδικασίες και οι όροι υλοποίησης του προγράμματος.

Στον Οδηγό εφαρμογής, Παρ.3.2  περιλαμβάνονται οι επιλέξιμες παρεμβάσεις ανά τύπο κατοικίας στις οποίες προβλέπονται και παρεμβάσεις εξοικονόμησης αυτονόμησης ενέργειας ενώ περιγράφεται σχετική επιλέξιμη παρέμβαση η οποία περιλαμβάνει την εγκατάσταση νέου φωτοβολταϊκού σταθμού αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με ενεργειακό συμψηφισμό (παρ.3.3.5). Επίσης στο ίδιο σημείο αναφέρεται ότι:

«Η διαδικασία έγκρισης της εγκατάστασης του νέου φωτοβολταϊκού σταθμού και η σύνδεση του με το Δίκτυο, υλοποιείται μέσω του Διαχειριστή του Δικτύου (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

Στις υποχρεώσεις των ωφελούμενων προβλέπεται να τηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των παρεμβάσεων, την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Και να εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες εγκρίσεις ή / και άδειες που προβλέπονται από αυτή (παρ8.1).

Η μη υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, επιφέρει την έκδοση απόφασης ανάκλησης Υπαγωγής του έργου του Ωφελούμενου από το πρόγραμμα. Αυτό συνεπάγεται τη μη χορήγηση των κινήτρων. Αλλά και την ανάκτηση των όποιων ενισχύσεων έχουν ήδη χορηγηθεί (παρ.8.2).

Σήμερα οι δικαιούχοι του Προγράμματος «Εξοικονομώ -Αυτονομώ» βρίσκονται στη φάση υλοποίησης και ολοκλήρωσης των έργων. Η οριζόμενη προθεσμία ολοκλήρωσης τους εκπνέει τον Απρίλιο 2022.  

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων τους οι εγκεκριμένοι ωφελούμενοι οι οποίοι επέλεξαν το έργο εγκατάστασης νέου φωτοβολταϊκού σταθμού, έχουν προβεί σε όλες τις οριζόμενες, από το πρόγραμμα, απαραίτητες ενέργειες προς τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Σε πολλές περιπτώσεις, ενώ υπέγραψαν νέα συμβόλαια και πραγματοποιήθηκε η σύνδεση νέας παροχής από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., στο αίτημα τους για επαύξηση ισχύος παροχής και έκδοσης προσφοράς σύνδεσης για τον φωτοβολταϊκό σταθμό, υπήρξε από την πλευρά του αρνητική απάντηση.

Ως αιτιολογία δε, αναφέρεται ότι:

«η σύνδεση του σταθμού στο δίκτυο δεν είναι εφικτή. Δεδομένης της πολύ αξιόλογης δέσμευσης ισχύος από προγενέστερα αιτήματα για έργα ΑΠΕ στα αντίστοιχα προς τη θέση εγκατάστασης του υφιστάμενα δίκτυα μέσης τάσης (Μ.Τ.) της περιοχής».

Η μη σύνδεση του φωτοβολταϊκού σταθμού στο δίκτυο έχει ως επακόλουθο το χαρακτηρισμό του έργου ως μη υλοποιήσιμο. Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, επιφέρει την έκδοση απόφασης ανάκλησης Υπαγωγής του. Οι ωφελούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με δυσμενείς συνέπειες για τις οποίες όμως δεν τους αναλογεί ουδεμία ευθύνη.

Παρά την οικονομική τους επιβάρυνση, αλλά και τον χρόνο που διέθεσαν για την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων του προγράμματος, δυστυχώς βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο ανάκλησης Υπαγωγής του έργου τους. Και αυτό εξαιτίας ελλιπούς ολοκλήρωσης του από την πλευρά του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Για άλλη μια φορά, οι πολίτες γίνονται αποδέκτες του πρόχειρου και ανεύθυνου Κυβερνητικού προγραμματισμού. Αλλά και της έλλειψης σχεδιασμού για πρόβλεψη της ορθής και εφικτής υλοποίησης των δράσεων ολοκλήρωσης του προγράμματος.

Οι πολίτες βρίσκονται πλέον εγκλωβισμένοι στο παράδοξο γεγονός της υποχρέωσης ολοκλήρωσης δεσμεύσεων για τις οποίες δεν υπάρχουν ούτε έχουν προβλεφθεί οι σχετικές υποδομές.

Επιπρόσθετα καλούνται να επωμιστούν τις αντίστοιχες δυσμενείς συνέπειες για ευθύνες που δεν τους αντιστοιχούν.

 • Επειδή η μη ολοκλήρωση της προβλεπόμενης επιδοτούμενης δράσης αποτελεί αιτία ανάκλησης Υπαγωγής του έργου από το πρόγραμμα.
 • Επειδή κατά το σχεδιασμό του προγράμματος, δεν αξιολογήθηκαν οι δυνατότητες των υποδομών. Oύτε προβλέφθηκαν ενέργειες για την κάλυψη των πρόσθετων απαιτήσεων του. Έτσι, δεν μπορεί να καταστεί δυνατή η σύνδεση των φωτοβολταϊκών σταθμών στο δίκτυο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
 • Επειδή, παρόλο που οι ωφελούμενοι τήρησαν όλες τις προβλεπόμενες δεσμεύσεις και επένδυσαν χρήματα για την ορθή ολοκλήρωση των επιλέξιμων παρεμβάσεων του προγράμματος «Εξοικονομώ -Αυτονομώ», κινδυνεύουν με ανάκλησης Υπαγωγής του έργου του προγράμματος.
 • Επειδή οι ωφελούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την πιθανότητα να επωμισθούν όλο το οικονομικό κόστος των επιλέξιμων παρεμβάσεων. Και αυτό λόγω αδυναμίας του ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση των φωτοβολταικών σταθμών στο Δίκτυο του.
 • Επειδή είναι παράλογο και ακατανόητο οι ωφελούμενοι να γίνονται αποδέκτες συνεπειών για ενέργειες για τις οποίες ουδεμία ευθύνη φέρουν.
 • Επειδή στο δίκτυο του ΔΕΔΗΕ με τα τρέχοντα δεδομένα είναι τεχνικά ανέφικτη η δυνατότητα ολοκλήρωσης σύνδεσης των φωτοβολταϊκών σταθμών των ωφελούμενων στο δίκτυο του. Την ώρα που η προθεσμία ολοκλήρωσης του προγράμματος (Απρίλιος 2022) εκπνέει.

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί άμεσα, ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος ανάκλησης Υπαγωγής του έργου των Ωφελούμενων του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»; Που ενώ έχουν ορθά ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σταθμών, δεν είναι εφικτή η σύνδεση τους στο δίκτυο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.;»

Πηγή: b2green.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

 1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
 2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
 3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
 4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
 5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.