Νέα | ΥΠΕΝ

Το νέο Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ για την ενεργειακή απόδοση

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ αναφορικά με την Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση».

Προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019. Είναι σχετικό με «την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα. Επιπρόσθετα, αφορά και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας».


Συνοπτικά, οι αλλαγές που προβλέπονται στο ανωτέρω σχέδιο νόμου είναι οι ακόλουθες:


ΜΕΡΟΣ Α’


Προσδιορίζονται ο σκοπός και το αντικείμενο των προτεινόμενων διατάξεων. Με αυτές ρυθμίζονται ζητήματα που άπτονται της ενίσχυσης της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης αυτής. Ιδίως, μάλιστα, μέσω προγραμμάτων παρέμβασης επί των κτιρίων, της μεγαλύτερης διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) κ.λπ.


Επιπρόσθετα, αντιμετωπίζονται ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της αγοράς ενέργειας και ιδίως στη ρύθμιση και ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.


(άρθρα 1 – 2)


ΜΕΡΟΣ Β’


1) Ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η ανωτέρω Οδηγία (Ε.Ε./2018/2002), για την ενεργειακή απόδοση και επέρχονται τροποποιήσεις στην ισχύουσα νομοθεσία (κατά βάση στο ν.4342/2015), οι κυριότερες εκ των οποίων εστιάζονται στα ακόλουθα σημεία:


α. Θεσπίζεται πλαίσιο μέτρων, προκειμένου η χώρα μας να συνεισφέρει στην επίτευξη των πρωταρχικών της στόχων για το έτος 2030 για τουλάχιστον 32,5% στην ενεργειακή απόδοση καθώς και για περαιτέρω βελτιώσεις.


β. Ως μέτρα για την ενδεικτική εθνική συνεισφορά ενεργειακής απόδοσης για την επίτευξη προαναφερόμενων στόχων, που ισοδυναμεί με 16,5 εκατομμύρια Τόνους Ισοδύναμου Πετρελαίου (Τ.Ι.Π.) τελικής κατανάλωσης ενέργειας, ορίζονται η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων κατοικίας, κτιρίων του δημόσιου, του τριτογενή τομέα και των βιομηχανικών μονάδων, τα Καθεστώτα Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης και οι ανταγωνιστικές διαδικασίες σε συνδυασμό με αποδοτική θέρμανση-ψύξη από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.).


γ. Προβλέπεται ότι, η εκπόνηση Σχεδίων Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ), με ευθύνη των Περιφερειαρχών και των Δημάρχων, είναι προαπαιτούμενο για την ένταξη των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης σε χρηματοδοτικά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων τους.


δ. Καθορίζονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων που αγοράζονται ή μισθώνονται από δημόσιους φορείς καθώς και η διαδικασία σύναψης των σχετικών συμβάσεων αγοράς ή μίσθωσης. Δίνεται η δυνατότητα αύξησης ή μείωσης του μισθώματος σε περιπτώσεις κτιρίων ανώτερης ή κατώτερης ενεργειακής κατηγορίας αντίστοιχα.


ε. Προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Building Cert» στην οποία καταχωρούνται όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου ή τις εργασίες και παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης αυτού.


(άρθρα 3 – 7 σε συνδυασμό με το άρθρο 29 παρ.4)


2) α. Θεσπίζεται εθνικός σωρευτικός στόχος εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση για τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2030 (ισοδυναμεί με 7,3 εκατομμύρια Τ.Ι.Π.) και για δεκαετείς περιόδους μετά από το 2030.


β. Το καθεστώς επιβολής ενεργειακής απόδοσης εξασφαλίζει ότι οι διανομείς ενέργειας και οι εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας (υπόχρεα μέρη) ενεργούν προς εξυπηρέτηση του εθνικού σωρευτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας σε τελικούς καταναλωτές έως την 31η-12-2030.
Περαιτέρω, ορίζεται ότι η απαιτούμενη εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται με την καθιέρωση καθεστώτος επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης, με τη λήψη εναλλακτικών μέτρων πολιτικής ή με συνδυασμό τους.


γ. Προβλέπεται:


i) η θέσπιση, με υπουργική απόφαση, Κανονισμού Λειτουργίας Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης, με τον οποίο καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης (συνολικός σωρευτικός στόχος, επιλογή υπόχρεων μερών και επιμερισμός του στόχου εξοικονόμησης ενέργειας σε αυτά, κόστος συμμόρφωσης, κόστος εξαγοράς κ.λπ.),


ii) η έκδοση απόφασης του αρμόδιου οργάνου για τη διαπίστωση των αποκλίσεων των υπόχρεων μερών μετά από την εκκαθάριση του καθεστώτος από τον φορέα διαχείρισης και της εκπλήρωσης του στόχου ή μέρους αυτού από τα υπόχρεα μέρη με εξαγορά ή μεταβίβαση. Το κόστος εξαγοράς αποτελεί έσοδο του Ειδικού Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης και εισπράττεται μέσω των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.). Πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 8 σε συνδυασμό με το άρθρο 29 παρ.1).


3) α. Επανακαθορίζονται θέματα σχετικά με:


– την πρόσβαση των καταναλωτών σε στοιχεία σχετικά με τη μέτρηση και την τιμολόγηση για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια. Καθώς, βέβαια, και την τιμολόγηση κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανση, την ψύξη και το ζεστό νερό οικιακής χρήσης. Συγκεκριμένα, ορίζονται οι εν γένει υποχρεώσεις των προμηθευτών ενέργειας προς τους τελικούς καταναλωτές (παροχή ατελώς όλων των λογαριασμών και των πληροφοριών τιμολόγησης της κατανάλωσης ενέργειας, δωρεάν πρόσβαση στα στοιχεία για την κατανάλωσή τους κ.λπ.),


– την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης κατά τον εφοδιασμό των καταναλωτών (θέρμανση, ψύξη) καθώς και κατά τη λειτουργία των υποδομών μεταφοράς, μετατροπής και διανομής ενέργειας,
τη δυνατότητα διενέργειας ενεργειακών ελέγχων υψηλής ποιότητας και την πιστοποίηση των ενεργειακών ελεγκτών (σύστημα αναγνώρισης προσόντων, πληροφόρηση, κατάρτιση κ.λπ.).


β. Προβλέπεται ο καθορισμός, με υπουργική απόφαση, της μεθοδολογίας υπολογισμού και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων στους Ενεργειακούς Ελεγκτές και στους διανομείς ενέργειας καθώς και στις επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ. Περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, που δεν συμμορφώνονται με τις σχετικές υποχρεώσεις τους. (άρθρα 9 – 19 σε συνδυασμό με το άρθρο 29 παρ.2)

α. Θεσπίζεται σχήμα ανταγωνιστικών διαδικασιών για την προώθηση δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, οι οποίες προκηρύσσονται κάθε φορά με υπουργική απόφαση, στην οποία καθορίζεται μεταξύ άλλων:

i) το ύψος του τέλους συμμετοχής στην ανταγωνιστική διαδικασία, το οποίο καταβάλλεται υπέρ του Φορέα Υλοποίησης και

ii) το ύψος του ανταποδοτικού τέλους διεξαγωγής της ανταγωνιστικής διαδικασίας. Η καταβολή του κατανέμεται στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς.


β. Ορίζεται ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.), ως αρμόδιος Φορέας Υλοποίησης για τη διενέργεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την υπογραφή κάθε σχετικής σύμβασης και τη χορήγηση της ενίσχυσης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

γ. Μετά την επιλογή της προσφοράς του στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας, κάθε δικαιούχος λαμβάνει οικονομική ενίσχυση για την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

δ. Καθορίζονται οι αρμόδιοι φορείς για:

i) τον έλεγχο της υλοποίησης των παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης (η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) και

ii) την επαλήθευση της υλοποίησης των παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης (το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.).

ε. Προβλέπεται για τους συμμετέχοντες σε ανταγωνιστική διαδικασία, η υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και εγγύησης καλής εκτέλεσης. Εφόσον η προσφορά τους επιλεγεί προς ενίσχυση, οι οποίες καταπίπτουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη της ανταγωνιστικής διαδικασίας.


(άρθρο 20)


Προβλέπεται η εκπόνηση έως την 31η.12.2021, Σχεδίου Δράσης για την Αντιμετώπιση της Ενεργειακής Ένδειας, με υπουργική απόφαση η οποία θα ισχύει αναδρομικά από 9.2021, καταργούμενης εφεξής της πρόβλεψης ορισμού πενταμελούς Επιτροπής για την υλοποίησή του.


(άρθρο 21)


Στο πλαίσιο παροχής κινήτρων για εξοικονόμηση της ενέργειας (άρθρο 6 του ν.1512/1985), προβλέπεται η θέσπιση, με κ.υ.α., διαφανών, δημοσίως διαθέσιμων εθνικών κανόνων σχετικά με την κατανομή του κόστους κατανάλωσης θέρμανσης, ψύξης ή ζεστού νερού οικιακής χρήσης σε πολυκατοικίες ή κτίρια πολλαπλών χρήσεων που διαθέτουν τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη ή κοινόχρηστα συστήματα ψύξης ή θέρμανσης. Με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η ακρίβεια του καταμερισμού της ατομικής κατανάλωσης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.


(άρθρο 22)


Τροποποιούνται τα Παραρτήματα IV, V, VII, VIII, XI του ν.4342/2015 και προστίθεται Παράρτημα VIIα, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την πληροφόρηση τιμολόγησης και κατανάλωσης για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό οικιακής χρήσης.

(άρθρα 23 – 28)


Παρατίθενται εξουσιοδοτικές διατάξεις και οι καταργούμενες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αναφέρονται σε θέματα ενεργειακής απόδοσης και διεξαγωγής ενεργειακών επιθεωρήσεων.

(άρθρα 29 – 30)


ΜΕΡΟΣ Γ’


Τροποποιούνται διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (ν.4122/2013) σχετικά με τα προγράμματα παρεμβάσεων στον κτιριακό τομέα, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και μεταξύ άλλων:


1) α. Παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης της εκτέλεσης μέρους των διαδικασιών και ενεργειών, που αφορούν σε παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ., δημόσιες επιχειρήσεις ή και σε φορείς του ιδιωτικού τομέα) που επιλέγονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων (ν.4412/2016).


β. Καθορίζονται, με Κ.Υ.Α., οι ειδικότερες διαδικασίες, κριτήρια, προϋποθέσεις και όροι επιλογής των ως άνω φορέων και εκτέλεσης των εργασιών από αυτούς. η διαδικασία και οι όροι μεταφοράς πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμών καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη δημοσιονομική διαχείριση των προγραμμάτων.


(άρθρο 31)


2) α. Επανακαθορίζονται θέματα σχετικά με τη διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) στις ειδικά μνημονευόμενες περιπτώσεις (έχει εκδοθεί για κτιριακή μονάδα όπου έχει συντελεστεί διαχωρισμός ή συνένωση με άλλη κτιριακή μονάδα και δεν υφίσταται πλέον).

β. Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την υποχρέωση διενέργειας ελέγχου για το σύνολο των Π.Ε.Α. Αυτό γίνεται στην περίπτωση που ο μισθωτής ή αγοραστής κτιρίου ή κτιριακής μονάδας είναι φορέας της Κεντρικής Κυβέρνησης ή εάν ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση, η δε έλλειψη του ελέγχου και της επισύναψης αυτού συνιστούν λόγο ακυρότητας της αντίστοιχης σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.


γ. Ειδικότερα ζητήματα διενέργειας του εν λόγω ελέγχου (καθορισμός των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, προϋποθέσεις για την υποχρεωτικότητα του ελέγχου, περιπτώσεις απαλλαγής από αυτόν κ.λπ.). καθορίζονται με υπουργική απόφαση.


(άρθρα 32 – 34)


ΜΕΡΟΣ Δ’


Εισάγονται ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Αλλά και της αποτελεσματικής λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:


1. Αυξάνεται, από 500KW σε 3MW, η επιτρεπόμενη εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς εντός Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ή βιοαέριο. Η εν λόγω ρύθμιση ισχύει και για εκκρεμείς αιτήσεις, έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή άδειας λειτουργίας. (άρθρο 35)


2. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τις Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.). Αναφορικά με τη διανομή των πλεονασμάτων της χρήσης στα μέλη τους, στη λύση και τον εταιρικό μετασχηματισμό αυτών, τα οικονομικά κίνητρα και τα μέτρα στήριξης των Ε.Κοιν., επιτρέπεται δε η μεταβίβαση αδειών σταθμών παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικών Σταθμών που ανήκουν στις εν λόγω Κοινότητες και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:


α. Προβλέπεται ότι:


1. σε περίπτωση μετασχηματισμού μίας Ε.Κοιν. σε εταιρική μορφή, τα έργα Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. της εταιρείας χάνουν τα προνόμια που τα διέπουν όταν αυτά υλοποιούνται από Ε.Κοιν., όσον αφορά στην τιμή αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας και στην προτεραιότητα αξιολόγησης για χορήγηση άδειας παραγωγής ή Βεβαίωσης Παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα,


2. σε περίπτωση που οι Ε.Κοιν. έχουν ήδη συνάψει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, υποχρεούνται να ενημερώνουν αμελλητί για την παραπάνω τροποποίηση τους αρμόδιους φορείς (αδειοδότησης, διαχειριστή και την Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ή την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.).


β. Επανακαθορίζονται:


1. το καθεστώς της κατά προτεραιότητας εξέτασης των αιτήσεων που υποβάλλονται από Ε.Κοιν. για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικούς Σταθμούς,


2. το μέγιστο όριο εγκατεστημένης ισχύος (από 1 MW στα 3 MW) για τους σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που λαμβάνουν αποζημίωση για το πλεόνασμα της ενέργειας, η οποία καταβάλλεται από τους προμηθευτές υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (άρθρο 143 του ν.4001/2011).


(άρθρα 36 – 40)


3. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με: α) τα έργα Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε σταθμούς που έχουν επιλεγεί σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, β) τις συναλλαγές βάσει των Κανονισμών για τις νέες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας του Μοντέλου – Στόχος, μετά την 1η.11.2020 [παύση του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (Η.Ε.Π.) και του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας] και γ) τη διαδικασία χορήγησης άδειας κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας Γραμμής.


Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι, οι σταθμοί, οι οποίοι επιλέγονται σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που προκηρύσσονται μετά την 1η.1.2021, συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης με την Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. A.E. εντός των τιθέμενων προθεσμιών, άλλως καταπίπτουν οι προσκομισθείσες εγγυητικές επιστολές και οι σταθμοί δεν δικαιούνται αίτηση χορήγησης ενίσχυσης οποιασδήποτε μορφής.

Περαιτέρω, περιγράφεται αναλυτικά η ακολουθούμενη διαδικασία (επιλογή επόμενου στη σειρά μειοδοτικής κατάταξης σταθμού για ένταξη σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης, καθορισμός της Τιμής Αναφοράς του σταθμού αυτού, υποχρέωση προσκόμισης της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής, δυνατότητα υπερκάλυψης της δημοπρατούμενης ισχύος από τον τελευταίο σταθμό που επιλέγεται κατά τα ανωτέρω κ.λπ.).


Στην περίπτωση που κάτοχος ενός σταθμού Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., που έχει επιλεγεί σε ανταγωνιστική διαδικασία κατά τα ανωτέρω, προβεί σε λύση της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης πριν τη λήξη της συμβατικής της διάρκειας, επιβάλλεται μηνιαίο πρόστιμο από την Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (άρθρο 143 του ν.4001/2011), σύμφωνα με τα οριζόμενα. Μη καταβολή του εν λόγω προστίμου εντός του μνημονευόμενου χρονικού διαστήματος, συνεπάγεται τη διαγραφή του σταθμού από τα σχετικά μητρώα που τηρεί η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. και την απαγόρευση της συμμετοχής του κατόχου αυτού στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς και την απαγόρευση υποβολής αίτησης για χορήγηση ενίσχυσης οποιασδήποτε μορφής για τον σταθμό αυτό.


(άρθρα 41 – 43)


Διαβάστε ΕΔΩ το πλήρες κείμενο του σχέδιου νόμου.


Πηγή: b2green.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

  1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
  2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
  3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
  4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
  5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.