Νέα | ενέργεια

Σε διαβούλευση το Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Ενεργειακής Ένδειας

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Εγγράφως και επαρκώς τεκμηριωμένα καλεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κοινό και φορείς να καταβάλουν τις απόψεις τους επί του «Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση της Ενεργειακής Ένδειας», σε μία δημόσια διαβούλευση.

Η υποβολή των απαντήσεων θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Η δημόσια διαβούλευση ξεκίνησε από τις 6 Αυγούστου και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021.

Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΝ επισημαίνει τα εξής:

«Η ενεργειακή ένδεια αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό φαινόμενο με ποικίλες προεκτάσεις και συνέπειες στην οικονομία, στην πολιτική, στην κοινωνία, στην υγεία και στο περιβάλλον των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Ελλάδα το φαινόμενο της ενεργειακής ένδειας αποτελεί πλέον ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα ιδιαίτερα μετά το έτος 2011 λόγω της οικονομικής ύφεσης, με αποτέλεσμα στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) η καταπολέμηση του φαινομένου να αποτελεί προτεραιότητα και σημαντική πρόκληση έως το έτος 2030 προκειμένου να επιτευχθεί η αντιστροφή των επιπτώσεων στην ελληνική κοινωνία.

Για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου απαιτείται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας συνεκτικής και αποτελεσματικής στρατηγικής. Αυτή θα στοχεύσει στη μόνιμη, και μακροπρόθεσμη καταπολέμηση του φαινομένου της ενεργειακής ένδειας και όχι στον παροδικό μετριασμό του φαινομένου, μέσω της υιοθέτησης προσωρινών και βραχυπρόθεσμων μέτρων.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΕΣΕΚ, η συγκεκριμένη στρατηγική απαιτείται να εξειδικευτεί και να αποτυπωθεί στο Σχέδιο Δράσης με σκοπό την καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας. Πιο συγκεκριμένα, το Σχέδιο Δράσης πρέπει να περιλαμβάνει τον ορισμό των νοικοκυριών, τα οποία πλήττονται από την ενεργειακή ένδεια μέσω συγκεκριμένων ποσοτικών κριτηρίων. Παράλληλα, θα περιλαμβάνει και την ανάπτυξη μιας εξειδικευμένης διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας αποκλιμάκωσης του φαινομένου έως το έτος 2030.

Επιπρόσθετα, συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής πρέπει να εξειδικευτούν, σύμφωνα με τις επιταγές τόσο της Οδηγίας 944/2019/EE, όσο και της Οδηγίας 2002/2018/EE. Ταυτόχρονα απαιτείται η ανάπτυξη μιας ειδικής διαδικασίας παρακολούθησης και καταμέτρησης των επιπτώσεων του κάθε μέτρου πολιτικής ξεχωριστά.

Σκοπός είναι είτε ο ανασχεδιασμός τους, είτε η εφαρμογή νέων μέτρων πολιτικής.

Τέλος, προβλέπεται η διερεύνηση ειδικών σχημάτων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας. Αυτό θα γίνει μέσω υφιστάμενων μέτρων πολιτικής είτε μέσω νέων, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τόσο τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα ή με τους διαθέσιμους μηχανισμούς της αγοράς σύμφωνα με τις επιταγές της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση.

Συνεπώς, στόχος του συγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης είναι η αρχική χαρτογράφηση και ανάλυση των χαρακτηριστικών των πληττόμενων νοικοκυριών με σκοπό την ορθότερη κατανόηση του φαινομένου και τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων πολιτικής για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ.

Για την κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης κρίσιμη ήταν η συνεισφορά των διαφόρων εμπλεκομένων μέρων μέσω πρωτοβουλιών διαβούλευσης. Οι πρωτοβουλίες διοργανώθηκαν με σκοπό τη διεξαγωγή ενός αποδοτικού διαλόγου με εκπροσώπους τόσο από την επιστημονική κοινότητα, όσο και από διαφόρους κοινωνικούς φορείς. Σκοπός ήταν η επιτυχής αντιμετώπιση του συγκεκριμένου πολυδιάστατου φαινομένου.

Το παρόν Σχέδιο Δράσης αποτελεί το πρώτο καθοριστικό βήμα για την υιοθέτηση μιας συνεκτικής στρατηγικής με σκοπό την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του φαινομένου της ενεργειακής ένδειας στην Ελλάδα την περίοδο 2021-2030».

Προτεραιότητες και στόχοι του Σχεδίου Δράσης

Στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ, κρίθηκε επιτακτική η αντιμετώπιση του φαινομένου της ενεργειακής ένδειας. Αυτή η ανάγκη προκύπτει από την κλιμακωτή εντατικοποίησή του λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης και τις προκαλούμενες επιπτώσεις προς τους πολίτες.

Η δρομολόγηση στοχευμένων μέτρων πολιτικής όπως περιλήφθηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ με σκοπό την εξάλειψη του φαινομένου της ενεργειακής ένδειας, θα οδηγήσουν στην κάλυψη των προβλεπόμενων συνθηκών άνεσης και στην αποφυγή των συνεπαγόμενων προβλημάτων υγείας. Επιπρόσθετα, σημαντικά αναμένεται να είναι και τα περιβαλλοντικά οφέλη για το σύνολο των πολιτών, πληττόμενων και μη, όπως για παράδειγμα είναι η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω προτεραιότητες, τέθηκε ποσοτικός στόχος στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ για μείωση κατά τουλάχιστον 50% των σχετικών δεικτών αποτύπωσης της ενεργειακής ένδειας. Αυτή η διαδικασία θα έχει πραγματοποιηθεί μέχρι το έτος 2025 και κατά 75% μέχρι το έτος 2030 σε σχέση με το έτος 2016. Το 2016 αποτελεί το έτος βάσης αναφοράς.

Η επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων θα πραγματοποιηθεί με το σχεδιασμό και την εφαρμογή στοχευμένων μέτρων πολιτικής, τα οποία σε πρώτη φάση προδιαγράφηκαν στην τελική έκδοση του ΕΣΕΚ. Ωστόσο, αναφέρθηκε ότι η εξειδίκευση των μέτρων πολιτικής για την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του σχετικού Σχεδίου Δράσης, το οποίο θα καταρτιστεί.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε ιδιαίτερη αναφορά, στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ, στην πρόληψη της ενεργειακής ένδειας στις περιοχές, δίκαιης μετάβασης. 

Πιο συγκεκριμένα προβλέφθηκε η χρηματοδότηση αναπτυξιακών δράσεων. Αφορά κυρίως περιοχές της Ελλάδας των οποίων η οικονομία εξαρτάται ισχυρά από την εξόρυξη λιγνίτη για ηλεκτροπαραγωγή. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Δήμο Μεγαλόπολης. Ειδική αναφορά δόθηκε στην ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου για την ασφαλή ενεργειακή μετάβαση των περιοχών αυτών.

Παράλληλα, δόθηκε σημασία στη μετατροπή των δικτύων τηλεθέρμανσης με σκοπό την αδιάλειπτη τροφοδοσία των νοικοκυριών με θερμότητα.

Η υιοθέτηση δέσμης μέτρων κοινωνικής πολιτικής με σκοπό την ενίσχυση του κόστους προμήθειας ενεργειακών προϊόντων προβλέφθηκε επίσης στο υποβληθέν ΕΣΕΚ. Αυτό θα γίνει βάσει συγκεκριμένων εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής, για την προστασία των καταναλωτών και την αντιμετώπιση του φαινομένου της ενεργειακής ένδειας επιλέχθηκε η εφαρμογή των αρχών της ενδυνάμωσης και της βιωσιμότητας.

Έτσι, παρέχεται κάλυψη σε όλες τις ευάλωτες ομάδες που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας ή/και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω μακροπρόθεσμων και βιώσιμων λύσεων.

Επίσης, προβλέφθηκε η ένταξη μέτρων που σχετίζονται με την προώθηση δράσεων ανακαίνισης των κτιρίων μέσω προγραμμάτων. Περιλαμβάνονται ειδικές κατηγορίες επιδοτήσεων για τα οικονομικά ασθενέστερα τμήματα του πληθυσμού και προγραμμάτων αυτοπαραγωγής. Εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στον περιορισμό του φαινομένου της ενεργειακής ένδειας και ταυτόχρονα στη μείωση της ανάγκης για ενίσχυση των πολιτών μέσω των τιμολογίων των ενεργειακών προϊόντων.

Τέλος, η προώθηση μέτρων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων κατοικίας των πληττόμενων νοικοκυριών με σκοπό την καταπολέμηση του φαινομένου της ενεργειακής ένδειας θα συμβάλλει και στον εθνικό στόχο που έχει τεθεί αναφορικά με την ενεργειακή αναβάθμιση του 12%-15% του συνολικού αριθμού των κατοικιών της χώρας (μερικώς ή ριζικώς), ήτοι μέχρι και 60.000 κατοικίες σε ετήσια βάση.

Πηγή: b2green.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

  1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
  2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
  3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
  4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
  5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.