Νέα | Εξοικονόμηση Ενέργειας

Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Εξοικονομώ-Αυτονομώ • Απόφαση ανάθεσης για το πληροφοριακό

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Την ανάθεση έργου με τίτλο «Υποστήριξη λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος του προγράμματος “Εξοικονομώ-Αυτονομώ για ένα Έξυπνο Σπίτι”, υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός ΥΠΕΝ κ. Χατζηδάκης.

Σύμφωνα με την απόφαση, κατόπιν διαπραγματεύσεων και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 119, παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016), ανατίθεται η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ (Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον ΙΙ) και σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου (υπ’ αριθμ. 22 στοιχείο ανωτέρω), στην εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και διακριτικό τίτλο ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

Μεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου θα υπογραφεί σχετική σύμβαση έργου η χρονική διάρκεια της οποίας θα είναι τέσσερις μήνες από την υπογραφή της.

Υπενθυμίζουμε πως στα παραδοτέα του έργου σύμφωνα με την αρχική πρόσκληση, ο ανάδοχος έχει τις εξής υποχρεώσεις:

 1. Προκαταρκτική έκθεση – αναφορά του Αναδόχου για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 15/10/2020 αναφορικά με την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών τροποποίησης και υποστήριξης για την έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας (demo) του Πληροφοριακού Συστήματος.
 2. 1η Έκθεση-αναφορά του Αναδόχου, για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/10/2020, στην οποία θα περιγράφονται όλες οι ενέργειες τροποποίησης και υποστήριξης που θα έχουν παρασχεθεί.
 3. 2η Έκθεση-αναφορά του Αναδόχου που θα αντιστοιχεί στο υπόλοιπο διάστημα και μέχρι την λήξη της σύμβασης, στην οποία θα περιγράφονται όλες οι ενέργειες υποστήριξης που θα έχουν παρασχεθεί.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης:

 • Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, η οποία θα καλύπτει ποσοστό 5% του συνολικού τιμήματος του έργου μη συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α, ήτοι ποσό 2.000,00 Ευρώ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή του έργου.
 • Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
 • Υπεύθυνη Δήλωση από την οποία να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του αναδόχου σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
 • Νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ουδείς εκ των συμμετεχόντων στο ΔΣ του Αναδόχου δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.
 • Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί σε καμία από τις κάτωθι διαδικασίες: υπό πτώχευση, σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού.

Πηγή: b2green.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

 1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
 2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
 3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
 4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
 5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.