Νέα | κλιματικός νόμος

Σε δημόσια διαβούλευση ο κλιματικός νόμος

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τον κλιματικό νόμο με τίτλο: «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 20:00.

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε ενδιαφερόμενος και κοινωνικός εταίρος καλείται να καταθέσει τις προτάσεις του για βελτίωση των διατάξεων του νομοσχεδίου «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

Εθνικός Κλιματικός Νόμος: Οι στόχοι του νομοσχεδίου

Στο προτεινόμενο νομοσχέδιο, θεσπίζεται η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Αλλά και στον σταδιακό μετριασμό των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Στόχος είναι η επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, προκειμένου να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Σε εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων και του στόχου κλιματικής ουδετερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ως το 2050.

Ειδικότερα, σύμφωνα με b2green.gr, θεσπίζονται ενδιάμεσοι στόχοι μετριασμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2030 και το 2040. Συστήματα παρακολούθησης, αξιολόγησης και επαναρύθμισης, όπου αυτό απαιτείται, μέσω του μηχανισμού κατάρτισης προϋπολογισμών άνθρακα για τους βασικούς τομείς της οικονομίας. Δείκτες παρακολούθησης της σχετικής προόδου, διαδικασίες αξιολόγησης της προόδου, αναπροσαρμογής των στόχων και λήψης επιπλέον μέτρων.

Επιπροσθέτως, τίθενται οι βασικοί άξονες πολιτικής οι οποίοι λαμβάνονται υπ’ όψιν και δύνανται να εξειδικεύονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (Ε.Σ.Ε.Κ.), με συγκεκριμένα μέτρα. Οι θεσπιζόμενες πολιτικές και τα μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή έχουν ως στόχο την επίτευξη μίας κλιματικά ανθεκτικής κοινωνίας. Πλήρως προσαρμοσμένης στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Παράλληλα, εισάγεται ένα αποτελεσματικό σύστημα διακυβέρνησης και συμμετοχής φορέων και πολιτών στην ανάληψη κλιματικής δράσης μέσα από υφιστάμενες δομές.

Εθνικός Κλιματικός Νόμος: Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις

  • Θεσπίζεται η απαγόρευση καύσης λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μετά την 31η Δεκεμβρίου 2028. Έτσι, θα μειωθεί ο αντίκτυπος που έχουν οι σχετικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής σε επίπεδο εκπομπών. Οι εν λόγω μονάδες που σήμερα χρησιμοποιούν λιγνίτη ως καύσιμο θα κλείσουν ή θα μετατραπούν σταδιακά. Πάντα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις προβλέψεις του Ε.Σ.Ε.Κ., λαμβανομένων υπόψιν των αναγκών ασφάλειας εφοδιασμού.
  • Λαμβάνονται μέτρα για την προώθηση οχημάτων πολύ χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών. Δίνεται έμφαση στους επαγγελματικούς κλάδους που χαρακτηρίζονται από υψηλό αριθμό οχηματοχιλιομέτρων. Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, με εξαίρεση τους νησιωτικούς ο.τ.α. α’ βαθμού των ως άνω περιοχών, προβλέπεται ότι από το 2025 υποχρεωτικά όλα τα νέα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα ταξί, καθώς και το 1/3 των νέων ενοικιαζόμενων οχημάτων, είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών. Το μέτρο επαναξιολογείται το αργότερο έως την 31η.12.2023 ως προς το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του και την ημερομηνία έναρξής ισχύος του. Κριτήριο η επαρκής διαθεσιμότητα σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Προβλέπεται ότι από το 2023, τουλάχιστον το 1/4 των νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που αποκτώνται με χρηματοδοτική μίσθωση ή αγορά, θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα. Θα εκπέμπουν έως πενήντα (50) γρ. CO2/χλμ.. Παράλληλα, προβλέπεται και σχετική κύρωση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Γίνεται αναφορά στο Εθνικό Σχέδιο για την Ηλεκτροκίνηση με σκοπό τη διασφάλιση επαρκούς αριθμού δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Δίνεται η δυνατότητα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) της 31ης.3.2022. Για τις περιοχές που δεν ανήκουν στις αναφερόμενες, δηλαδή στις περιοχές που δεν ανήκουν στους δήμους μητροπολιτικών κέντρων, μεγάλων και μεσαίων ηπειρωτικών δήμων, δήμων πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και μεγάλων και μεσαίων νησιωτικών δήμων. Η αναγκαιότητα της εν λόγω ρύθμισης προέκυψε λόγω της υφιστάμενης κατάστασης. Δεδομένων των υγειονομικών συνθηκών και των μέτρων προς αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19. Η προθεσμία δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εφόσον συντρέχουν δικαιολογητικοί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης εκπόνησης Σ.Φ.Η.Ο., όπως επιτακτικοί λόγοι αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19.

Ρυθμίζεται η διαδικασία εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων (Η/Ο) επί του οδοστρώματος, σε προαύλιους χώρους ναών και σε πιάτσες ταξί. Στόχος να μην επέλθει οιαδήποτε καθυστέρηση στην εγκατάσταση αυτών λόγω της ενδεχόμενης παράτασης της προτεινόμενης ρύθμισης και να υπάρξει άμεση προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Ακόμη, ορίζεται ότι, αναφορικά με την πώληση καινούργιων επιβατικών οχημάτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, από το 2030 επιτρέπεται η πώληση μόνο οχημάτων μηδενικών εκπομπών. Η διάταξη κρίνεται αναγκαία ήδη σε αυτό το χρονικό σημείο. Έτσι, διασφαλίζεται η απαιτούμενη προβλεψιμότητα του ρυθμιστικού πλαισίου.

  • Θεσπίζονται μέτρα μείωσης των εκπομπών από τα κτίρια. Ειδικότερα, από το 2023, απαγορεύεται η εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης όπου υπάρχει επαρκώς διαθέσιμο δίκτυο φυσικού αερίου. Από το 2025 απαγορεύεται η εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης. Από το 2030 απαγορεύεται η χρήση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης. Επίσης, προβλέπεται η υποχρέωση τοποθέτησης συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ή θερμικά ηλιακά συστήματα σε ποσοστό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της κάλυψης σε οικοδομικές άδειες ειδικών κτιρίων με κάλυψη μεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) τ.μ. που υποβάλλονται από την 1η.1.2023. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα εξαίρεσης ορισμένων ειδικών κτιρίων για λόγους μορφολογικούς ή αισθητικούς και η σχετική διαδικασία για την έγκριση της εξαίρεσης από την ως άνω υποχρέωση.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι από το 2023, στο Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Σ.Ε.Α.Κ.) συμπεριλαμβάνεται ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος των κτιρίων και καθορίζεται η σχετική μέθοδος υπολογισμού του.

  • Λαμβάνονται μέτρα για την παροχή οικονομικών κινήτρων. Και συγκεκριμένα τη ρύθμιση των ζητημάτων φορολογικών αποσβέσεων για επενδύσεις που συμβάλλουν σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Ειδικότερα, προβλέπεται ο διπλασιασμός των αποσβέσεων κατ’ αναλογία υφιστάμενου μέτρου για την ενίσχυση άλλων περιβαλλοντικών επενδύσεων.

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

  1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
  2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
  3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
  4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
  5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.