Νέα | ενεργειακή αναβάθμιση

Εξοικονομώ κατ’ οίκον: Aποφάσεις επιστροφής ποσών από ωφελούμενους έπειτα από επιτόπιο έλεγχο

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Την επιστροφή ποσών από ωφελούμενους του προγράμματος “εξοικονόμηση κατ’ οίκον” αποφάσισε το ΥΠΕΝ, έπειτα από επιτόπιο έλεγχο.

Συγκεκριμένα, στις 2 νέες αποφάσεις που υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός ΥΠΕΝ κ. Σταθάκης αναφέρονται τα εξής:

1η περίπτωση

Αποφασίστηκε η ανάκτηση συνολικά του ποσού των τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (3.475,57 €) που επιμερίζεται σε δύο Πράξεις ως εξής :
α) ποσό τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (3.325 €) για την Πράξη «Εξοικονόμηση κατ’οίκον – Πρόγραμμα άμεσης ενίσχυσης και ενεργειακές επιθεωρήσεις και
β) ποσό εκατόν πενήντα ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (150,57 € ) για την Πράξη «Ταμείο εξοικονομώ κατ’ οίκον – Άξονας προτεραιότητας 4: Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας» ως αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων.

Η ανάκτηση των ως άνω ποσών απαιτείται από τον ωφελούμενο των ανωτέρω πράξεων οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με δικαιούχο το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ ΑΕ)

Η ανάκτηση των ως άνω ποσών επιβάλλεται λόγω διαπίστωσης ύστερα από επιτόπιο έλεγχο κλιμακίου του δικαιούχου των πράξεων μη επιλεξιμότητας μέρους δαπάνης.Συγκεκριμένα οι εργασίες της εξωτερικής θερμομόνωσης του ακινήτου αφορούν την κάλυψη της τοιχοποιίας του ακινήτου μόνο με ενεργειακή βαφή, χωρίς τη χρήση μονωτικού υλικού. Η χρήση ενεργειακής βαφής (ψυχρή βαφή) βάση του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος, χωρίς τη προσθήκη μονωτικού υλικού δεν μπορεί να κριθεί επιλέξιμη. Ως εκ τούτου η δαπάνη ενεργειακής βαφής ύψους 4.750 € κρίνεται μη επιλέξιμη και το ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης ανέρχεται σε (4.750€ x 70% ποσοστό επιχορήγησης) 3.325 €.
Επίσης από τους καταβληθέντες τόκους οι μη επιλέξιμοι ανέρχονται στο ποσό των 150,57 €.

Το υπόχρεο φυσικό πρόσωπο οφείλει να επιστρέψει το ως άνω ποσό εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάκτησης, σε οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ.. Η παρούσα προσβάλλεται µε ένδικα μέσα εντός 60 ημερών από την έγγραφη κοινοποίηση της.

2η περίπτωση

Αποφασίστηκε η ανάκτηση συνολικά του ποσού των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ενός ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (2.251,45 €) που επιμερίζεται σε δύο Πράξεις ως εξής :
α) ποσό χιλίων εννιακοσίων οχτώ ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (1.908,67 €) για την Πράξη «Πρόγραμμα ενίσχυσης νοικοκυρών και ενεργειακών επιθεωρήσεων – Περιφέρεια Αττικής και
β) ποσό τριακοσίων σαράντα δύο ευρώ και εβδομήντα οχτώ λεπτών (342,78 € ) για την Πράξη «Ταμείο εξοικονομώ κατ’οίκον – Άξονας προτεραιότητας 1: Ενίσχυση υποδομών προσπελασιμότητας – ενέργειας στην Περιφέρεια Αττικής» ως αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων.

Η ανάκτηση των ως άνω ποσών απαιτείται από την ωφελούμενη των ανωτέρω πράξεων οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με δικαιούχο το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ ΑΕ).

Η ανάκτηση των ως άνω ποσών επιβάλλεται λόγω διαπίστωσης ύστερα από επιτόπιο έλεγχο κλιμακίου του δικαιούχου των πράξεων μη επιλεξιμότητας μέρους δαπάνης. Συγκεκριμένα:
α) δεν έχει υλοποιηθεί η τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης στο δώμα του επιθεωρούμενου διαμερίσματος, συνολικής έκτασης 53 τ.μ. και αξίας 2.120€, όπως αναφέρεται στο σχετικό τιμολόγιο που αναφέρει ως αιτιολογία «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ∆ΩΜΑ ΚΑΙ ΠΙΛΩΤΗ» ενώ επίσης το κτίριο δεν έχει πιλοτή και
β) η αξία των υλικών τριών συστημάτων θέρμανσης για τα οποία το ανώτατο όριο δαπάνης σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής είναι 5.000 €, γίνεται αποδεκτή κατά το 1/3 του ποσού, καθώς το ποσό αυτό θεωρείται εύλογο για την προμήθεια και εγκατάσταση επιτοίχιου συστήματος θέρμανσης φυσικού αερίου.
Με βάση τα ανωτέρω ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των ενεργειακών παρεμβάσεων στο εν λόγω ακίνητο διαμορφώνεται από 12.958,62 € σε 7.505,29 € [12.958,62 – (2.120+τα 2/3 των 5.000 που δεν είναι επιλέξιμα=5.453,32]. ∆εδομένου ότι οι παρεμβάσεις επιχορηγήθηκαν κατά 35% από το ελληνικό δημόσιο θα πρέπει να επιστραφεί το ποσό των 1.908,67 €. Για το επιλέξιμο ποσό δανείου ύψους 4.878,44 € [5.453,32 – 1.908,67=3.544,66 και 8.423,10 € αρχικό ποσό δανείου – 3.544,66 €=4.878,44], οι τόκοι που πρέπει να επιστραφούν και επιδοτήθηκαν πλήρως από το Ταμείο «Εξοικονομώ κατ’οίκον» ανέρχονται στα 342,78 €.

Το υπόχρεο φυσικό πρόσωπο οφείλει να επιστρέψει το ως άνω ποσό εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάκτησης, σε οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ.. Η παρούσα προσβάλλεται µε ένδικα μέσα εντός 60 ημερών από την έγγραφη κοινοποίηση της.

 

Πηγή: b2green.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

  1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
  2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
  3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
  4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
  5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.