Οι επαγγελματίες που έχουν αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβουν έργα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ κατ’ οίκον αλλά και οι ωφελούμενοι, θα πρέπει να έχουν υπόψη τις ακόλουθες οδηγίες για τη σωστή έκδοση των παραστατικών για τις εργασίες που έχουν πραγματοποιήσει στη κατοικία τους.

Όλα τα παραστατικά θα εκδίδονται επί πιστώσει, με ημερομηνία μεταγενέστερη ή και ταυτόσημη του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και προγενέστερη ή και ταυτόσημη του δεύτερου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα στοιχεία του ωφελούμενου και της κατοικίας ώστε να είναι σύμφωνα με αυτά που έχουν δηλωθεί στο πρόγραμμα.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνουν οι επαγγελματίες στα πιστοποιητικά που συνοδεύουν τα υλικά.

Για αναλυτικές οδηγίες για τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν τα παραστατικά των εργασιών και ποια είναι τα πιστοποιητικά που τα συνοδεύουν, κατεβάστε το ενημερωτικό μας φυλλάδιο.