Νέα | εξοικονομώ

«Εξοικονομώ 2021»: Όλες οι διορθώσεις στον επίσημο οδηγό

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Στον επίσημο οδηγό του «Εξοικονομώ 2021» ο οποίος δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καταγράφονται κάποιες σημαντικές αλλαγές σε σύγκριση με τα αρχεία που είχαν δημοοσιευτεί πριν από λίγο καιρό.

Αυτές είναι οι σημαντικότερες αλλαγές, όπως τις κατέγραψε το b2green.gr

1.2 Σύντομη περιγραφή – Διάρκεια Προγράμματος

Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Εντός των πρώτων 6 μηνών (αντί 4 μηνών σύμφωνα με το τελευταίο σχέδιο του οδηγού) του άνω διαστήματος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το 25% (αντί 30% σύμφωνα με το τελευταίο σχέδιο του οδηγού) των επιλέξιμων εργασιών βάσει επιλέξιμου προϋπολογισμού. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση θα οδηγείται σε διαδικασία απένταξης. Πέραν του ανωτέρω διαστήματος των 12 μηνών ολοκλήρωσης του έργου, δίνεται δυνατότητα παράτασης για διάστημα ως και τρεις (3) μήνες, κατόπιν εξέτασης αιτιολογημένου αιτήματος. Αιτήματα λόγω περιπτώσεων ανωτέρας βίας εξετάζονται χωριστά κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος.

2.2 Ωφελούμενοι – Αιτήσεις – Εισοδηματικές Κατηγορίες – Επιχορήγηση

 • Εάν η κατοικία έχει αποκτηθεί μετά τις 31.12.2020 (πρόσφατη απόκτηση ακινήτου), θα ζητηθεί έγγραφη δέσμευση για την κύρια χρήση της κατοικίας.
 • Απελευθέρωση άνω ορίου εισοδήματος και αύξηση επιχορήγησης για μισθωμένες & παραχωρημένες κατοικίες, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

2.3 Προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων

Περιορισμός αιτήσεων ανά ωφελούμενο:

Η υποβολή αιτήσεων για περισσότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο επιτρέπεται μόνον εάν οι επιπλέον της μιας αίτησης αποτελούν μέρος αίτησης/αιτήσεων που αφορά σε πολυκατοικία. Ωστόσο, ισχύει το όριο σώρευσης επί του συνόλου της επιχορήγησης που αναφέρεται στο κεφ. 2.2.

Περιορισμός αιτήσεων ανά κατοικία:

Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις συμμετεχόντων διαμερισμάτων αίτησης πολυκατοικίας «τύπου Β» του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», για τα οποία επιτρέπεται να μετέχουν ως μεμονωμένα διαμερίσματα.

4.1 Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Παρεμβάσεων

Διόρθωση στις σημειώσεις των επιλέξιμων παρεμβάσεων:

Σε περίπτωση που στο σύστημα θέρμανσης περιλαμβάνεται και η παροχή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) και ο ταμιευτήρας αποθήκευσης του ΖΝΧ είναι ενσωματωμένος στο σύστημα θέρμανσης, δεν είναι επιλέξιμες οι παρεμβάσεις 4.Α, 4.Γ, 4.Δ, ενώ γίνεται απομείωση της τιμής στην 4.Β, κατά το ποσό που αναφέρεται στον Οδηγό.

Έχει διαγραφεί τελείως η παράγραφος που αφορούσε στην αντικατάσταση ή νέα εγκατάσταση συστημάτων ψύξης, η οποία ανέφερε:

Για αντικατάσταση ή νέα εγκατάσταση συστημάτων ψύξης σε κτήριο / κτηριακή μονάδα η συνολική εγκατεστημένη ψυκτική ισχύς (kW), βάσει του/των δελτίου/ων προϊόντος του συστήματος, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της υπολογιζόμενης μέγιστης απαιτούμενης ψυκτικής ισχύος της μονάδας ψύξεως/κλιματισμού του κτηρίου/κτηριακής μονάδας που προκύπτει από τη σχέση 4.6 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1/2017 (Pgen) ή της μελέτης εφαρμογής κλιματισμού (που έχει υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου/κτιριακής μονάδας σύμφωνα με την 1η σύσταση του ΠΕΑ).

4.3 Κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής

Αποκλειστικά για τους Ωφελουμένους της εισοδηματικής κατηγορίας 1, σε περίπτωση σύναψης δανειακής σύμβασης, παρέχεται η δυνατότητα εγγυοδοσίας του Δημοσίου για την εξασφάλιση του δανείου προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Η εγγυοδοσία θα καλύπτει το ποσό στο 100% της δανειοδότησης βάσει του ποσοστού που αναλογεί στον Ωφελούμενο από τον συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό.

Προστέθηκαν οι παρακάτω όροι:

Οι όροι του δανείου καθορίζονται στη λεπτομέρειά τους στην Επιχειρησιακή Συμφωνία μεταξύ του Φορέα Οικονομικής Διαχείρισης του Προγράμματος (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.) και των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (για την οποία μεταξύ άλλων θα λαμβάνεται υπόψη και η δυνατότητα της εγγυοδοσίας του Δημοσίου), καθώς και στη δανειακή σύμβαση μεταξύ του Οργανισμού και του Ωφελούμενου.

Επιπλέον, οι όροι της δανειακής σύμβασης έχουν ως εξής:

Δεν είναι επιτρεπτή η απαίτηση από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό εμπράγματων εξασφαλίσεων για τη χορήγηση του δανείου. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα να τεθεί εγγυητής κατά την υποβολή της αίτησης δανείου, σε όσες περιπτώσεις κρίνεται αναγκαίο προκειμένου οι πολίτες να βελτιώσουν την πιστοληπτική τους ικανότητα και ιδίως στις περιπτώσεις ηλικιωμένων, ανηλίκων, καθώς και πολιτών που στερούνται επαρκούς ατομικού εισοδήματος, όπως νοικοκυρές και άνεργοι.

Η διάρκεια του δανείου είναι τέσσερα (4), ή πέντε (5), ή έξι (6) έτη και η επιδότηση επιτοκίου αφορά σε όλη τη διάρκεια του δανείου.

Η τοκοχρεωλυτική απόσβεση του δανείου γίνεται με μηνιαία συχνότητα πληρωμής δόσεων και σταθερό επιτόκιο καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου.

Παρέχεται η δυνατότητα για πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση του δανείου χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη.

Το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης, για τις ανάγκες του Προγράμματος είναι σταθερό, ανέρχεται σε 6,5% και είναι επιδοτούμενο σε ποσοστό 100% για όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες. Η εισφορά του Ν.128/22-28.8.1975 (ΦΕΚ Α’ 178), που ανέρχεται σε ποσοστό 0,12%, επιβαρύνει τον Ωφελούμενο. Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν επιβαρύνει τους ενδιαφερόμενους με κόστος διαχείρισης φακέλου δανείου. Τo κόστος διαχείρισης φακέλου, για τις αιτήσεις που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα, καλύπτεται από τους πόρους του Προγράμματος.

Ο Φορέας Οικονομικής Διαχείρισης του Προγράμματος καταβάλλει τους τόκους στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό μετά την καταβολή της αντίστοιχης δόσης κεφαλαίου από τον Ωφελούμενο. Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής δόσης κεφαλαίου από τον Ωφελούμενο, η επιδότηση των τόκων του δανείου θα διακόπτεται αυτόματα σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής 3 δόσεων (3 μήνες και άνω από την ημερομηνία της πρώτης καθυστέρησης). Σε περίπτωση διακοπής της επιδότησης, δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης και το δάνειο αποπληρώνεται εφεξής έντοκα έως τη λήξη του, με το ως άνω σταθερό επιτόκιο.

Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά τη διάρκεια υλοποίησης ή και μετά την ολοκλήρωση του έργου, καταγγελθεί η δανειακή σύμβαση από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ο Φορέας Οικονομικής Διαχείρισης δεν καταβάλλει πλέον τους τόκους στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, οι οποίοι πλέον βαραίνουν τον Ωφελούμενο.

Η επιδότηση επιτοκίου είναι επιλέξιμη για όλη τη διάρκεια του δανείου και το σχετικό ποσό, που αφορά στην επιδότηση επιτοκίου, για όλη την περίοδο υλοποίησης του Προγράμματος μεταφέρεται σε δεσμευμένο λογαριασμό μεσεγγύησης που τηρείται στο όνομα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ.

Δεν είναι επιλέξιμο και επιβαρύνει τον ωφελούμενο το κόστος προμήθειας εντολής για μεταφορά χρημάτων για την πληρωμή αναδόχων/προμηθευτών κ.λπ., που γίνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος, στην περίπτωση που το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, με το οποίο συνεργάζεται ο προμηθευτής, είναι διαφορετικό από αυτό που έχει επιλέξει να συνεργάζεται ο Ωφελούμενος.

5.1 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Προετοιμασία

Εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή TAXISnet. Επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται δυνατότητα υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα για φυσικά πρόσωπα/πολυκατοικίες που δεν είναι πιστοποιημένα μέσω της ανωτέρω εφαρμογής και δεν έχουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτή.

Πρόκειται για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/τακτοποίησης στο ακίνητο, η αρχική δήλωση υπαγωγής σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών θα πρέπει να έχει γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα. Τίθεται υπόψη ότι, κατά την υποβολή στο Πρόγραμμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας η υπαγωγή θα πρέπει να είναι περαιωμένη σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 81 του ν.4495/2017. Μεταγενέστερη δήλωση, από την υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα, για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, δύναται να υποβληθεί σε περίπτωση απόκλισης της Ωφέλιμης επιφάνειας του ακινήτου μέχρι του ορίου των επτά (7) τετραγωνικών μέτρων, προκειμένου οι ενεργειακές παρεμβάσεις να είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (για τις πολυκατοικίες, το όριο σε τετραγωνικά μέτρα είναι το γινόμενο του επτά (7) επί του πλήθους των διαμερισμάτων). Σε κάθε περίπτωση, πριν την τελική εκταμίευση της επιχορήγησης του έργου θα πρέπει να είναι περαιωμένη σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 81 του ν.4495/2017.
 • Σε περίπτωση που στα φορολογικά στοιχεία του αιτούντα υπάρχουν εκκρεμότητες στην εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), στην αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας (Ε2) ή στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων (Ε9), θα πρέπει να διευθετηθούν πριν την υποβολή της αίτησης. Επισημαίνεται ότι στα έντυπα φορολογίας, μίσθωσης ακινήτων και περιουσιακής κατάστασης θα πρέπει να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, κατά την υποβολή της αίτησης η απόκλιση μεταξύ της επιφάνειας κυρίων χώρων βάσει του εντύπου Ε9 και της ωφέλιμης επιφάνειας Α’ ΠΕΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7m2.
 • Σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης ακινήτου (απόκτηση για πρώτη φορά εμπράγματου δικαιώματος επί του ακινήτου μετά τις 31/12/2020) θα πρέπει να έχει προηγηθεί η καταχώρηση/τροποποίηση των στοιχείων στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων Ε9. Με την αίτηση επισυνάπτεται ο τίτλος ιδιοκτησίας και το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικό καταχώρησής του στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου. Η μελλοντική χρήση του ακινήτου ως κύρια κατοικία θα τεκμηριώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Παράρτημα ΧΙ). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκυρίων) σε επιλέξιμη κατοικία, αν η κύρια χρήση της υπό αίτηση κατοικίας θα γίνεται από έναν εκ των συγκυρίων, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει μόνον ο συγκύριος που θα την ιδιοκατοικεί. Αν η κύρια χρήση της υπό αίτηση κατοικίας θα γίνεται από έτερο πρόσωπο μη συγκύριο, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει συγκύριος με εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (όχι ψιλή κυριότητα). Κατά την ολοκλήρωση του έργου θα διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί η χρήση του ακινήτου ως κύρια κατοικία.
 • Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων στο ακίνητο θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυρίων και να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων τους (Ε9).

Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του ακινήτου και διαμόρφωση της Πρότασης Παρεμβάσεων ενεργειακής Εξοικονόμησης.

Δικαιολογητικά πολυκατοικιών:

Τίθεται υπόψη ότι η διαφορά (m2) μεταξύ της συνολικής επιφάνειας κύριας χρήσης, βοηθητικών και κοινόχρηστων χώρων που αναγράφεται στα νομιμοποιητικά έγγραφα της πολυκατοικίας, και της συνολικής επιφάνειας Α’ ΠΕΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το γινόμενο του πλήθους των συμμετεχόντων διαμερισμάτων επί 7 m2.

Ειδικότερη διαδικασία υποβολής αίτησης για πολυκατοικία:

Αφαιρέθηκαν από την περιγραφή της διαδικασίας: το άνοιγμα αριθμού τραπεζικού λογαριασμού συνδεδεμένου με τον άνω ΑΦΜ και η επιλογή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού συνεργασίας για τη λήψη δανείων ή και την πληρωμή των δαπανών.

5.5 Ειδικές περιπτώσεις αιτήσεων

Στις ειδικές περιπτώσεις αιτήσεων έγινε η εξής προσθήκη:

Ε) Έλεγχος Πιστοποίησης Αναπηρίας

Μία αίτηση εμπίπτει σε αυτή την ειδική κατηγορία αν ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας, ή η σύζυγος υπόχρεου και τα εξαρτώμενα τέκνα, διαθέτουν αναπηρία σε βαθμό τουλάχιστον 67% όπως προκύπτει από την «Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας» που εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας.

5.7 Αξιολόγηση Αιτήσεων

Έχει αφαιρεθεί η επαναβαθμολόγηση και επανακατάξή της αίτησης, στην περίπτωση δήλωσης άλλης χρονολογίας κατασκευής της κατοικίας από αυτή που εμφανίζεται στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

5.8 Χρηματοδοτικό Σχήμα

Ειδικός τραπεζικός λογαριασμός εξυπηρέτησης

Για τις ανάγκες του Προγράμματος απαιτείται η έκδοση ειδικού τραπεζικού λογαριασμού. Ο ειδικός λογαριασμός είναι «ακατάσχετος» και θα πρέπει να εκδοθεί και να δηλωθεί κατά το στάδιο δήλωσης χρηματοδοτικού σχήματος.

Ειδικά στην περίπτωση της κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής με τραπεζικό δανεισμό, ο ειδικός λογαριασμός θα χρησιμοποιείται ως λογαριασμός εξυπηρέτησης δανείου.

Τo κόστος διαχείρισης φακέλου, για τις αιτήσεις που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα, καλύπτεται από τους πόρους του Προγράμματος.

Οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί εφαρμόζουν τους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισμούς που τους διέπουν, καθώς και τα κριτήρια πιστοδότησης για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας. Οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να ολοκληρώσουν τον πιστοληπτικό έλεγχο εντός εξήντα (60) ημερών από τη χρονική στιγμή που ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αίτηση δανείου του. Επισημαίνεται ότι το εν λόγω διάστημα προσμετράται στη συνολική προθεσμία για τη διαδικασία δανειοδότησης και δεν την παρατείνει. Ο ενδιαφερόμενος για δάνειο θα πρέπει να φροντίσει για την έγκαιρη υποβολή της αίτησης δανείου του και να λάβει υπόψη την ως άνω προθεσμία εξέτασης.

6.1 Υπαγωγή Ωφελουμένων – Υπογραφή Δανειακών Συμβάσεων

Σε περίπτωση δανείου ο Ωφελούμενος θα ενημερώνεται για την υποχρέωση έναρξης της διαδικασίας της υπογραφής της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται). Η υπογραφή της δανειακής σύμβασης ολοκληρώνεται έως και ενενήντα (90) ημέρες (από 30 μέρες) από την ενημέρωση του ωφελουμένου για την έκδοση της απόφασης Υπαγωγής του έργου. Σε περίπτωση όπου το ανωτέρω διάστημα παρέλθει άπρακτο με ευθύνη του ωφελουμένου, κινείται η διαδικασία τροποποίησης του χρηματοδοτικού σχήματος του κεφ. 7.5 και ο ωφελούμενος θα κληθεί να καλύψει την ιδιωτική Συμμετοχή με Ίδια Κεφάλαια εάν το επιθυμεί, ειδάλλως η αίτηση θα οδηγείται σε απένταξη.

Μετά από την Υπαγωγή του ωφελουμένου στο Πρόγραμμα, ανεξαρτήτως του τρόπου κάλυψης της Ιδίας Συμμετοχής (Ίδια Κεφάλαια / Δάνειο), θα πιστώνεται στον ειδικό «δεσμευμένο» τραπεζικό λογαριασμό του ωφελουμένου το 70% της προβλεπόμενης επιχορήγησης όπως έχει προσδιοριστεί στην απόφαση Υπαγωγής.

6.2 Προθεσμίες Υλοποίησης του έργου – χορήγηση κινήτρων

– Τμηματική προθεσμία υλοποίησης του έργου

Εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί κατ’ ελάχιστον το ποσοστό που ορίζεται στο κεφάλαιο 7.2 για την τμηματική ολοκλήρωση του επιλέξιμου Π/Υ παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών βάσει της απόφασης υπαγωγής. Επί της άνω τμηματικής προθεσμίας δεν δίδεται δυνατότητα παράτασης. Αν η τμηματική προθεσμία παρέλθει χωρίς την εξασφάλιση του ανωτέρου όρου, θα κινείται η διαδικασία απένταξης της αίτησης, ενώ σε περίπτωση ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής, αν απαιτείται θα γίνεται δημοσιονομική διόρθωση.

– Συνολική προθεσμία υλοποίησης του έργου

Εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ήτοι

 • η υλοποίηση του συνόλου των παρεμβάσεων και η τυχόν εξόφληση των λοιπών απαιτούμενων δαπανών με ίδια κεφάλαια (π.χ. έκδοση αδειών, ασφαλιστικές εισφορές),
 • η διενέργεια της 2ης ενεργειακής επιθεώρησης και η εξόφληση αυτής,
 • η έκδοση παραστατικών τυχόν μελετών ή/και συμβουλευτικών υπηρεσιών,
 • η καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα της πρώτης δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά δικαιολογητικά

Τέλος, έχουν προστεθεί 5 νέα Κεφάλαια, με το εξής περιεχόμενο:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Υλοποίηση και Ολοκλήρωση Έργου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Έλεγχοι ολοκλήρωσης έργου – Χορήγηση κινήτρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Κύριοι εμπλεκόμενοι φορείς – Συντελεστές Προγράμματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Δημοσιότητα Προγράμματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Πληροφόρηση

(σελίδες 79 έως 106)

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

 1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
 2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
 3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
 4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
 5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.