Νέα | ενεργειακή απόδοση Ελλάδα

Έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας από την κυβέρνηση

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Στη σημασία της ενεργειακής απόδοσης εστιάζει μεταξύ άλλων η έκθεση που παρέδωσε ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης, η οποία αναφέρεται στις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και στις μεταρρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν ανά κλάδο.

Όπως παρατηρεί ο υπουργός, υπάρχουν πολλά περιθώρια για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και στις μεταφορές, ενώ σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση εστιάζει και στην κοινωνική πτυχή του όλου θέματος.

Αναλυτικότερα, η έκθεση Βαρουφάκη αναφέρει τα εξής για την ενεργειακή απόδοση:

«Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την επίτευξη των εθνικών ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων, η οποία συνδέεται επίσης άμεσα με την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική πρόνοια, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την καταπολέμηση της ανεργίας.

Από το 2008 η συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα έχει επιδείξει σημαντική και συνεχή πτώση στην τελική χρήση, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης. Ωστόσο, με τη θέσπιση του απαραίτητου νομοθετικού πλαισίου, σε συνδυασμό με διάφορα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας για κτίρια κατοικιών και τοπικών αρχών, δημόσια κτίρια, σχολεία κ.λπ., σκιαγραφείται μια εντατική πολιτική για την ενεργειακή απόδοση και τη σταδιακή μετάβαση σε ένα πιο αποδοτικό και φιλικότερο προς το περιβάλλον εθνικό σύστημα ενέργειας.

Ο κτιριακός τομέας έχει υψηλό δυναμικό για την υλοποίηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας λόγω του ότι η πλειοψηφία του κτιριακού αποθέματος έχει κατασκευαστεί πριν από το 1980. Οι μεταφορές είναι επίσης ένας τομέας που, μαζί με τον κτιριακό, έχει ίσως το μεγαλύτερο δυναμικό για εξοικονόμηση ενέργειας στην Ελλάδα, όπου ο στόχος είναι να εφαρμοστούν τεχνολογίες οικονομίας καυσίμου και να προωθηθεί η εκτεταμένη χρήση των βιοκαυσίμων, προκειμένου να αντικατασταθούν τα συμβατικά (ορυκτά) καύσιμα.

Στο πλαίσιο της Οδηγίας για τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (2006/32/ΕΕ) και της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση (2012/27/ΕΕ), έχουν καθοριστεί οι ακόλουθοι εθνικοί στόχοι:

α) Η εξοικονόμηση τελικής κατανάλωσης ενέργειας εκτιμάται σε 16,64 TWh για το έτος 2016,

β) Η συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας εκτιμάται σε 18,4 εκατομμύρια ΤΙΠ για το έτος 2020,

γ) Η σωρευτική τελική εξοικονόμηση ενέργειας για την περίοδο 2014-2020 εκτιμάται στα 3.333 ktoe και θα επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής των εναλλακτικών μέτρων πολιτικής που παρουσιάζονται στο τρίτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ).

Συγκεκριμένα, το ΕΣΔΕΑ περιγράφει μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς της τελικής κατανάλωσης ενέργειας, δηλαδή για τον οικιακό, βιομηχανικό, τριτογενή τομέα και τον τομέα των μεταφορών, καθώς και διατομεακά ή οριζόντια μέτρα ευρύτερης εφαρμογής.

Τα σημαντικότερα από τα μέτρα του ΕΣΔΕΑ αναφέρονται σε:

• Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, εμπορικών και δημόσιων κτιρίων

• Προώθηση κινήτρων για Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ)

• Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ενέργειας σε δημόσιους οργανισμούς

• Αντικατάσταση παλαιών οχημάτων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

• Ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων μέτρησης ενέργειας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (2010/31/ΕΕ), ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων επανεξετάζεται, προκειμένου να τεθούν οι βέλτιστες από πλευράς κόστους ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης και να υιοθετήσει προδιαγραφές για τα Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας Κτίρια.

Πολλά προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους, έχουν ήδη δρομολογηθεί, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια κατοικιών, τοπικών αρχών, σε δημόσια κτίρια, σχολεία κλπ. Πρώτα απ ‘όλα, το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», με προϋπολογισμό περίπου 550 εκατομμυρίων ευρώ, ξεκίνησε το 2011 και αποσκοπεί στην προώθηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης τόσο στο κτιριακό κέλυφος όσο και στο συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και θέρμανσης κατοικιών.

Μέχρι σήμερα, έχουν επιδοτηθεί περίπου 50 χιλιάδες νοικοκυριά, που εξοικονομούν ενέργεια περίπου 41%, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των εγκαταστάσεων αφορούν παλιά κτίρια. Όσον αφορά το δημόσιο τομέα, αρκετές αιτήσεις για δημόσια κτίρια έχουν εκδοθεί, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης, τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών και, παράλληλα, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας και την ενίσχυση των προοπτικών της τοπικής οικονομίας.

Η Ελλάδα στηρίζει το στόχο της ενεργειακής απόδοσης για το 2030, με μείωση τουλάχιστον 27% στη χρήση πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα επίπεδα, με την υιοθέτηση μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Ο στόχος αφορά στην εξασφάλιση των απαραίτητων ενεργειακών πολιτικών που θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και, παράλληλα, θα ανταποκρίνονται, ως προτεραιότητα, στην πρόκληση της μείωσης των υψηλών τιμών και του κόστους της ενέργειας.

Χωρίς να αγνοηθούν τα σημαντικά επιτεύγματα που έχουν ήδη καταγραφεί, υπάρχουν πολλά περισσότερα που πρέπει να γίνουν, όχι μόνο για να επιτευχθεί η βιωσιμότητα των στόχων, ιδιαίτερα για τα κτίρια και τις μεταφορές, αλλά και για να εξασφαλιστεί μια αλλαγή στη νοοτροπία των επιχειρήσεων και τη συμπεριφορά των πολιτών. Πάνω απ ‘όλα, τα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης αποτελούν το πιο αποτελεσματικό εργαλείο πολιτικής για τη διευκόλυνση των καταναλωτών που αντιμετωπίζουν υψηλές ενεργειακές δαπάνες.

Η κυβέρνηση εστιάζει τόσο στην κοινωνική διάσταση της ενεργειακής απόδοσης όσο και στη συμβολή της μείωσης στις τιμές της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής. Η ενεργειακή απόδοση αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική βελτίωση μέχρι το 2020, η οποία θα προκύψει από την εφαρμογή μιας σειράς στοχευμένων μέτρων, κυρίως για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, και η οποία θα ενισχυθεί περαιτέρω μέσω νέων μηχανισμών της αγοράς και μέσων χρηματοδότησης συνδυαζόμενων με την αυξημένη χρήση ενέργειας από ΑΠΕ.

Η ανάπτυξη ενός ευφυούς συστήματος για τη διαχείριση της παραγωγής και της ζήτησης ενέργειας, θα μπορούσε να προωθηθεί εξίσου για να συμβάλει τελικά στην υλοποίηση ενός κατανεμημένου συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που θα επιτρέψει την υψηλή διείσδυση και τη βέλτιστη χρήση του διαθέσιμου δυναμικού τόσο για την παραγωγή από ΑΠΕ όσο και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Οι επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης χαρακτηρίζονται από την ικανότητά τους να αποφέρουν άμεσα πρόσθετη αξία σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σημαντικά δημόσια οφέλη όσον αφορά στην αύξηση της απασχόλησης, στην ανακούφιση της ενεργειακής φτώχειας, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας, στη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας, καθώς και βελτιώσεις στη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας».

Πηγή: energypress.gr

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

  1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
  2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
  3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
  4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
  5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.