Νέα | ΑΑΔΕ

Απόφαση ΑΑΔΕ για Εξοικονομώ-Αυτονομώ: Όλα τα στοιχεία που εισάγονται και αντλούνται για το πρόγραμμα

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της βελτιωμένης διαδικτυακής υπηρεσίας για την εφαρμογή του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» αποφάσισε η ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, η ΑΑΔΕ αποφάσισε τη θέση σε παραγωγική λειτουργία της βελτιωμένης διαδικτυακής υπηρεσίας (web service), μέσω της οποίας το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα χρησιμοποιεί τα διαβιβαζόμενα από την Α.Α.Δ.Ε. στοιχεία για την ανάγκη πραγματοποίησης διασταυρωτικών ελέγχων ως προς τα φορολογικά και οικονομικά στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία ακινήτων των αιτούμενων υπαγωγή στο εν λόγω πρόγραμμα, προκειμένου να διαπιστώνεται η πλήρωση των προϋποθέσεων/κριτηρίων υπαγωγής τους σε αυτό.

Ειδικότερα, οι διαβιβαζόμενες μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας πληροφορίες και στοιχεία, αποτελούν μέρος του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε. που διαχειρίζονται τις υποβαλλόμενες φορολογικές δηλώσεις, χορηγούνται με την προϋπόθεση της συναίνεσης του αιτούντος πολίτη και είναι οι εξής:

1. Αυθεντικοποίηση:

i. Στοιχεία που εισάγονται:

• Όνομα χρήστη,
• Κωδικός.

ii. Στοιχεία που επιστρέφει η Α.Α.Δ.Ε.:

• Α.Φ.Μ. ωφελούμενου.

2. Στοιχεία Μητρώου

i. Στοιχεία που εισάγονται:

• Α.Φ.Μ. ωφελούμενου.

ii. Στοιχεία που επιστρέφει η Α.Α.Δ.Ε.:

• Ένδειξη για Φυσικό ή Μη Φυσικό Πρόσωπο,
• Επώνυμο,
• Όνομα,
• Ονοματεπώνυμο Συζύγου,
• Κωδικός Δ.Ο.Υ.,
• Περιγραφή Δ.Ο.Υ.,
• Κωδικός είδους νομιμοποιητικού εγγράφου
• Περιγραφή είδους νομιμοποιητικού εγγράφου,
• Αριθμός Νομιμοποιητικού Εγγράφου,
• Ημερομηνία Γέννησης,
• Αν είναι κάτοικος εξωτερικού,
• Αν ο/η σύζυγος είναι κάτοικος εξωτερικού,
• Κωδικός Κ.Α.Δ.
• Περιγραφή Κ.Α.Δ.

3. Επιβεβαίωση Οικονομικών Στοιχείων Ωφελούμενου

i. Στοιχεία που εισάγονται:

• Α.Φ.Μ. ωφελούμενου,
• Α.Φ.Μ. υπόχρεου υποβολής δήλωσης,
• Α.Φ.Μ. συζύγου του υπόχρεου υποβολής δήλωσης,
• Αριθμός παροχής ρεύματος,
• Α.Φ.Μ. χρήστη ακινήτου ως κύρια κατοικία,
• Α.Φ.Μ. επικαρπωτή ή πλήρους κύριου που έχει δηλώσει ως κενό το ακίνητο στο Ε2,
• Α.Φ.Μ. επικαρπωτή ή πλήρους κύριου που έχει δηλώσει ως δωρεάν παραχώρηση το ακίνητο στο Ε2,
• Α.Φ.Μ. επικαρπωτή ή πλήρους κύριου που έχει δηλώσει ως ενοικιαζόμενο το ακίνητο στο Ε2,
• Α.Φ.Μ. χρήστη ακινήτου που το έχει δηλώσει ως κύρια κατοικία σε κάποιο από τα δύο (2) προηγούμενα έτη (πριν το έτος για τα εισοδήματα του οποίου υποβλήθηκε η τελευταία δήλωση φορολογίας εισοδήματος).

ii. Στοιχεία που επιστρέφει η Α.Α.Δ.Ε.:

• Κωδικός απάντησης για εισόδημα επιβολής εισφοράς υπόχρεου υποβολής δήλωσης,
• Κωδικός απάντησης για εισόδημα επιβολής εισφοράς συζύγου υποβολής δήλωσης,
• Κωδικός απάντησης για άθροισμα εισοδημάτων επιβολής εισφοράς των εξαρτώμενων τέκνων (στην περίπτωση χωριστής δήλωσης υπόχρεου/συζύγου, επιστρέφεται το άθροισμα για όλα τα μοναδικά Α.Φ.Μ. εξαρτώμενων τέκνων που βρίσκονται στις δηλώσεις αυτές),
• Κωδικός απάντησης για αριθμό παροχής ρεύματος (0: Σωστό, 1: Λάθος),
• Κωδικός απάντησης για Α.Φ.Μ. χρήστη ακινήτου ως κύρια κατοικία (0: Σωστό, 1: Λάθος),
• Κωδικός απάντησης για Α.Φ.Μ. επικαρπωτή ή πλήρους κύριου που έχει δηλώσει ως κενό το ακίνητο στο Ε2 (0: Σωστό, 1: Λάθος, 2: Δε δόθηκε κανένα πεδίο για έλεγχο),
• Κωδικός απάντησης για Α.Φ.Μ. επικαρπωτή ή πλήρους κύριου που έχει δηλώσει ως δωρεάν παραχώρηση το ακίνητο στο Ε2 (0: Σωστό, 1: Λάθος, 2: Δε δόθηκε κανένα πεδίο για έλεγχο),
• Κωδικός απάντησης για Α.Φ.Μ. επικαρπωτή ή πλήρους κύριου που έχει δηλώσει ως ενοικιαζόμενο το ακίνητο στο Ε2 (0: Σωστό, 1: Λάθος, 2: Δε δόθηκε κανένα πεδίο για έλεγχο)
• Κωδικός απάντησης για Α.Φ.Μ. χρήστη ακινήτου που το έχει δηλώσει ως κύρια κατοικία τα δύο (2) προηγούμενα έτη (πριν την τελευταία δήλωση φορολογίας εισοδήματος) (0: Σωστό, 1: Λάθος, 2: Δε δόθηκε κανένα πεδίο για έλεγχο).

4. Επιβεβαίωση Στοιχείων Ακινήτου

i. Στοιχεία που εισάγονται:

• Α.Φ.Μ. ωφελούμενου,
• Αριθμός παροχής ρεύματος,
• Συνολική επιφάνεια ακινήτου,
• Έτος κατασκευής ακινήτου,
• Πλήθος εγγραφών λίστας
• Στοιχεία συγκυριότητας (Λίστα),

 • Α/Α εγγραφής,
 • Τύπος εγγραφής (ωφελούμενος/συγκύριος) (0: Ωφελούμενος, 1: Συγκύριος),
 • Α.Φ.Μ.,
 • Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ),
 • Πλήρης κυριότητα (ποσοστό) (εύρος: 0 – 100)
 • Ψιλή κυριότητα (ποσοστό) (εύρος: 0 – 100)
 • Επικαρπία (ποσοστό) (εύρος: 0 – 100)

ii. Στοιχεία που επιστρέφει η Α.Α.Δ.Ε.:

• Εύρεση ακινήτου (0: Βρέθηκε ακίνητο για το Α.Φ.Μ., 1: Δε βρέθηκε),
• Κωδικός απάντησης για έτος κατασκευής ακινήτου,
• Κωδικός απάντησης για επιφάνεια κύριων χώρων ακινήτου,
• Απάντηση συγκυριότητας (Λίστα),

 • Α/Α εγγραφής,
 • Κωδικός απάντησης για Α.Φ.Μ. (0: Σωστό, 1: Λάθος),
 • Κωδικός απάντησης για Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) (0: Σωστό, 1: Λάθος),
 • Κωδικός απάντησης για αριθμό παροχής Δ.Ε.Η. (0: Σωστό, 1: Λάθος, 2: Δεν είναι συμπληρωμένο),
 • Κωδικός απάντησης για πλήρη κυριότητα (0: Σωστό, 1: Λάθος),
 • Κωδικός απάντησης για ψιλή κυριότητα (0: Σωστό, 1: Λάθος),
 • Κωδικός απάντησης για επικαρπία (0: Σωστό, 1: Λάθος).

Η λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας διέπεται από τους κανόνες και υπόκειται στις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην ΠΟΛ 1154/2018 (ΦΕΚ Β’ 3253/08.08.2018).
Η παρούσα απόφαση ισχύει και για τους επόμενους κύκλους του Προγράμματος, εφόσον δεν υπάρξουν ουσιώδεις αλλαγές ως προς τις προδιαγραφές της διαδικτυακής υπηρεσίας.

Πηγή: b2green.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

 1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
 2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
 3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
 4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
 5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.