Νέα | εξοικονομώ

«Εξοικονομώ – Αυτονομώ»: Ανάγκη για επίσπευση των φακέλων αξιολόγησης

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Την επίσπευση της αξιολόγησης των φακέλων των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» τονίζει στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα ο βουλευτής Έβρου ΝΔ Τάσος Δημοσχάκης.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός σε ερώτησή του επεσήμανε τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες αξιολόγησης φακέλων του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» και την ανάγκη για επίσπευση. Παράλληλα, τόνισε και τα προβλήματα που προκύπτουν στον κατασκευαστικό κλάδο από αυτές τις καθυστερήσεις. Πρόκειται για επαγγελματίες όπως είναι οι οικοδόμοι, οι έμποροι οικοδομικών υλικών, οι τεχνίτες κ.α.

Επιπλέον, ο βουλευτής υπογράμμισε το πρόβλημα που έχει προκύψει από τη γενική αύξηση των οικοδομικών υλικών. Ειδικά δε σε σύγκριση με τις τιμές που ίσχυαν το καλοκαίρι του προηγούμενου έτους, που εγκρίθηκαν οι αιτήσεις των ωφελούμενων. Συνδυαστικά, λοιπόν, κρίνεται αναγκαία η επίσπευση αξιολόγησης των φακέλων για το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ».

Σε απάντηση της σχετικής ερώτησης, ο Υπουργός κοινοποίησε έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ – Τομέας Ενέργειας/ΥΠΕΝ, με ημερομηνία 01/06/2022. Όπως επισημαίνεται, από την πλευρά του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την επίσπευση της αξιολόγησης των αιτήσεων του «Εξοικονομώ-Αυτονομώ». Ταυτόχρονα, γίνεται προσπάθεια για την ομαλή ροή στις καταβολές των χρημάτων προς τον δικαιούχο του προγράμματος και τους ωφελούμενους. Περαιτέρω, ο Υπουργός επισημαίνει ότι το ΥΠΕΝ παρακολουθεί συστηματικά την εφαρμογή του. Σκοπός είναι η βελτίωση και η μεγιστοποίηση του οφέλους. Το όφελος που θα προκύψει για τη χώρα και τους πολίτες.

Διαβάστε την απάντηση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ – Τομές Ενέργειας/ΥΠΕΝ για την επίσπευση αξιολόγησης των φακέλων

«Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, και σε ό,τι αφορά σε αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, ενημερώνουμε ότι:

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προκηρύχθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20-11-2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 5229).

Το πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας στον οικιακό κτιριακό τομέα. Στόχος η μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Έξυπνο Σπίτι».

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)] και από Εθνικούς Πόρους, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (Ε.Π.Αν.Ε.Κ.) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Χρηματοδοτείται και με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και Εθνικούς. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 896,75 εκ. €, 492,36 εκ. € από το ΕΠΑNΕΚ- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»- 170,75 εκ. € από τα ΠΕΠ – Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα). 199,64 εκ. € από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τέλος, 34 εκ. € από Εθνικούς Πόρους.

Όσον αφορά την επίσπευση των διαδικασιών αξιολόγησης:

από την πλευρά του ΥΠΕΝ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την επιτάχυνση της αξιολόγησης των αιτήσεων καθώς και την ομαλή ροή στις καταβολές των χρημάτων, προς το Δικαιούχο του Προγράμματος (ΕΑΤΑΕ) και τους ωδελούμενους.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης διευκολύνεται και επισπεύδεται εφόσον τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης των έργων είναι πλήρη. Στις περισσότερες όμως αιτήσεις, παρουσιάζεται το φαινόμενο να υπάρχουν ελλείψεις κατά την υποβολή των δικαιολογητικών από τους ωφελούμενους. Για τις αιτήσεις αυτές και μέχρι την κάλυψη των ελλείψεων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και επομένως να υπάρξει αποπληρωμή σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Για την έως σήμερα πορεία του Προγράμματος (25/5/2022), παρατίθενται τα εξής στοιχεία:

  1. Αριθμός αιτήσεων που έχουν υπαχθεί στο Πρόγραμμα 37769.
  2. Αριθμός αιτήσεων που ολοκληρώθηκαν (επιτυχής έλεγχος δικαιολογητικών) και για τις οποίες έχει δοθεί εντολή εκταμίευσης των κινήτρων 7924. Το συνολικό ύψος άμεσης ενίσχυσης, ανέρχεται στο ποσό των 134,55 εκ €. Για 2130 αιτήσεις εξ αυτών, που έχουν επιλέξει τραπεζικό δανεισμό, έχει δοθεί εντολή εκταμίευσης και του υπόλοιπου ποσού δανείου συνολικού ύψους 1,08 εκ €.
  3. Αριθμός αιτήσεων που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και για τις οποίες επίκειται η εκταμίευση των κινήτρων 208. Το συνολικό ύψος άμεσης ενίσχυσης, ανέρχεται στο ποσό των 3,84 εκ €.
  4. Αριθμός αιτήσεων που ολοκληρώθηκαν και βρίσκονται σε διενέργεια ελέγχου δικαιολογητικών τελικής εκταμίευσης 3650. Το συνολικό ύψος άμεσης ενίσχυσης, βάσει των αντίστοιχων αποφάσεων υπαγωγής, ανέρχεται στο ποσό των 69,56 εκ €.
  5. Αριθμός αιτήσεων που έχουν επιλέξει τραπεζικό δανεισμό και στις οποίες έχει δοθεί προκαταβολή δανείου 10954. Το συνολικό ύψος των προκαταβολών ανέρχεται στο ποσό των 15,37 εκ €.

Συνολικά έχει δοθεί εντολή εκταμίευσης ποσού 151 εκ €. Δηλαδή 134,55 άμεση ενίσχυση και 16,45 τραπεζικός δανεισμός).

Συγκριτικά με την προηγούμενη αναφορά στοιχείων από τον Δικαιούχο του προγράμματος:

έχουμε αύξηση στον αριθμό των αιτήσεων για τις οποίες εκταμιεύτηκαν τα κίνητρα κατά 2143. Στις 14/4/2022 οι εκταμιευμένες αιτήσεις ήταν 5781. Υπάρχει δηλαδή σαφής επιτάχυνση στη διαδικασία ελέγχου και ολοκλήρωσης των υποβληθέντων φακέλων.

Σε ότι αφορά τον σχεδιασμό για την κάλυψη του κόστους που προκύπτει από την αύξηση των τιμών στα δομικά υλικά, αναφέρουμε ότι οι πόροι του προγράμματος είναι καθορισμένοι. Οι τιμές των παρεμβάσεων δεν είναι εφικτό να αλλάξουν, δεδομένου ότι οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί και ο επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών που αναφέρεται και στην απόφαση Υπαγωγής κάθε αίτησης, έχει υπολογιστεί με τις τιμές που προβλέπονται στον Οδηγό Εφαρμογής.

Πέραν τούτου, η αύξηση στις τιμές των δομικών υλικών δεν αφορά σε όλες τις αιτήσεις. Υπάρχουν αιτήσεις στις οποίες οι εργασίες εκτελέσθηκαν την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2021. Περίοδο δηλαδή κατά την οποία δεν υπήρξε αύξηση των τιμών παρόμοια με αυτή που παρουσιάζεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για μεγάλο αριθμό αυτών των αιτήσεων έχουν εκταμιευτεί τα κίνητρα. Επομένως, τίθεται θέμα κατά πόσο και ποιες αιτήσεις θα μπορούσαν, εφόσον βρεθούν οι ανάλογοι πόροι, να λάβουν κάποια πρόσθετη επιχορήγηση χωρίς να τίθεται θέμα άνισης μεταχείρισης.

Σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση των υποχρεώσεων έναντι του κράτους από τους επαγγελματίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος σχεδιασμός. Και αυτό διότι το θέμα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΥΠΕΝ. Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει ήδη επιτάχυνση τόσο στον έλεγχο των αιτήσεων όσο και στην εκταμίευση των κινήτρων. Ισχύει για τις αιτήσεις όπου υπάρχει επιτυχής έλεγχος δικαιολογητικών.

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας

Ιωάννα Νίκου».

Πηγή: b2green.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

  1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
  2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
  3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
  4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
  5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.