Αναλαμβάνουμε να ετοιμάσουμε όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση της αίτησης σας (π.χ. έντυπο πρότασης παρεμβάσεων, οικονομικές προσφορές). Εσείς απλά πρέπει να μας δώσετε τα ακόλουθα:

 

 1. Στοιχεία ιδιοκτήτη: Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ κ.α.
 2. Στοιχεία ακινήτου: Εμβαδόν, Χρήση, Έτος κατασκευής, Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου
 3. Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας
 4. Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο
 5. Οικοδομική Άδεια του κτιρίου ή έγγραφο τακτοποίησης αυθαιρέτου ή βεβαίωση πολεοδομίας για νομίμως υφιστάμενο κτίσμα
 6. Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος
 7. Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)
 8. Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
 9. Για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν: Πλέον πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2)
 10. Για κατοικία που χρησιμοποιείται από συγκύριο: Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κατοικία
 11. Κάτοψη ορόφου, Τοπογραφικό Διάγραμμα και μελέτη θερμομόνωσης εφόσον υπάρχουν
 12. Ενεργειακό Πιστοποιητικό εφόσον υπάρχει
 13. Αντίγραφο Λογαριασμού ΔΕΗ ή άλλης εταιρίας
 14. Συμβόλαιο ακινήτου και μεταγραφή στο υποθυκοφυλακείο
 15. Βεβαίωση ΟΤΑ αν η διεύθυνση που αναγράφεται στο νομιμοποιητικό έγγραφο είναι διαφορετική από την σημερινή διεύθυνση του ακινήτου

 

Για δικαιολογητικά “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον”

Για να πραγματοποιηθεί η Ενεργειακή Επιθεώρηση και η έκδοση ΠΕΑ, πρέπει να συγκεντρώνονται από τον ιδιοκτήτη και να παραδίδονται σε απλά φωτοαντίγραφα στον ενεργειακό επιθεωρητή, εφόσον είναι διαθέσιμα, τα ακόλουθα στοιχεία:

 

 1. Στοιχεία ιδιοκτήτη: Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ κ.α.
 2. Στοιχεία ακινήτου: Εμβαδόν, Χρήση, Έτος κατασκευής, Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου
 3. Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας
 4. Σχέδια και οικοδομική άδεια εφόσον υπάρχουν (Αριθμός οικ. Άδειας, Κάτοψη ορόφου, Τοπογραφικό Διάγραμμα, μελέτη θερμομόνωσης)
 5. Λοιπά στοιχεία εφόσον υπάρχουν (φύλλο συντήρησης λέβητα, τιμολόγια υλικών κ.α.)

 

Για δικαιολογητικά ΠΕΑ

Αν δεν υπάρχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει να βρει όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, προκειμένου να εκδώσει το ενεργειακό πιστοποιητικό.