Νέα | Εξοικονόμηση Ενέργειας

Αλλαγές στο «Εξοικονομώ 2021»: Προϋπολογισμοί, ενστάσεις, επιλαχόντες

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΝΕΑ

Σε συνέχεια της εξαγγελίας του Υπουργού ΥΠΕΝ κ. Σκρέκα αναφορικά με την αύξηση των κονδυλίων για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» και την ένταξη των επιλαχόντων, υπεγράφη η ΚΥΑ με την οποία έχουμε αλλαγές στο πρόγραμμα, όχι μόνο σε ζητήματα προϋπολογισμού αλλά κα σε θέματα που αφορούν τις προθεσμίες υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, την υποβολή ενστάσεων κλπ.

Αναφορικά με τον προϋπολογισμό, αυτός πλέον ανέρχεται σε 1.138.269.150 ευρώ, από τα 632.000.000 ευρώ πριν την τροποποίηση, με αντίστοιχη αλλαγή ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Πέρα από τις αλλαγές στα κονδύλια του «Εξοικονομώ 2021», το B2Green καταγράφει παρακάτω τις σημαντικότερες αλλαγές που πλέον είναι σε ισχύ με τη νέα τροποποίηση, ανά ενότητα του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος, όπως π.χ. τη δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για αιτιολογημένο διάστημα, σε περίπτωση αποδεκτής ένστασης που αφορά την μη εμπρόθεσμη υποβολή της, για λόγους μη υπαιτιότητας του αιτούντα.

Διαβάστε παρακάτω τις σημαντικότερες αλλαγές στο «Εξοικονομώ 2021»:

Ενότητα 5.2

Το εδάφιο 3 της ενότητας 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

Επισημαίνεται ότι κατά την διαδικασία ελέγχου των υποβληθέντων αιτήσεων, η υποβολή στο Πρόγραμμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας θα απαιτηθεί μόνο στις υποβληθείσες αιτήσεις που είναι «Καταρχήν Επιλέξιμες» βάσει των αρχικών πινάκων κατάταξης ανά Π.Ε βάσει Προϋπολογισμού.

Ενότητα 5.7

Αξιολόγηση αιτήσεων

Το εδάφιο 1 της υποενότητας «Αξιολόγηση αιτήσεων» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

Ακολούθως, μόνον οι «καταρχήν επιλέξιμες» αιτήσεις καλούνται να υποβάλουν την Ηλεκτρονική Ταυτότητα της κατοικίας τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πενήντα (150) ημερών.

Το εδάφιο 6 της υποενότητας «Αξιολόγηση αιτήσεων» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

Από την έναρξη υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας εξετάζονται οι «ειδικές περιπτώσεις» αιτήσεων, όπως αυτές περιγράφονται στην σχετική ενότητα καθώς και οι περιπτώσεις πρόσφατης απόκτησης ακινήτου.

Προσωρινά αποτελέσματα

Τα εδάφια 1 έως 3 της υποενότητας «Προσωρινά αποτελέσματα» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος τροποποιούνται ως εξής:

Ακολούθως εκδίδονται Προσωρινοί Πίνακες Επιλέξιμων/Επιλαχουσών/Απορριπτέων αιτήσεων ανά Π.Ε. σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του Προγράμματος οι οποίοι περιλαμβάνουν για κάθε υποβληθείσα αίτηση, με φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, στοιχεία της αίτησης, την βαθμολογία ανά βαθμολογούμενο κριτήριο και την συνολική βαθμολογία της αίτησης, όπως αυτή προκύπτει ως αποτέλεσμα ελέγχου και επανακαθορισμού των στοιχείων που υποβλήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα. Στις απορριπτέες αιτήσεις θα αναγράφεται ο λόγος απόρριψης. Στο πλαίσιο του συνόλου των αιτήσεων δύναται να εκδίδονται Προσωρινοί Πίνακες τμηματικά.

Μετά το πέρας του τελευταίου εδαφίου της υποενότητας «Προσωρινά αποτελέσματα» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

Σε περίπτωση όπου από τους εγκεκριμένους πόρους του Προγράμματος καλύπτεται το σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων, το στάδιο των Προσωρινών αποτελεσμάτων έχει εφαρμογή μόνο για τις Απορριπτέες αιτήσεις.

Ενστάσεις

Το εδάφιο 1 της υποενότητας «Ενστάσεις» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, τροποποιείται ως εξής:

Από την ημερομηνία έκδοσης των Προσωρινών Πινάκων Επιλέξιμων/Επιλαχουσών/Απορριπτέων αιτήσεων ανά Π.Ε. και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, δίδεται δικαίωμα ένστασης σε όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις (Επιλέξιμες/Επιλαχούσες/Απορριπτέες) οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτούς.

Το εδάφιο 4 της υποενότητας «Ενστάσεις» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, τροποποιείται ως εξής:

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και μόνο από τον αιτούντα, μέσω του πληροφοριακού συστήματος αιτήσεων, συνοδευόμενη από την κατάλληλη τεκμηρίωση, ενώ δύναται να αναρτηθούν και υποστηρικτικά έγγραφα.

Μετά το πέρας του τελευταίου εδαφίου της υποενότητας «Ενστάσεις» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, προστίθενται τα εξής:

Σε περίπτωση αποδεκτής ένστασης που αφορά την μη εμπρόθεσμη υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για λόγους μη υπαιτιότητας του αιτούντα, δύναται να δοθεί παράταση της προθεσμίας υποβολής της, για αιτιολογημένο διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει την αρχική προθεσμία υποβολής ΗΤΚ.

Σε περίπτωση όπου από τους εγκεκριμένους πόρους του Προγράμματος καλύπτεται το σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων, το στάδιο των Ενστάσεων έχει εφαρμογή μόνο για τις Απορριπτέες αιτήσεις.

Οριστικά αποτελέσματα

Η υποενότητα «Οριστικά αποτελέσματα» της ενότητας 5.7 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, τροποποιείται ως εξής:

Ακολούθως, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της εξέτασης ενστάσεων, εκδίδονται Οριστικοί Πίνακες Εγκεκριμένων/Επιλαχουσών/Απορριπτέων αιτήσεων ανά Π.Ε. σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του Προγράμματος, οι οποίοι περιλαμβάνουν για κάθε υποβληθείσα αίτηση, με φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, στοιχεία της αίτησης, την βαθμολογία ανά βαθμολογούμενο κριτήριο και την συνολική βαθμολογία της αίτησης. Στο πλαίσιο του συνόλου των αιτήσεων δύναται να εκδίδονται Οριστικοί Πίνακες τμηματικά.

Κατά των Οριστικών Πινάκων δεν δίδεται δικαίωμα ένστασης.

Φόρμα ενημέρωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για

  1. Κατασκευή - Ανακαίνιση κτιρίων
  2. Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"
  3. Ενεργειακό πιστοποιητικό
  4. Ενεργειακό έλεγχο κτιρίου με θερμική κάμερα
  5. Τακτοποίηση αυθαιρέτων

επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 300 33 55, στο email [email protected] ή συμπληρώστε τη φόρμα

Energycert footer image

Εγγυημένη Ποιότητα

Energycert footer image

Επιστημονική Εξειδίκευση

Energycert footer image

Πολυετής Εμπειρία

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

Μάθε πρώτος τις προσφορές, τα νέα προϊόντα και όλα τα νέα μας.