Νέα | εξοικονομώ

«Νέο Εξοικονομώ»: Σε ΦΕΚ η απόφαση για ανάθεση καθηκόντων σε ΤΕΕ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η πολυαναμενόμενη ΚΥΑ για την ανάθεση καθηκόντων στο ΤΕΕ και στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) όσον αφορά στο «Εξοικονομώ 2021».

Συγκεκριμένα, στο ΤΕΕ ανατίθεται καθήκοντα υλοποίησης και διαχείρισης του νέου προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης για κατοικίες. Στην ΕΑΤ ανατίθεται η διαχείριση χρηματοδοτικού εργαλείου εγγυοδοσίας στη βάση σχετικής ΚΥΑ και των αρμοδιοτήτων που αντιστοιχούν σε Φορέα Εγγυοδοσίας.

Το πλήρες κείμενο για την ανάθεση καθηκόντων

Άρθρο 1
Ανάθεση καθηκόντων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Ανατίθενται στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (ΤΕΕ) καθήκοντα υλοποίησης και διαχείρισης του προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και Εθνικούς πόρους. Το πρόγραμμα αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αναβάθμιση κατοικιών. Στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.

Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στο ΤΕΕ, αφορούν:

 • Στην υποδοχή, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης,
 • τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των αιτημάτων ολοκλήρωσης,
 • την κατάρτιση αρχικών, προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης και την εισήγηση αυτών προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
 • την έκδοση αποφάσεων υπαγωγής αιτήσεων,
 • τη διαχείριση και εξέταση των ενστάσεων,
 • την εισήγηση των απορρίψεων/απεντάξεων υποβληθεισών αιτήσεων προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας (“Επιτελική Δομή”),
 • τη διαχείριση και υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος υποβολής και διαχείρισης των αιτήσεων χρηματοδότησης,
 • την υποβολή προς την Επιτελική Δομή σχεδίου με συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τη διασαφήνιση των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος Οδηγού, καθώς και όλων των σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση,
 • την οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας για την παροχή ενημέρωσης προς τους ωφελούμενους για θέματα του προγράμματος. Την υποβολή προς την Επιτελική Δομή των σχετικών αναφορών για την πορεία της υπηρεσίας ενημέρωσης και πληροφόρησης,
 • την εισήγηση προς την Επιτελική Δομή και τη συνεργασία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία υλοποίησης του Προγράμματος. Τη διασταύρωση στοιχείων και την εν γένει βελτίωση του Προγράμματος,
 • την οργάνωση και διενέργεια δειγματοληπτικών επιτόπιων ελέγχων σε έργα με ολοκληρωμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, κατόπιν μεθοδολογίας, η οποία θα αναπτυχθεί με τη συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών,
 • την εντολή προς την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. για την εκταμίευση της επιχορήγησης και των λοιπών ωφελημάτων του Προγράμματος προς τους ωφελούμενους.

Το ΤΕΕ:

αναλαμβάνει καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής για τις ανάγκες του Προγράμματος. Δύναται να συνάπτει συμβάσεις με εξωτερικούς αναδόχους για την υποστήριξη του έργου του κατά τη διάρκεια υλοποίησης αυτού. Στο πλαίσιο αυτό διενεργεί τις διαδικασίες προκήρυξης και ανάθεσης συμβάσεων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο. Προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποτελεσματική διοίκηση και υλοποίηση των συμβάσεων που θα συναφθούν. Τα τελικά παραδοτέα διαβιβάζονται στην Επιτελική Δομή, η οποία μετά από σχετικό έλεγχο της πληρότητάς τους εκδίδει βεβαίωση ολοκλήρωσης.

Το ΤΕΕ, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος, συνεργάζεται με την Επιτελική Δομή, με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε., καθώς και με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει ενημέρωση για την εξέλιξη του προγράμματος, όποτε ζητηθεί. Πάντα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού.

Ανταποκρίνεται σε τυχόν ελέγχους που διενεργούνται από Εθνικές και Ευρωπαϊκές αρχές, τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, όσο και μετά την ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο.

Άρθρο 2
Ανάθεση καθηκόντων στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα A.E.

 • Στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων της παρ. 1 του άρθρου 1, ανατίθεται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (ΕΑΤ) η διαχείριση χρηματοδοτικού εργαλείου εγγυοδοσίας στη βάση σχετικής υπουργικής απόφασης και των αρμοδιοτήτων που αντιστοιχούν σε Φορέα Εγγυοδοσίας.
 • Στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της ΕΑΤ ΑΕ ως Φορέα Εγγυοδοσίας, θα λαμβάνει αμοιβές για τη διαχείριση του χρηματοδοτικού εργαλείου, όπως αυτές ορίζονται στη σχετική απόφαση.
 • Επιπρόσθετα, για το Πρόγραμμα της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας και σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), ανατίθεται στην ΕΑΤ ΑΕ μέρος των καθηκόντων υλοποίησης και διαχείρισης και ειδικότερα:

Εκτέλεση πληρωμών άμεσης ενίσχυσης, ως εξής:

 • Σε περίπτωση καταβολής προκαταβολής της άμεσης ενίσχυσης, η ΕΑΤ καταβάλλει τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτή. Σε συνέχεια σχετικής εντολής πληρωμής προκαταβολής που θα αποστέλλεται από το ΤΕΕ.
 • Σε περίπτωση καταβολής τελικής εκταμίευσης, η ΕΑΤ καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στην ολική αποπληρωμή, σε συνέχεια σχετικής εντολής αποπληρωμής και βεβαίωσης ολοκλήρωσης του προγράμματος από τον ωφελούμενο που θα αποστέλλεται από το ΤΕΕ.
 • Εκταμίευση των τόκων των δανείων, προς τις συνεργαζόμενες Τράπεζες, σύμφωνα με τη σχετική εντολή που θα αποστέλλεται από το ΤΕΕ.
 • Τα δάνεια εκταμιεύονται από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες προς τον ωφελούμενο του Προγράμματος τμηματικά ή καθ’ ολοκληρία σύμφωνα με τη σχετική εντολή που θα αποστέλλεται από το ΤΕΕ, και στην οποία θα αναγράφεται ρητά η μέθοδος εκταμίευσης δανείου.
 • Για την υλοποίηση των ανωτέρω, (α) η ΕΑΤ θα αναπτύξει την κατάλληλη πληροφοριακή υποδομή επικοινωνίας με τις συνεργαζόμενες Τράπεζες. (β) Το ΤΕΕ θα αναπτύξει την κατάλληλη υποδομή επικοινωνίας με το Πληροφοριακό Σύστημα της ΕΑΤ.
 • Για τις αρμοδιότητες της παρ. 3 του παρόντος άρθρου η ΕΑΤ λαμβάνει αμοιβές διαχείρισης, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο

Άρθρο 3
Καταβολή της Χρηματοδότησης του Προγράμματος

Τα ποσά της χρηματοδότησης του Προγράμματος καταβάλλονται τμηματικά στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), ως φορέα αρμόδιο για τις πληρωμές. Ειδικότερα:

α) 1η δόση που ανέρχεται στο ποσό της προκαταβολής της άμεσης ενίσχυσης, όπως αυτή καθορίζεται στον Οδηγό του Προγράμματος.

β) επόμενες δόσεις, ανάλογα με την πορεία ολοκλήρωσης των αιτήσεων και την εξέλιξη του Προγράμματος.

Το αίτημα για την καταβολή της κάθε δόσης γίνεται από την ΕΑΤ. Συνοδεύεται από εισήγηση του ΤΕΕ και σύμφωνη γνώμη της Επιτελικής Δομής.

Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή της χρηματοδότησης προς την ΕΑΤ και στη συνέχεια στους ωφελούμενους γίνεται χωρίς καμία έκπτωση ή κράτηση υπέρ τρίτων, που ενδέχεται να μειώσει το ύψος της χρηματοδότησης που δικαιούται.

Η ΕΑΤ ανοίγει έντοκους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για το Πρόγραμμα, που αφορούν:

(α) στην επιχορήγηση,

(β) τους τόκους των δανείων,

στους οποίους κατατίθενται οι μεταφερόμενες χρηματοδοτήσεις, με απευθείας μεταφορά των πιστώσεων του οικείου έργου του Π.Δ.Ε., άνευ υπολόγου. Στους ανωτέρω λογαριασμούς κατατίθενται και ενδεχόμενες επιστροφές πληρωμών ή ποσά από καταλογισμούς.

Τα ποσά αυτά καθώς και οι τόκοι που πιθανόν δημιουργηθούν από την παραμονή των κατατιθεμένων κατά τα ανωτέρω στους ανωτέρω λογαριασμούς αποτελούν έσοδο του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων και διατίθενται αποκλειστικά για τους σκοπούς του Προγράμματος. Τα τυχόν αδιάθετα ποσά των λογαριασμών, μετά την ολοκλήρωση και εξόφληση του Προγράμματος κατατίθενται από την ΕΑΤ, με μέριμνα της Επιτελικής Δομής, στο λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων παρελθόντων οικονομικών ετών που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα ποσά της δημόσιας χρηματοδότησης εγγράφονται στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και τα αντίστοιχα ποσά χρηματοδότησης προς τους ωφελούμενους μεταβιβάζονται από τον λογαριασμό του οικείου έργου δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ075), που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, στους έντοκους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η μεταφορά των ποσών αυτών θα γίνεται απευθείας από την Τράπεζα της Ελλάδος μετά από εντολή της αρμόδιας για την εκτέλεση της οικείας ΣΑΤΑ, Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Επιτελικής Δομής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση περί ρυθμίσεων πληρωμών των δαπανών Π.Δ.Ε., όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

Η ενταλματοποίηση και εμφάνιση της ανωτέρω χρηματοδότησης στη δημόσια ληψοδοσία από την αρμόδια Υπηρεσία διενεργείται με την έκδοση σχετικών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων κατόπιν υποβολής των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) απόφασης χρηματοδότησης της οικείας ΣΑΤΑ από τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος.

β) Αντιγράφου δελτίου αναγγελίας της Τράπεζας της Ελλάδος εκτέλεσης της ανωτέρω υπό (α) απόφασης.

γ) Αντιγράφου της ηλεκτρονικής εντολής πληρωμής (EPS) για τη μεταφορά της εν λόγω χρηματοδότησης στους λογαριασμούς που προβλέπεται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4
Χρηματοδότηση των διαχειριστικών δαπανών του ΤΕΕ

 • Οι δαπάνες διαχείρισης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) για την υλοποίηση και διαχείριση του κάθε κύκλου του προγράμματος καλύπτονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 • Ο προϋπολογισμός των δαπανών της παρ. 1 ορίζεται σε μέγιστο ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων του προγράμματος που βαρύνει σχετική ΣΑΤΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ύψος των δαπανών διαχείρισης ορίζεται σε 180 ευρώ, ανά ολοκληρωμένο φάκελο/αίτημα ωφελούμενου. Ως ολοκλήρωση του φακέλου/αιτήματος ορίζεται το στάδιο της τελικής αξιολόγησης προς εκταμίευση της ενίσχυσης ή προς απένταξη.

Η πληρωμή των δαπανών διαχείρισης της παρ. 1 γίνεται τμηματικά ως ακολούθως:

Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30 %) επί του μέγιστου προϋπολογισμού της παρ. 2, ως προκαταβολή, καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του εκάστοτε σχετικού κύκλου Προγράμματος.

Το υπόλοιπο καταβάλλεται σε εξαμηνιαία βάση. Το ΤΕΕ υποχρεούται εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη εκάστου εξαμήνου να υποβάλει γραπτό αίτημα πληρωμής στην Επιτελική Δομή, το οποίο συνοδεύεται από πλήρη ανάλυση των φακέλων που έχουν ολοκληρωθεί. Η Επιτελική Δομή εκδίδει βεβαίωση για το εύλογο του ποσού της αιτούμενης από το ΤΕΕ πληρωμής.

Τα παραπάνω αποτελούν υποχρεωτικά δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση της πληρωμής από την οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πληρωμή ολοκληρώνεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η μεταφορά της χρηματοδότησης στο ΤΕΕ γίνεται χωρίς υπόλογο, με αναλογική εφαρμογή της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 12 της υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 (Β’ 2857) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση των διαχειριστικών δαπανών της ΕΑΤ

Οι δαπάνες διαχείρισης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) για την υλοποίηση και διαχείριση του κάθε κύκλου του προγράμματος καλύπτονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο προϋπολογισμός των δαπανών της παρ. 1 ορίζεται σε μέγιστο ποσοστό 0,5% επί του προϋπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων του προγράμματος που βαρύνει σχετική ΣΑΤΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το ύψος των δαπανών διαχείρισης ορίζεται σε:

(α) 50 (πενήντα) ευρώ ανά φάκελο για ολοκληρωμένη εκταμίευση ή/και προκαταβολή που δεν οδηγεί σε τελική εκταμίευση, συμπεριλαμβανομένων των τόκων των δανείων.

(β) αμοιβή για την διαχείριση του χρηματοδοτικού εργαλείου της εγγυοδοσίας, η οποία θα καθοριστεί στη σχετική απόφαση, εντός του ορίου της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

Η πληρωμή των δαπανών διαχείρισης της παρ. 1 γίνεται τμηματικά ως ακολούθως:

Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30 %) επί του μέγιστου προϋπολογισμού της παρ. 2, ως προκαταβολή, καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του εκάστοτε σχετικού κύκλου Προγράμματος.

Το υπόλοιπο της παρ. 3 (α) καταβάλλεται σε εξαμηνιαία βάση. Η ΕΑΤ υποχρεούται εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη εκάστου εξαμήνου να υποβάλει γραπτό αίτημα πληρωμής στην Επιτελική Δομή, το οποίο συνοδεύεται από πλήρη ανάλυση των φακέλων που έχουν ολοκληρωθεί. Η Επιτελική Δομή εκδίδει βεβαίωση για το εύλογο του ποσού της αιτούμενης από την ΕΑΤ πληρωμής. Τα παραπάνω αποτελούν υποχρεωτικά δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση της πληρωμής από την οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πληρωμή ολοκληρώνεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το υπόλοιπο της παρ. 3 (β) καταβάλλεται ανά τρίμηνο μετά την έναρξη εκτέλεσης της εγγυοδοσίας.

Η μεταφορά της χρηματοδότησης στην ΕΑΤ γίνεται χωρίς υπόλογο, με αναλογική εφαρμογή της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 12 της υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 (Β’ 2857) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγή: b2green.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

 1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
 2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
 3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
 4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
 5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.