Νέα | πολεοδομία

Πολεοδομικές μεταρρυθμίσεις: Σε ΦΕΚ οι μελέτες Τοπικών & Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Α’ τμήμα προγραμμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού) ενέκρινε ο υφυπουργός ΥΠΕΝ κ. Ταγαράς, μέσα από συγκεκριμένες πολεοδομικές μεταρρυθμίσεις.

Με την απόφαση αυτή, εγκρίνεται το Α’ τμήμα των προγραμμάτων εκπόνησης Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, το οποίο περιλαμβάνει τις μελέτες 12 Τοπικών και 5 Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

Διαβάστε παρακάτω το περιεχόμενο της απόφασης με τα 17 Πολεοδομικά Σχέδια:

Κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Α΄ τμήμα προγραμμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού), σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/ 2020, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό τη γενική ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Το άρθρο 14 του ν. 4759/2020 « Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 245) και ιδίως την παρ. 1 αυτού.
 2. Τον ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 241) και ειδικότερα τα άρθρα 7 και 8 αυτού.
 3. Τον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.»(Α΄ 167).
 4. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147).
 5. Tον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (ν. 2690/1999, Α΄ 45).
 6. Tον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 133).
 7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
 8. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α΄ 160).
 9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
 10. Την υπ’ αρ. 2/07.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νικόλαο Ταγαρά» (Β΄ 45).
 11. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/53039/3191/ 06.2021 υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: Ψ4ΒΕ4653Π8- ΜΤΤ) «Διορισμός Συντονιστή του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Χώρας».
 12. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/17007/574/ 02.2021 υπουργική απόφαση «Σύσταση και συγκρότηση μη αμειβόμενης Επιτροπής για την Αξιολόγηση των Αιτήσεων Συμμετοχής, στο Πρόγραμμα «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΠΣ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
 13. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό τη γενική ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ».
 14. Tην υπ’ αρ. 1326/02.07.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: Ψ43346ΜΤΛΡ-ΝΧ2).
 15. Το υπ’ αρ. οικ.4/28/07/2021 υπό στοιχεία ΥΠΕΝ 72308/28.07.2021 εισερχόμενο έγγραφο του Συντονιστή Πολεοδομικού Σχεδιασμού της χώρας «Υποβολή προς έγκριση του Α΄ τμήματος των προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού».
 16. Την γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ πράξη υπ’ αρ. 51 Συνεδρίαση 13η/22.07.2021.
 17. Την γνωμοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ πράξη υπ’ αρ. 52 Συνεδρίαση 14η/30.07.2021.
 18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Διαδικασία Κατάρτισης και έγκρισης των Προγραμμάτων

Τα προγράμματα πολεοδομικού σχεδιασμού της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 σκοπό έχουν την ταχεία ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας και παράλληλα την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων και εν γένει την ορθολογική οργάνωση του χώρου με όρους βιωσιμότητας.

Α. Τα προγράμματα εκπόνησης μελετών ΤΠΣ της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 καταρτίζονται με βάση τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί από τους Δήμους στο ΥΠΕΝ κατόπιν της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΓρΥΦΧΑΠ/55357/1334/11.06.2020 (ΑΔΑ 9Θ634653Π8 – ΓΞΓ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΕ- ΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΠΣ», καθώς και το πόρισμα της Επιτροπής που έχει συσταθεί με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΓΡΓΓΧΣΑΠ/17007/574/19.02.2021 υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΨΔΣ44653Π8-1Η6).

Οι μελέτες του Προγράμματος δύνανται να περιλαμβάνουν περισσότερες της μίας (1) Δημοτικές Ενότητες κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4447/2016, αναλόγως του χαρακτήρα και των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών κάθε περιοχής.

Β. Τα προγράμματα εκπόνησης μελετών ΕΠΣ προτείνονται ανάλογα από τις Διευθύνσεις Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΔΠΣ) και Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών (ΔΣΜΑΠΠ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη συνδρομή και των λοιπών Διευθύνσεων που διαθέτουν στοιχεία σχετικά με τα επί μέρους αντικείμενα.

Η ένταξη των σχετικών μελετών στα εν λόγω Προ- γράμματα εκπόνησης μελετών ΕΠΣ έχει ως γνώμονα την επίλυση χρόνιων προβλημάτων ή την ριζική και αποτελεσματική αντιμετώπιση ειδικών ή έκτακτων περιστάσεων και ιδίως την αντιμετώπιση κρίσιμων χωρικών προβλημάτων, την προώθηση έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας, τα προγράμματα αστικής ανάπλασης ή περιβαλλοντικής προστασίας, την αντιμετώπιση σοβαρών συνεπειών από φυσικές καταστροφές, ή τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων συγχρηματοδοτουμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Γ. Τα προγράμματα εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, εγκρίνονται τμηματικά με χρονικό επιμερισμό των αναθέσεων των μελετών, με στόχο την ολοκλήρωσή τους έως την 30η Ιουνίου 2025.

Με την παρούσα καταρτίζεται το Α΄ τμήμα των προγραμμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού, το οποίο περιλαμβάνει δώδεκα (12) και πέντε (5) μελέτες εκπόνησης Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων αντιστοίχως, όπως αυτές παρατίθενται στο άρθρο 2.

Άρθρο 2

Έγκριση Α’ τμήματος προγραμμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού

Εγκρίνεται, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, το Α’ τμήμα των προγραμμάτων εκπόνησης Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, το οποίο περιλαμβάνει τις εξής μελέτες:

Α. Μελέτες Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων

 • ΤΠΣ Δήμου Μεγίστης
 • ΤΠΣ Δήμου Ιθάκης
 • ΤΠΣ Δήμων Καρπάθου και Ηρωϊκής νήσου Κάσου
 • ΤΠΣ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης
 • ΤΠΣ Δήμου Γρεβενών – Ενότητα I (ΔΕ Γρεβενών, Βεντζίου, Ηρακλεωτών)
 • ΤΠΣ Δήμου Γρεβενών Ενότητα II (ΔΕ Αβδέλλας, Αγ. Κοσμά, Γόργιανης, Δοτσικού, Θεοδώρου Ζιάκα, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαμαρίνας, Σμίξης, Φιλιππαίων)
 • ΤΠΣ Δήμων Πάτμου, Λειψών, Λέρου, Αγαθονησίου, Καλυμνίων
 • ΤΠΣ Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας
 • ΤΠΣ Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων
 • ΤΠΣ Δήμου Αιγιαλείας
 • ΤΠΣ Δήμου Ήλιδας
 • ΤΠΣ Δήμων Αίγινας και Αγκιστρίου

Β. Μελέτες Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων

 • ΕΠΣ Δήμου Μινώα Πεδιάδας
 • ΕΠΣ Δήμου Θήρας
 • ΕΠΣ Δήμων Κορινθίων (ΔΕ Κορινθίων) και Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΔΕ Λουτρακίου Περαχώρας)
 • ΕΠΣ Δήμου Μυκόνου
 • ΕΠΣ Π.Ε. Ηλείας (Δήμος Πύργου: ΔΕ Πύργου, Ιαρδάνου, Βώλακος. Δήμος Ήλιδας: ΔΕ Αμαλιάδος. Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης: ΔΕ Λεχαινών, Ανδραβίδας, Βουπρασίας, Κάστρου Κυλλήνης. Δήμος Πηνειού: ΔΕ Γαστούνης, Βαρθολομιού).

Γ. Από της δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης, τα ως άνω προγράμματα αναρτώνται στους ιστότοπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).

Άρθρο 3

Κύριος των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού Κίνηση της διαδικασίας εκπόνησης των μελετών – Χρηματοδότηση

Α. Κύριος των ως άνω Προγραμμάτων είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 1. Η εκπόνηση των μελετών των ως άνω Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό τη γενική ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ».

Άρθρο 4

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγή: b2green.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

 1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
 2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
 3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
 4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
 5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.